VILKÅR FOR NETSPIL - VILKÅR FOR SPIL-ID - VILKÅR FOR KLUB ODDSET - VILKÅR FOR GEMT KORT

Artiklen forsætter nedenfor

VILKÅR FOR NETSPIL VIA BLÅ KONTO

Gældende for nye spillere fra 1. december 2022

Gældende for eksisterende spillere fra 3. januar 2023

1. Generelt

 

1.1. De vilkår, der følger nedenfor gælder for personer, der ønsker at oprette en netspilskonto på danskespil.dk eller som ønsker at deltage i spil udbudt af Danske Licens Spil på danskespil.dk. Personer, der ønsker at oprette en netspilskonto, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”spiller”), for at kunne deltage i spil på danskespil.dk. Disse vilkår gælder også, når spilleren benytter sin netspilskonto på en mobilenhed, herunder på en af Danske Licens Spils udbudte apps. Henvisninger til danskespil.dk i disse vilkår er både en henvisning til danskespil.dk og Danske Licens Spils udbudte apps, medmindre andet et anført.

 

1.2. Ved oprettelse af en netspilskonto på danskespil.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Licens Spil på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

 

1.3. Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Licens Spil via danskespil.dk. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Licens Spils spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

 

1.4. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Licens Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

 

2. Registrering

 

2.1. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil kan kun foretages af en person, som

 

·       har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,

·       er fyldt 18 år,

·       ikke er erklæret personligt konkurs, og

·       ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Licens Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

 

2.2. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på danskespil.dk eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer via danskespil.dk eller at kontakte Kundecentret. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

 

2.3. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

 

2.4. Danske Licens Spil validerer CPR-numre i CPR-registret eller igennem en anden pålidelig og uafhængig kilde.

 

2.5. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

 

2.6. Ved registrering som spiller hos Danske Licens Spil får spilleren automatisk tilknyttet et digitalt Spil-id til netspilskontoen. Anvendelse af Spil-id sker i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere og må udelukkende handle på egne vegne.

 

3. Behandling af personoplysninger

 

3.1. Danske Spil koncernen, herunder Danske Licens Spil, overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter danskespil.dk, behandler Danske Spil koncernen spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik. (Link til: https://danskespil.dk/regler--a--vilkaar/vilkaar/privatlivspolitik)

 

4. Spærring m.v.

 

4.1. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens netspilskonto helt eller delvist.

 

4.2. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Danske Licens Spil.

 

4.3. Danske Licens Spil kan endvidere spærre spillerens netspilskonto, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Licens Spils vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.

 

4.4. Danske Licens Spil kan derudover begrænse spillerens indskudsmuligheder eller spærre spillerens netspilskonto (og/eller efter omstændighederne annullere eller ophæve afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

 

·       Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter spil på idrætsbegivenheder, hvori spilleren selv deltager som idrætsudøver eller dommer, eller på anden måde kan øve indflydelse på udfaldet af begivenheden

·       Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation eller match-fixing

·       Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

·       Spil mod sig selv

·       Overtrædelse af gældende chatregler

·       Forsøg på hacking af spillerens netspilskonto eller andre spilleres netspilskonti

·       Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere

·       Systematisk spil på forsinkede oddsbevægelser i forhold til markedsbevægelser

·       Systematisk spil på fejlbehæftede odds og udnyttelse af bet delays

·       Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter

·       Misbrug af spillerens netspilskonto

·       Brug af andre spilleres netspilskonti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger

·       Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom

·       Ved Danske Licens Spils politianmeldelse eller ved dom for strafbart forhold

·       Anden utilbørlig adfærd, der efter Danske Licens Spil opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

4.5. Danske Licens Spil kan endvidere foretage en spærring af spillerens netspilskonto, såfremt Danske Licens Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

 

4.6. Spærring af spillerens netspilskonto kan ske, uanset om ovenstående handlinger sker eller mistanke opstår på baggrund af spillerens aktiviteter via danskespil.dk eller Danske Licens Spils øvrige spiludbud, herunder via Youbet.dk.

 

4.7. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

 

5. Ansvar

 

5.1. Netspilskontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne og for egne midler. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

 

5.2. Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine NemID eller MitID loginoplysninger, brugernavn samt sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.

 

5.3. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

 

5.4. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens netspilskonto, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Licens Spil, der herefter vil spærre spillerens netspilskonto. Når spærringen af spillerens netspilskonto er bekræftet af Danske Licens Spil, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens netspilskonto.

 

5.5. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Licens Spils systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.

 

6. Brug af netspilskonto

 

6.1. Spilleren skal overføre penge fra sin bankkonto til sin netspilskonto, før det er muligt at købe Danske Licens Spils spil via danskespil.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter.

 

6.2. Indbetalinger til netspilskontoen kan alene ske ved brug af egne og de af Danske Licens Spil godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang som Danske Licens Spil tillader.

 

6.3. Danske Licens Spil accepterer ikke spil på kredit.

 

6.4. Udbetalinger og indbetalinger kan ses på netspilskontoen i en periode på 1 år, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Kundecentret.

 

6.5. Indbetalinger til spillerens netspilskonto samt udbetalinger fra netspilskontoen til spillerens bankkonto kan af Danske Licens Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af danskespil.dk.

 

7. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring

 

7.1. Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens netspilskonto sker som udgangspunkt til spillerens danske NemKonto. Alternativt kan udbetaling ske til en anden dansk bankkonto tilhørende spilleren. Det er spillerens ansvar at dokumentere ejerskab over bankkontoen samt kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.

 

7.2. Indestående midler på netspilskontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen, eller ved henvendelse til Kundecentret. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af netspilskontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto. Såfremt der på spilkontoen består uafsluttede spil på tidspunktet for lukning, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler, der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, udbetales automatisk til spillerens bankkonto. Såfremt udbetaling til bankkonto mislykkes, genindsættes det relevante beløb på spilkontoen.

 

7.3. Gevinster vil være til rådighed på spillerens netspilskonto hurtigst muligt efter spillets/væddemålets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover vil dog først blive overført til spillerens netspilskonto eller bankkonto 3-4 uger efter spillets afslutning.

 

7.4. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers netspilskonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Licens Spil berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra netspilskontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra netspilskontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

 

7.5. Såfremt spillerens overførsel af penge til netspilskontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Licens Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

 

7.6. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Danske Licens Spil omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens netspilskonto.

 

7.7. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Licens Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på netspilskontoen.

 

7.8. Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til Kundecentret, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.

 

7.9. Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler, der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, håndteres efter det ovennævnte.

 

7.10. Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto. Såfremt der på spilkontoen består uafsluttede spil på tidspunktet for endelig selvudelukkelse, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler, der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, udbetales automatisk til spillerens bankkonto.

 

7.11. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter Danske Licens Spils vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.

 

7.12. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb i henhold til ovenstående på baggrund af spillerens aktiviteter såvel via danskespil.dk som via Danske Licens Spils øvrige spiludbud, herunder via Youbet.dk.

 

8. Standardvilkår for kampagner

 

8.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på danskespil.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de i punkt 10 angivne vilkår for bonus.

 

8.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

 

8.3. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

 

8.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

 

8.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere', et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en netspilskonto via danskespil.dk. Sådanne kampagner kan derudover ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

 

8.6. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

 

8.7. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Danske Licens Spils rimelige mening kan være skadelig for Danske Spil-koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillerens netspilskonto eller bonuskonto.

 

8.8. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Danske Licens Spil vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Danske Licens Spil alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Danske Licens Spil ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

 

8.9. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives.

 

8.10. Danske Licens Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.

 

9. Chat

 

9.1. I det omfang spilleren tilbydes adgang til en chat via danskespil.dk, skal brugen af chatfunktionen altid ske med respekt for de til enhver tid gældende chatregler for det pågældende forum.

 

10. Bonusser og bonus points

 

Generelle vilkår for bonus i relation til alle spil

 

10.1. Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en netspilskonto og kun i forbindelse med spil købt via netspilskontoen. Danske Licens Spil forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

 

10.2. Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mailadresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

 

10.3. Vilkår og betingelser tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af den pågældende bonus. Disse skal accepteres, førend bonussen tildeles.

 

10.4. Danske Licens Spil kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkår og betingelser på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.

 

10.5. Hvis en spiller ifølge Danske Licens Spil har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Danske Licens Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens netspilskonto eller bonuskonto. Endvidere forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

 

10.6. Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

 

·       Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres netspilskonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mailadresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.

·       Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere

·       Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

 

Generelle vilkår for bonus i relation til Oddset

 

10.7. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på en særlig bonuskonto. Indeståender på bonuskontoen er låst, hvilket betyder, at spilleren ikke kan få udbetalt indeståender på bonuskontoen eller anvende disse midler til at købe spil for på danskespil.dk. Når vilkår og betingelser for et bonustilbud er opfyldt, frigives bonusbeløbet og det overføres herefter til spillerens netspilskonto, hvorefter det kan anvendes til køb af spil via netspilskontoen på linje med øvrige midler på netspilskontoen.

 

10.8. Hvis et væddemål annulleres, tæller væddemålet ikke med i eventuelle gennemspilskrav for den aktuelle bonus.

 

10.9. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

 

Generelle vilkår for bonus i relation til Casino

 

10.10. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

 

10.11. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på netspilskontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra netspilkontoen.

 

Generelle vilkår for bonus i relation til Poker

 

10.12. De generelle vilkår for bonus kan ses på danskespil.dk.

 

11. Spil fra udlandet

 

11.1. Danske Licens Spils tilladelser til at udbyde spil er kun gældende i Danmark (herunder i Grønland) og Færøerne. Spil via danskespil.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

 

12. Ansvarligt spil

 

12.1. Spilleren skal i forbindelse med oprettelse af spillerens netspilskonto fastsætte en daglig, ugentlig eller månedlig grænse for indbetalinger til spillerens netspilskonto. Indbetalingsgrænser kan til enhver tid hæves eller sænkes af spilleren via spillerens spilkonto. En hævet indbetalingsgrænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

 

12.2. En daglig indbetalingsgrænse virker i forhold til summen af indbetalinger foretaget samme dag (kl. 00.00.00 – kl. 23.59.59). En ugentlig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger de seneste 7 døgn (168 timer). Og en månedlig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger den seneste måned (samme dato og tidspunkt måneden før). Grænserne virker ikke i forhold til eventuelle indbetalinger foretaget af spilleren, inden spilleren sætter en indbetalingsgrænse.

 

12.3. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden forudgående varsel fastsætte øvre beløbsgrænser for de daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser, som spillere kan fastsætte.

 

12.4. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden forudgående varsel efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Danske Licens Spil vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

 

12.5. Spilleren kan udelukke sig selv fra spil på sin spilkonto midlertidigt eller endeligt. Ved midlertidig udelukkelse vil netspilskontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes netspilskontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes på spillerens kontosider.

 

12.6. Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil netspilskontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.

 

12.7. Når spilleren vælger at udelukke sig selv midlertidigt eller endeligt fra spil på netspilskontoen, gælder selvudelukkelsen også for eventuelle øvrige spilkonti hos Danske Licens Spil.

 

12.8. Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.

 

12.9. Danske Licens Spil henviser endvidere til vores ansvarlighedsinformation på danskespil.dk om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests, kontaktoplysninger til Spillemyndighedens hjælpelinje StopSpillet, anbefalinger om danske og grønlandske behandlingstilbud m.v.

 

13. Fortrydelsesret

 

13.1. Der gælder for køb af spil foretaget via danskespil.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

 

14. Klager

 

14.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Licens Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Licens Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Licens Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

 

14.2. En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen kontakt@danskespil.dk’.

 

14.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

 

15. Ophør

 

15.1. Spilleren kan via danskespil.dk eller Kundecentret til enhver tid opsige kontrakten med Danske Licens Spil vedrørende netspilskonto, hvilket resulterer i, at denne lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra Danske Licens Spil på danskespil.dk, skal der ske henvendelse til Kundecentret.

 

15.2. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende netspilskonto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, netspilskontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

 

15.3. Det er ene og alene Danske Licens Spil, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

 

15.4. Danske Licens Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende netspilskonto med 1 måneds varsel.

 

15.5. Ved ophør lukkes spillerens netspilskonto og spillerens indestående på netspilskontoen overføres til spillerens bankkonto, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede.

 

 

Danske Licens Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

kontakt@danskespil.dk

www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

VILKÅR FOR SPIL-ID

Gældende fra 1. oktober 2023

1. Generelt

1.1. Vilkår for spillerens Spil-id finder anvendelse, når en spiller anvender sit Spil-id i forbindelse med køb af spil fra Danske Lotteri Spil A/S (herefter ”Danske Lotteri Spil”) og Danske Licens Spil A/S (herefter ”Danske Licens Spil”) hos Danske Spils forhandlere.

1.2. En spillers Spil-id har et unikt nummer og kan findes i flere af Danske Spils apps. Spilleren har mulighed for at bestille et fysisk kort Spil-id.

1.3. Vilkårene omfatter brug af Spil-id i forbindelse med køb af spil udbudt af Danske Lotteri Spil og Danske Licens Spil, som kan registreres på et Spil-id. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for de pågældende spil med de begrænsninger, der særligt gælder for Spil-id. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

1.4. Danske Spil forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for anvendelse af Spil-id. Hvis Danske Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

2. Oprettelse af Spil-id

2.1. Oprettelse af Spil-id kan kun foretages af en person, som

- har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,

- er fyldt 18 år,

- ikke er erklæret personligt konkurs, og

- ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

 

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

 

2.2. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med bestillingen af Spil-id, er korrekte. Såfremt spilleren ønsker et fysisk Spil-id tilsendt, sendes Spil-id til den person/adresse, som er opgivet i forbindelse med spillerens registrering hos Danske Spil. Hvis Spil-id udebliver eller er fejlbehæftet efter bestilling, skal spilleren kontakte Danske Spils Kundecenter.

 

2.3. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en bestilling af et Spil-id.

 

2.4. Der er tilknyttet en spilkonto til spillerens Spil-id, hvis spilleren er oprettet som kunde hos Danske Licens Spil.

 

3. Anvendelse af Spil-id

 

3.1. Spilleren skal anvende Spil-id ved køb af væddemål. Danske Spil kan stille som betingelse for deltagelse i visse andre spiltyper og ved spilkøb over en af Danske Spil fastsat værdi, at Spil-id anvendes.

 

3.2. Ved anvendelse af Spil-id i forbindelse med køb af spil, vil det unikke nummer på det pågældende Spil-id blive påført spilkvitteringen. Kun hvis kortnummeret er påført spilkvitteringen, vil en eventuel gevinst blive overført til den dansk bankkonto, der er knyttet til spillerens Spil-id.

 

3.3. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at kortnummeret er påtrykt spilkvitteringen, og at kortnummeret er korrekt.

 

4. Spilgrænse

 

4.1. Spilleren skal fastsætte en beløbsmæssig spilgrænse, som er gældende for spil udbudt af Danske Licens Spil, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb spil hos Danske Spils forhandlere.

 

4.2. Danske Spil kan ikke holdes ansvarlig, såfremt spilgrænsen er ude af drift, så spilleren kan spille mere end den fastsatte grænse.

 

5. Udbetaling af gevinster og tilbageføring for spil købt hos Danske Lotteri Spil

 

5.1. Dette afsnit 5 i vilkår for Spil-id er gældende for spil købt hos Danske Lotteri Spil.

 

5.2. Danske Lotteri Spil udbetaler automatisk gevinster fra en spillet kupon til spillerens danske NemKonto, hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto.

 

5.3. Hvis spilleren har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den oplyste danske bankkonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger. Hvis udbetaling af en gevinst til en oplyst dansk bankkonto bliver afvist, kan Danske Lotteri Spil vælge at udbetale gevinsten til spillerens danske NemKonto.

 

5.4. Hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den tilknyttede danske bankkonto til spillerens NemKonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger.

 

5.5. Når alle spil og spilleuger på en spillet kupon er afviklet, kan en gevinst udbetales.

 

5.6. Hvis en spillet kupon med alle spil afsluttet har en samlet gevinst på op til og med 5.000 kr. sker udbetaling til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto ca. 10 dage efter, at alle spil er afsluttet. Inden denne automatiske udbetaling har fundet sted, kan spilleren få udbetalt sin gevinst hos en af Danske Spils forhandlere i overensstemmelse med spillereglerne eller via danskespil.dk/vinder og vælge udbetaling til spillerens danske NemKonto.

 

5.7. Hvis en spillet kupon har en samlet gevinst på mere end 5.000 kr., sættes gevinsten til udbetaling straks efter, at alle spil på en spillet kupon er afsluttet. Udbetalingen sker indenfor en til to bankdage.

 

5.8. Anvendes Spil-id’et i forbindelse med køb af flerugersspil, udbetales gevinster på kuponen ugentligt.

 

5.9. Gevinstudbetaling til spilleren sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med overførsel af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.

 

5.10. Danske Lotteri Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en udbetaling til spilleren ved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter eller nærværende vilkår.

 

5.11. Viser det sig, at en udbetaling til en spillers bankkonto beror på en fejl (f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt) eller der konstateres eller opstår mistanke om snyd, misligholdelse eller et af de øvrige ovennævnte forhold, er Danske Lotteri Spil berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det udbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto.

 

5.12. Automatiske gevinstudbetalinger til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto kan af Danske Lotteri Spil pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyr vil fremgå af danskespil.dk.

 

6. Udbetaling af gevinster og tilbageføring for spil købt hos Danske Licens Spil

 

6.1. Dette afsnit 6 i vilkår for Spil-id er gældende for spil købt hos Danske Licens Spil.

 

6.2. Vundne gevinster krediteres spillerens spilkonto umiddelbart efter spillets afslutning. Gevinsterne kan fra spilkontoen udbetales til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto.

 

6.3. Danske Licens Spil udbetaler automatisk spillerens gevinst op til og med 5.000 kr. til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto efter ca. 10 dage, hvis spilleren ikke forinden har udbetalt sin gevinst. Inden denne automatiske udbetaling har fundet sted, kan spilleren få udbetalt sin gevinst hos en af Danske Spils forhandlere i overensstemmelse med spillereglerne for det købte spil eller via spillerens spilkonto til bankkonto.

 

6.4.Hvis en spillet kupon har en samlet gevinst på mere end 5.000 kr., udbetales gevinsten til spillerens NemKonto eller oplyste danske bankkonto umiddelbart efter, at gevinsten er krediteret spillerens spilkonto.

 

6.5. Hvis spilleren har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den oplyste konto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger. Hvis udbetaling af en gevinst til en oplyst bankkonto bliver afvist, kan Danske Licens Spil vælge at udbetale gevinsten til spillerens danske NemKonto.

 

6.6. Hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den tilknyttede danske bankkonto til spillerens NemKonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger.

 

6.7. Når alle spil på en spillet kupon er afviklet, kan en gevinst udbetales.

 

6.8. Gevinstudbetalinger til spilleren sker med frigørende virkning. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med udbetaling af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.

 

6.9. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en udbetaling til spilleren ved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter eller nærværende vilkår.

 

6.10. Viser det sig, at en kreditering til spillers spilkonto eller en udbetaling af midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Spil berettiget til at tilbageføre beløbet fra spilkontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra spilkontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.

 

6.11. Hvis der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på en spillers spilkonto, er Danske Licens Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb i eventuelle vundne gevinster, som krediteres spilkontoen.

 

6.12. Automatiske gevinstudbetalinger til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto kan af Danske Licens Spil pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyr vil fremgå af danskespil.dk.

 

7. Behandling af personoplysninger

 

7.1. Danske Spil overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren bestiller og benytter Spil-id behandler Danske Spil spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spils privatlivspolitik. (Link til: https://danskespil.dk/regler--a--vilkaar/vilkaar/privatlivspolitik)

 

8. Ansvar

 

8.1. Spil-id er personligt, og spilleren må udelukkende anvende eget Spil-id til at handle på egne vegne.

 

8.2. Såfremt spilleren får mistanke om, at der sker uberettiget brug af Spil-id, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Spil, der herefter vil spærre spillerens Spil-id.

 

8.3. Danske Spil er ikke ansvarlig, hvis spil som følge af systemfejl ikke kan gennemføres.

 

9. Klager

 

9.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

 

9.2. En klage over spil købt hos Danske Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

 

9.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på www.danskespil.dk/velkommen/klage.

 

10. Ophør

 

10.1. Såfremt spilleren ikke længere vil benytte sit fysiske Spil-id, skal spilleren spærre spillerens Spil-id på danskespil.dk og destruere Spil-id’et.

 

10.2. Danske Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende Spil-id med én måneds varsel.

 

10.3. Danske Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende Spil-id til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, spillerens Spil-id ikke har været anvendt i 1 år eller der i øvrigt foreligger aftaleretlig ugyldighedsgrund.

 

Danske Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

kontakt@danskespil.dk

www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

VILKÅR FOR KLUB ODDSET

Gældende fra 29. maj 2024

1. Generelt

1.1. De vilkår, der følger nedenfor, gælder for kunder, der har tegnet et medlemskab i Klub Oddset hos Danske Licens Spil. 

1.2. Oprettelse af et medlemskab forudsætter, at kunden har oprettet en netspilskonto hos Danske Licens Spil. 

1.3. Danske Licens Spil kan med et passende varsel ændre disse vilkår vedrørende Klub Oddset. Varsling foregår ved e-mail, som sendes til kundens e-mailadresse tilknyttet dennes netspilskonto. Ændringer kan dog ske uden individuelt varsel ved offentliggørelse på Danske Licens Spils hjemmeside, hvis de ikke er ufordelagtige for kunden. Danske Licens Spil kan foretage vilkårsændringer ved:

- Ændret lovgivning, regulering, retspraksis eller administrativ praksis.

- Produkt- og markedsændringer, f.eks. ved ændringer i produktsammensætning eller kundeefterspørgsel.

- Behov for ændringer til at sikre en sikker og smidig kunderejse, f.eks. som følge af den teknologiske udvikling og erfaring fra kundeoplevelser.

- Prisændringer, som kan ske til dækning af øgede omkostninger og afgifter samt ved behov for øget lønsomhed.

1.4. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på ydelser indeholdt i Klub Oddset.

2. Fakturering

2.1. Et medlemskab af Klub Oddset bliver afregnet på månedsbasis og bliver automatisk fornyet hver måned, indtil det opsiges. Første afregning sker på dagen, hvor medlemskabet oprettes. Faktureringsperioden løber fra den dag på måneden, hvor medlemskabet blev oprettet, og frem til samme dag på måneden i den følgende måned. En faktureringsperiode, som begynder den 29., 30. eller 31. i en måned, bliver i kortere følgende måneder fornyet den sidste dag i måneden. 

3. Fortrydelsesret

3.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra medlemskabet i Klub Oddset uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfri-sten udløber 14 dage efter den dag, hvor medlemskabet blev oprettet. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden med-dele Danske Licens Spil A/S (Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, telefon: 36 72 80 80, e-mail: kontakt@danskespil.dk) om kundens beslutning om at fortryde medlemskabet i en utvetydig erklæring. Kunden kan benytte standard-fortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk. 

3.2. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender en meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

3.3. Det er kun muligt at gøre brug af fortrydelsesretten, hvis Klub Oddset ikke er taget i brug. Klub Oddset betragtes eksempelvis som taget i brug, hvis indhold tilgås eller der gøres brug af tildelt Frit Spil. 

3.4. Hvis kunden udøver fortrydelsesretten, refunderer Danske Licens Spil alle betalinger modtaget fra kunden uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Danske Licens Spil har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde medlemskabet. Danske Licens Spil gennemfører en sådan tilbagebetaling uden omkostninger til kundens NemKonto.

4. Indhold

4.1. Rettigheder til indhold, herunder lyd, skrift, video og billeder, fra Klub Oddset tilhører Danske Licens Spil og/eller tredjemand, og indholdet må ikke offentliggøres, kopieres eller distribueres af kunden. Kunden må derudover ikke dele sin adgang til indholdet med tredjemand. 

4.2. Indhold kan af rettighedsmæssige årsager i nogle tilfælde kun være tilgængeligt i Klub Oddset i en begrænset periode.

5. Ophør

5.1. Medlemskabet kan opsiges via medlemskabsindstillingerne under ”Mit Klub Oddset”. Klub Oddset kan bruges indtil udløbet af den igangværende faktureringsperiode. 

5.2. Hvis en betaling mislykkes, vil Danske Licens Spil igen forsøge at trække betalingen via det anvendte betalingskort. Hvis betalingen ikke kan gennemføres, kan Danske Licens Spil ophæve aftalen om medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

5.3. Hvis kundens netspilskonto lukkes af kunden selv, vil medlemskabet automatisk ophøre, når den igangværende faktureringsperiode er udløbet.

5.4. Danske Licens Spil kan til enhver tid opsige aftalen vedrørende medlemskabet. Medlemskabet vil efter opsigelsen ophøre, når den igangværende faktureringsperiode er udløbet.

5.5. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe medlemskabet til ophør, såfremt kunden misligholder bestemmelserne i nærværende vilkår.

6. Udelukkelse

6.1. Hvis en kunde registrerer sig som midlertidigt udelukket i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), vil kunden ikke have adgang til Klub Oddset i udelukkelsesperioden. Kunden kan få refunderet sin medlem-skabsbetaling for udelukkelsesperioden ved at kontakte Danske Spils kundeservice og fremvise dokumentation for udelukkelsen.

6.2. Hvis en kunde registrerer sig som endeligt udelukket i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), vil kundens netspilskonto automatisk blive lukket næste gang, at kunden forsøger at tilgå sin netspilskonto. Kundens medlemskab af Klub Oddset vil samtidig straks ophøre. Kunden modtager automatisk indenfor få dage refundering for den resterende tid af den igangværende faktureringsperiode. Hvis kunden vil have refunderet sin medlemskabs-betaling for hele udelukkelsesperioden, skal kunden kontakte Danske Spils kundeservice og fremvise dokumentation for udelukkelsen.

6.3. Hvis en kunde registrerer sig som midlertidigt udelukket lokalt hos Danske Licens Spil, vil kunden ikke have adgang til Klub Oddset i udelukkelsesperioden. Kunden kan få refunderet sin medlemskabsbetaling for udelukkelsesperioden ved at kontakte Danske Spils kundeservice og fremvise dokumentation for udelukkelsen.

6.4. Hvis en kunde registrerer sig som endeligt udelukket lokalt hos Danske Licens Spil, vil kundens netspilskonto blive lukket. Kundens medlemskab af Klub Oddset vil samtidig straks ophøre. Kunden modtager automatisk indenfor få dage refundering for den resterende tid af den igangværende faktureringsperiode.

7. Klageadgang

7.1. En klage til Danske Licens Spil vedrørende Klub Oddset skal indeholde information om kundens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil kunden blive informeret om, hvornår kunden kan forvente en afgørelse i sagen.

7.2. En klage kan desuden altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter e-mail: kontakt@danskespil.dk
Kundecenter tlf.: 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

VILKÅR FOR GEM KORT VIA BLÅ KONTO

Generelt


Nærværende vilkår gælder for alle spillere, der har accepteret "Vilkår for Netspil via BLÅ konto", og som ønsker at benytte muligheden for at gemme sine betalingskortoplysninger.

Ved at acceptere nærværende vilkår og gemme sine betalingskortoplysninger på danskespil.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Spil koncernen på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser.

Alle indbetalinger til spilkontoen foretaget ved brug af Gem Kort funktionen fremgår af spillerens ”Kontohistorik”. Læs mere om vilkårene for at overføre penge til danskespil.dk under "Vilkår for Netspil via BLÅ konto". 

Danske Spil koncernen forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nærværende vilkår.

Samtykke til opbevaring af betalingskortoplysninger


Spilleren skal afgive sit samtykke til, at Danske Spil koncernen må gemme spillerens betalingskortoplysninger. 

Dette gøres ved aktivt at markere "Gem kort", hvor betalingsform vælges, og efterfølgende acceptere nærværende vilkår i registreringsproceduren.

Betalingskortoplysningerne opbevares ikke hos Danske Spil koncernen, men hos Billwerk+ Denmark A/S, som er sikkerhedsgodkendt af NETS.


Gemte betalingskortoplysninger bliver alene anvendt til gennemførelse af indbetalinger til spilkontoen. Danske Spil kan opdatere dine betalingskortoplysninger ved brug af oplysninger leveret af Billwerk+ Denmark A/S fra udbydere af betalingstjenester.

Registrering og opsigelse


Ved at gemme sine betalingskortoplysninger behøver spilleren ikke fremover at indtaste sine betalingskortoplysninger for at foretage en indbetaling til sin spilkonto med det pågældende betalingskort. Spilleren vil have mulighed for at gemme sine betalingskortoplysninger, når spilleren overfører et beløb til sin spilkonto på danskespil.dk.

Spilleren kan til enhver tid opsige nærværende vilkår og slette et gemt betalingskort via ”Mine oplysninger”. 

Når spilleren sletter sit gemte betalingskort, slettes alle informationer om betalingskortet hos Danske Spil koncernen og hos Reepay A/S, således at betalingskortet ikke længere kan benyttes som gemt betalingskort.

 

Ansvar


Spilleren er ansvarlig for samtlige indbetalinger, der foretages ved brug af Gem Kort funktionen, herunder hvis indbetalingen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis spilleren har overladt adgangen til sin spilkonto til mindreårige eller andre uvedkommende. 

Såfremt spilleren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget indbetalinger ved brug af Gem Kort funktionen, skal spilleren enten straks ændre adgangskoden eller rette henvendelse til Danske Spil koncernen, der herefter vil spærre spillerens netspilskonto.

 

Når spærringen af spillerens netspilskonto er bekræftet af Danske Spil koncernen, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens netspilskonto. 

Klager


Såfremt en spiller ønsker at klage over en foretaget indbetaling ved brug af Gem Kort funktionen eller Danske Spil koncernens overholdelse af nærværende vilkår, kan spilleren klage til Danske Spil koncernen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet en klage ellers kan afvises. En klageformular kan findes på danskespil.dk.

 

Ophør


Danske Spil koncernen kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, det gemte betalingskort ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene Danske Spil koncernen, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

Danske Spil koncernen kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel.

 

Danske Licens Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Tlf. 36 72 80 00

www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor