VILKÅR FOR SPIL-ID

Gældende fra 1. oktober 2020

1. Generelt

1.1. Vilkår for spillerens Spil-id finder anvendelse, når en spiller anvender Spil-id i forbindelse med køb af spil fra Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S hos Danske Spils forhandlere. 

1.2. En spillers Spil-id har et unikt nummer og kan findes i flere af Danske Spils apps. Spilleren har mulighed for at bestille et fysisk kort Spil-id.

1.3. Vilkårene omfatter brug af Spil-id i forbindelse med køb af spil udbudt af Danske Lotteri Spil og Danske Licens Spil, som kan registreres på et Spil-id. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for de pågældende spil med de begrænsninger, der særligt gælder for Spil-id i afsnit 8.3. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret. 

1.4. Danske Spil forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for anvendelse af Spil-id. Hvis Danske Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.  

2. Oprettelse af Spil-id

2.1. Oprettelse af Spil-id kan kun foretages af en person, som  

• har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,

• er fyldt 18 år,

• ikke er erklæret personligt konkurs, og

• ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil koncernen, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

2.2. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med bestillingen af Spil-id, er korrekte. Såfremt spilleren ønsker et fysisk Spil-id tilsendt, sendes Spil-id til den person/adresse, som er opgivet i forbindelse med spillerens registrering hos Danske Spil. Hvis Spil-id udebliver eller er fejlbehæftet efter bestilling, skal spilleren kontakte Danske Spils Kundecenter.  

2.3. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en bestilling af et Spil-id.

3. Anvendelse af Spil-id

3.1. Danske Spil kan stille som betingelse for deltagelse i visse spiltyper og ved spilkøb over en af Danske Spil fastsat værdi, at Spil-id anvendes. 

3.2. Ved anvendelse af Spil-id i forbindelse med køb af spil, vil det unikke nummer på det pågældende Spil-id blive påført spilkvitteringen. Kun hvis kortnummeret er påført spilkvitteringen, vil en eventuel gevinst blive overført til den dansk bankkonto, der er knyttet til spillerens Spil-id.  

3.3. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at kortnummeret er påtrykt spilkvitteringen, og at kortnummeret er korrekt. 

4. Spilgrænse

4.1. Spilleren kan fastsætte en beløbsmæssig spilgrænse, som er gældende for spil udbudt af Danske Licens Spil A/S, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb spil hos Danske Spils forhandlere.

4.2. Danske Spil kan ikke holdes ansvarlig, såfremt spilgrænsen er ude af drift, så spilleren kan spille mere end den fastsatte grænse.

5. Udbetaling af gevinster og tilbageføring

5.1. Danske Spil overfører automatisk gevinster fra en spillet kupon til spillerens danske NemKonto, hvis spilleren ikke har oplyst specifik dansk bankkonto.

5.2. Hvis spilleren har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den oplyste danske bankkonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger. Hvis overførsel af en gevinst til en oplyst dansk bankkonto bliver afvist, kan Danske Spil vælge at overføre gevinsten til spillerens danske NemKonto.

5.3. Hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den tilknyttede danske bankkonto til spillerens NemKonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger.

5.4. Når alle spil og spilleuger på en spillet kupon er afviklet, kan en gevinst kan udbetales.

5.5. Hvis en spillet kupon med alle spil afsluttet har en samlet gevinst på op til og med 5.000 kr. sker overførelsen til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto normalt 10 dage efter, at alle spil er afsluttet. Inden denne automatiske overførelse har fundet sted, kan spilleren få udbetalt sin gevinst hos en af Danske Spils forhandlere i overensstemmelse med spillereglerne eller via danskespil.dk/vinder og vælge udbetaling til spillerens danske NemKonto.

5.6. Hvis en spillet kupon har en samlet gevinst på mere end 5.000 kr., sættes gevinsten til udbetaling straks efter, at alle spil på en spillet kupon er afsluttet. Udbetalingen sker indenfor en til to bankdage.

5.7. Anvendes Spil-id’et i forbindelse med køb af flerugersspil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S, udbetales gevinster på kuponen ugentligt.

5.8. Gevinstoverførslen til spilleren sker med frigørende virkning for Danske Spil. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med overførsel af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst. 

5.9. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en overførsel til spilleren ved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter, brud på Danske Spils anvisninger om brug for Spil-id, eller nærværende vilkår.

5.10 Viser det sig, at en overførsel til en spillers bankkonto beror på en fejl (f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt) eller der konstateres eller opstår mistanke om snyd, misligholdelse eller et af de øvrige ovennævnte forhold, er Danske Spil berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det udbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto.

5.11 Automatiske gevinstoverførsler til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto kan af Danske Spil pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyr vil fremgå af danskespil.dk.

6. Behandling af personoplysninger

6.1. Danske Spil overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren bestiller og benytter Spil-id behandler Danske Spil spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spils privatlivspolitik.

7. Ansvar

7.1. Spil-id er personligt, og spilleren må udelukkende anvende eget Spil-id til at handle på egne vegne. 

7.2. Såfremt spilleren får mistanke om, at der sker uberettiget brug af Spil-id, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Spil, der herefter vil spærre spillerens Spil-id. 

7.3. Danske Spil er ikke ansvarlig, hvis spil som følge af systemfejl ikke kan gennemføres.

8. Spærring af Spil-id og annullering af spil

8.1. Danske Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens Spil-id, hvis spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser i forbindelse med anvendelse af Spil-id, herunder nærværende vilkår, og når Danske Spil finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

8.2. Danske Spil kan spærre spillerens Spil-id, hvis spillerens spilmønster - efter Danske Spils vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd. 

8.3. Danske Spil kan også spærre spillerens Spil-id (og/eller efter omstændighederne begrænse indskudsmuligheder, annullere eller ophæve afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:  

• Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter

• Spil på idrætsbegivenheder, hvori spilleren selv deltager som idrætsudøver eller dommer, eller på anden måde kan øve indflydelse på udfaldet af begivenheden

• Spil på væddemålsspil fra oddssættere og personer i lignende stillinger

• Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation eller match-fixing

• Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

• Spil mod sig selv

• Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere

• Systematisk spil på forsinkede oddsbevægelser i forhold til markedsbevægelser

• Systematisk spil på fejlbehæftede odds og udnyttelse af bet delays

• Brug af andre spilleres Spil-id

• Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom

• Ved Danske Licens Spils politianmeldelse eller ved dom for strafbart forhold

• Anden utilbørlig adfærd og misbrug af spillerens Spil-id, der efter Danske Licens Spil opfattelse strider mod hensigten med Spil-id’et, købte spil og de tilknyttede funktioner

8.4. Danske Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af et spærret Spil-id.

9. Klager

9.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.  

9.2. 8.2. En klage over spil købt hos Danske Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

9.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på www.danskespil.dk/velkommen/klage.

10. Ophør

10.1. Såfremt spilleren ikke længere vil benytte sit fysiske Spil-id, skal spilleren spærre spillerens Spil-id ved at kontakte Danske Spil og destruere Spil-id’et. 

10.2. Danske Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende Spil-id med én måneds varsel. 

Danske Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
kontakt@danskespil.dk
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor