VILKÅR FOR NETSPIL  - VILKÅR FOR PLUS ABONNEMENT - VILKÅR FOR SPIL-ID - VILKÅR FOR GEMT KORT

Artiklen forsætter nedenfor

 

VILKÅR FOR NETSPIL VIA RØD KONTO

Gældende for nye spillere fra 1. december 2022

Gældende for eksisterende spillere fra 3. januar 2023

1. Generelt

 

1.1. De vilkår, der følger nedenfor gælder for personer, der ønsker at oprette en netspilskonto og deltage i spil udbudt af Danske Lotteri Spil på danskespil.dk. Personer, der ønsker at oprette en netspilskonto, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”spiller”), for at kunne deltage i spil på danskespil.dk. Disse vilkår gælder også, når spilleren benytter sin netspilskonto på en mobilenhed, herunder på en af Danske Lotteri Spils udbudte apps. Henvisninger til danskespil.dk i disse vilkår er både en henvisning til danskespil.dk og Danske Lotteri Spils udbudte apps, medmindre andet et anført.

 

1.2. Ved oprettelse af en netspilskonto på danskespil.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Lotteri Spil på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

 

1.3. Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Lotteri Spil via danskespil.dk. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Lotteri Spils spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

 

1.4. Danske Lotteri Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Lotteri Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

 

2. Registrering

 

2.1. Registrering som spiller hos Danske Lotteri Spil kan kun foretages af en person, som

 

·       har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,

·       er fyldt 18 år,

·       ikke er erklæret personligt konkurs, og

·       ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Lotteri Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

 

2.2. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på danskespil.dk eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer via danskespil.dk eller at kontakte Kundecentret. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

 

2.3. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

 

2.4. Danske Lotteri Spil validerer CPR-numre i CPR-registret eller igennem en anden pålidelig og uafhængig kilde.

 

2.5. Danske Lotteri Spil forbeholder sig retten til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

 

2.6. Ved registrering som spiller hos Danske Lotteri Spil får spilleren automatisk tilknyttet et digitalt Spil-id til netspilskontoen. Anvendelse af Spil-id sker i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere og må udelukkende handle på egne vegne.

 

 

3. Behandling af personoplysninger

 

3.1. Danske Spil koncernen, herunder Danske Lotteri Spil, overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter danskespil.dk, behandler Danske Spil koncernen spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik.

 

 

4. Spærring m.v.

 

4.1. Danske Lotteri Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens netspilskonto helt eller delvist.

 

4.2. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Danske Lotteri Spil.

 

4.3. Danske Lotteri Spil kan endvidere spærre spillerens netspilskonto, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Lotteri Spils vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.

 

4.4. Danske Lotteri Spil kan derudover begrænse spillerens indskudsmuligheder eller spærre spillerens netspilskonto (og/eller efter omstændighederne begrænse indskudsmuligheder, annullere eller ophæve afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

 

·       Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter

·       Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

·       Overtrædelse af gældende chatregler

·       Forsøg på hacking af spillerens netspilskonto eller andre spilleres netspilskonti

·       Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter

·       Misbrug af spillerens netspilskonto

·       Brug af andre spilleres netspilskonti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger

·       Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom

·       Ved Danske Lotteri Spils politianmeldelse eller ved dom for strafbart forhold

·       Anden utilbørlig adfærd, der efter Danske Lotteri Spil opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

4.5. Danske Lotteri Spil kan endvidere foretage en spærring af spillerens netspilskonto, såfremt Danske Lotteri Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

 

4.6. Spærring af spillerens netspilskonto kan ske, uanset om ovenstående handlinger sker eller mistanke opstår på baggrund af spillerens aktiviteter via danskespil.dk eller Danske Lotteri Spils øvrige spiludbud.

 

4.7. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

 

5. Ansvar

 

5.1. Netspilskontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

 

5.2. Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine oplysninger om NemID og MitID, brugernavn og sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, så andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.

 

5.3. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

 

5.4. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens netspilskonto, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Lotteri Spil, der herefter vil spærre spillerens netspilskonto. Når spærringen af spillerens netspilskonto er bekræftet af Danske Lotteri Spil, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens netspilskonto.

 

5.5. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Lotteri Spils kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Lotteri Spils systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.

 

6. Brug af netspilskonto

 

6.1. Spilleren skal overføre penge fra sin bankkonto til sin netspilskonto, før det er muligt at købe Danske Lotteri Spils spil via danskespil.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter.

 

6.2. Indbetalinger til netspilskontoen kan alene ske ved brug af de af Danske Lotteri Spil godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, Danske Lotteri Spil tillader.

 

6.3. Danske Lotteri Spil accepterer ikke spil på kredit.

 

6.4. Udbetalinger og indbetalinger kan ses på netspilskontoen i en periode på 1 år, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Kundecentret.

 

6.5. Indbetalinger til spillerens netspilskonto samt udbetalinger fra netspilskontoen til spillerens bankkonto kan af Danske Lotteri Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af danskespil.dk.

 

7. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring

 

7.1. Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens netspilskonto sker som udgangspunkt til spillerens NemKonto. Alternativt kan udbetaling ske til en anden bankkonto tilhørende spilleren. Det er spillerens ansvar at dokumentere ejerskab over bankkontoen og kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.

 

7.2. Indestående midler på netspilskontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen, eller ved henvendelse til Kundecentret. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af netspilskontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto. Såfremt der på spilkontoen består uafsluttede spil på tidspunktet for lukning, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler, der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, udbetales automatisk til spillerens bankkonto. Såfremt udbetaling til bankkonto mislykkes, genindsættes det relevante beløb på spilkontoen.

 

7.3. Gevinster vil være til rådighed på spillerens netspilskonto hurtigst muligt efter spillets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover vil dog først blive overført til spillerens netspilskonto eller bankkonto 3-4 uger efter spillets afslutning.

 

7.4. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers netspilskonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Lotteri Spil berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra netspilskontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra netspilskontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

 

7.5. Såfremt spillerens overførsel af penge til netspilskontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Lotteri Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

 

7.6. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Danske Lotteri Spil omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Danske Lotteri Spil sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens netspilskonto.

 

7.7. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Lotteri Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på netspilskontoen.

 

7.8. Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til Kundecentret, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.

 

7.9. Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler, der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, håndteres efter det ovennævnte.

 

7.10. Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto. Såfremt der på spilkontoen består uafsluttede spil på tidspunktet for endelig selvudelukkelse, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler, der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, udbetales automatisk til spillerens bankkonto.

 

7.11. Danske Lotteri Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter Danske Lotteri Spils vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.

 

7.12. Danske Lotteri Spil forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb i henhold til ovenstående på baggrund af spillerens aktiviteter såvel via danskespil.dk som via Danske Lotteri Spils øvrige spiludbud.

 

8. Standardvilkår for kampagner

 

8.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på danskespil.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne.  

 

8.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

 

8.3. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

 

8.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

 

8.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere', et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en netspilskonto via danskespil.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

 

8.6. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

 

8.7. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Danske Lotteri Spils rimelige mening kan være skadelig for Danske Spil-koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder Danske Lotteri Spil sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig betaling eller præmie fra spillerens netspilskonto.

 

8.8. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Danske Lotteri Spil vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Danske Lotteri Spil alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Danske Lotteri Spil ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder Danske Lotteri Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

 

8.9. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives.

 

8.10. Danske Lotteri Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Danske Lotteri Spils kontrol.

 

9. Chat

 

9.1. I det omfang spilleren tilbydes adgang til en chat via danskespil.dk, skal brugen af chatfunktionen altid ske med respekt for de til enhver tid gældende chatregler for det pågældende forum.

 

10. Spil fra udlandet

 

10.1. Danske Lotteri Spils tilladelse til at udbyde spil er kun gældende i Danmark (herunder i Grønland) og Færøerne. Spil via danskespil.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

 

11. Ansvarligt spil

 

11.1. Spilleren skal i forbindelse med oprettelse af spillerens netspilskonto fastsætte en daglig, ugentlig eller månedlig grænse for indbetalinger til spillerens netspilskonto. Indbetalingsgrænser kan til enhver tid hæves eller sænkes af spilleren via spillerens spilkonto. En hævet indbetalingsgrænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

 

11.2. En daglig indbetalingsgrænse virker i forhold til summen af indbetalinger foretaget samme dag (kl. 00.00.00 – kl. 23.59.59). En ugentlig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger de seneste 7 døgn (168 timer). Og en månedlig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger den seneste måned (samme dato og tidspunkt måneden før). Grænserne virker ikke i forhold til eventuelle indbetalinger foretaget af spilleren, inden spilleren sætter en indbetalingsgrænse.

 

11.3. Danske Lotteri Spil kan til enhver tid og uden forudgående varsel fastsætte øvre beløbsgrænser for de daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser, som spillere kan fastsætte.

 

11.4. Danske Lotteri Spil kan til enhver tid og uden forudgående varsel efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Danske Lotteri Spil vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

 

11.5. Spilleren kan selv spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil netspilskontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes netspilskontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes på spillerens kontosider.

 

11.6. Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil netspilskontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.

 

11.7. Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.

 

11.8. Danske Lotteri Spil henviser endvidere til vores ansvarlighedsinformation på danskespil.dk om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests, kontaktoplysninger til Spillemyndighedens hjælpelinje StopSpillet, anbefalinger om danske og grønlandske behandlingstilbud m.v.

 

12. Fortrydelsesret

 

12.1. Der gælder for køb af spil foretaget via danskespil.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

 

13. Klager

 

13.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Lotteri Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Lotteri Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

 

13.2. En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen kontakt@danskespil.dk’. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler.

 

13.3. Kontrakten vedrørende netspilskontoen er undergivet dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler.

 

13.4. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

 

14. Ophør

 

14.1. Spilleren kan via danskespil.dk eller Kundecentret til enhver tid opsige kontrakten med Danske Lotteri Spil vedrørende netspilskonto, hvilket resulterer i, at denne lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra Danske Lotteri Spil på danskespil.dk, skal der ske henvendelse til Kundecentret.

 

14.2. Danske Lotteri Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende netspilskonto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund, spilleren er afgået ved døden eller at netspilskontoen ikke har været anvendt i 1 år.

 

14.3. Det er ene og alene Danske Lotteri Spil, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

 

14.4. Danske Lotteri Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende netspilskonto med 1 måneds varsel.

 

14.5. Ved ophør lukkes spillerens netspilskonto og spillerens indestående på netspilskontoen overføres til spillerens bankkonto, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede.

 

 

Danske Lotteri Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

CVR-nr.: 33034482

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

kontakt@danskespil.dk

www.danskespil.dk

 

Artiklen forsætter nedenfor

 

VILKÅR FOR PLUS ABONNEMENT

Gældende fra 14. januar 2022

 1. 1.Generelt

   

  • 1.1.De vilkår, der følger nedenfor gælder for personer, der ønsker at tilmelde sig PLUS abonnement eller et PLUS Jackpot abonnement. Personer, der ønsker at tilmelde sig abonnementsordningen, skal registreres som abonnent (herefter ”spiller”).
  • 1.2.Alle vilkår der vedrører PLUS abonnementet omfatter også PLUS Jackpot abonnementet, medmindre andet eksplicit er anført.
  • 1.3.Oprettelse af et nyt PLUS abonnementet forudsætter, at spilleren har oprettet en netspilskonto hos Danske Lotteri Spil.
  • 1.4.Ved tilmelding indgår spilleren kontrakt med Danske Lotteri Spil på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.
  • 1.5.Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Lotteri Spil via PLUS abonnement. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Lotteri Spils spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.
  • 1.6.Danske Lotteri Spil kan med et passende varsel ændre vilkår vedrørende PLUS abonnementet. Ændringer kan ske uden individuelt varsel ved offentliggørelse på Danske Lotteri Spils hjemmeside, hvis de ikke er til ugunst for spilleren. Ændringer af rent begunstigende karakter, kan gennemføres uden varsel. Danske Lotteri Spil kan foretage vilkårsændringer ved:
  • • Ændret lovgivning, regulering, Danske Lotteri Spils tilladelse til udbud af lotterier, retspraksis eller administrativ praksis.
   • Produkt- og markedsændringer, f.eks. ved ændringer i produktsammensætning eller kundeefterspørgsel.
   • Behov for ændringer til at sikre en sikker og smidig kunderejse, f.eks. som følge af den teknologiske udvikling og erfaring fra kundeoplevelser.
   • Ændrede vilkår for salg af lotterispil via Danske Lotteri Spils forhandlere, danskespil.dk og Danske Lotteri Spils apps. Danske Lotteri Spil er retligt forpligtet til at følge en fastprismodel ved salg af lotterispil og således sikre, at alle kunder deltager under samme forudsætninger. Prisændringer i Danske Lotteri Spils udbud af lotterier kan ske til dækning af øgede omkostninger og afgifter samt ved behov for øget lønsomhed.

 

 1. 2.Om PLUS abonnement

   

  • 2.1.PLUS abonnement er en abonnementsordning, hvor spilleren hver uge automatisk spiller hos Danske Lotteri Spil. Spilleren betaler via BetalingsService (BS) eller betalingskort.
  • 2.2.PLUS abonnement tilbydes for Lotto, Vikinglotto, Joker, Eurojackpot, MillionKeno og Alt eller Intet.
  • 2.3.Spilleren vælger de spil, der ønskes spillet. Såfremt spilleren i forbindelse med Lotto, Vikinglotto eller Eurojackpot ønsker at spille Joker, bliver et Joker tal automatisk valgt til spilleren.

   

   

 2. 3.Om PLUS Jackpot abonnement

   

  • 3.1.Som et alternativ til almindeligt PLUS abonnement kan spilleren vælge et PLUS Jackpot abonnement, som er en abonnementsordning, hvor spilleren automatisk spiller med, når førstepræmiepuljen forventes at nå et forudbestemt niveau. Spilleren betaler via betalingskort.
  • 3.2.PLUS Jackpot abonnementet tilbydes kun for Lotto, Vikinglotto, Joker og Eurojackpot.
  • 3.3.Det er kun muligt at tilmelde sig et PLUS Jackpot abonnementet ved at kontakte Kundecenteret.
  • 3.4.Puljeniveau for deltagelse i trækning bekræftes i mail ved oprettelse af abonnement og kan desuden oplyses ved henvendelse til Kundecenteret.

   

   

 3. 4.Tilmelding
  • 4.1.Tilmelding til PLUS abonnement kan kun foretages af en person, som

    

   • • har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,
   • • er fyldt 18 år,
   • • ikke er erklæret personligt konkurs, og
   • • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

    

  • 4.2.Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Lotteri Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav i punkt 4.1 ikke længere er opfyldt.
  • 4.3.Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmeldingen til PLUS abonnement, er korrekte. Desuden påhviler det spilleren at kontrollere, at oplysninger til brug for BS-aftalen eller betalingskort efterfølgende bliver oprettet korrekt, og at de – så længe spilleren ønsker at deltage i de valgte spil – løbende opretholdes. Spilleren deltager ikke i de valgte spil, såfremt betalingen ikke kan gennemføres, uanset årsagen hertil.
  • 4.4.Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at spilleren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke kan overføres til spillerens spil- eller bankkonto. Spilleren får umiddelbart efter tilmeldingen tilsendt en e-mail som dokumentation for spillerens deltagelse i de valgte spil. Spilleren modtager ikke yderligere dokumentation. Af e-mailen fremgår de spil, spilleren har valgt - herunder de enkelte tal (såfremt spilleren deltager med de samme tal hver uge), oplysning om tidspunktet for første trækning samt prisen pr. uge for de valgte spil. Spillerens BS-aftalenummer eller betalingskortoplysninger vil fremgå af spillerens profil under ”Mine abonnementer”, så snart betalingsaftalen er oprettet. På ”Mine abonnementer” kan spilleren ligeledes se den registrerede bankkonto til brug for overførsel af gevinster, medmindre spilkonto er valgt til gevinstudbetaling.
  • 4.5.Spilleren skal straks ved modtagelsen af den bekræftende e-mail kontrollere, at abonnementsoplysningerne er korrekte samt kontakte Danske Lotteri Spils Kundecenter, såfremt dette ikke er tilfældet.

   

 4. 5.Betaling

   

  • 5.1.Ved tilmelding til PLUS abonnement accepterer spilleren, at der oprettes en betalingsaftale for spil udbudt af Danske Lotteri Spil, som spilleren vælger, og at PLUS abonnement tilmeldes BS eller betaling med betalingskort.
  • 5.2.Betaling for spillene trækkes automatisk i intervaller fra spillerens bankkonto forud for spillenes afvikling.
  • 5.3.Spilleren betaler den gældende pris for valgte spil ud fra det valgte antal rækker og tillægsydelser. PLUS abonnementet følger altid gældende priser for valgte spil som følge af Danske Lotteri Spils retlige forpligtelse til at prissætte efter en fastprismodel. Danske Lotteri Spil orienterer med passende varsel ved ændring af de gældende priser.
  • 5.4.Såfremt spillerens betaling – uanset af hvilken grund – afvises, herunder f.eks. på grund af bortfald af betalingsaftalen, valgt betalingskort er udløbet eller slettet fra spillerens profil, deltager spilleren ikke i de valgte spil.
  • 5.5.Spilleren kan vælge at betale med betalingskort i perioden frem til det tidspunkt, hvor abonnementet aktiveres. Spilleren skal da i forbindelse med tilmeldingen vælge kortbetaling.

 

 1. 6.Udbetaling af gevinster samt tilbageføring

   

  • 6.1.Gevinstoverførsel kan ske til spilkonto eller en af spilleren angivet bankkonto. Gevinster til bankkonto sker den førstkommende bankdag efter trækningen, med mindre andet fremgår af spillereglerne for de valgte spil. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.
  • 6.2.Gevinstoverførslen til spilleren sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med overførsel af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.
  • 6.3.Danske Lotteri Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en overførsel til spillerens bankkonto ved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter, eller nærværende vilkår.
  • 6.4.Viser det sig, at en overførsel til en spillers bankkonto beror på en fejl (f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt) eller der konstateres eller opstår mistanke om snyd, misligholdelse eller et af de øvrige ovennævnte forhold, er Danske Lotteri Spil berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det udbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto.
  • 6.5.Danske Lotteri Spil er endvidere berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra spillerens netspilskonto, uanset om der er dækning herfor på netspilskontoen, såfremt spilleren har accepteret ”Vilkår for Netspil via RØD konto”.
  • 6.6.Så længe Danske Lotteri Spil ikke har modtaget det udestående beløb, vil spillerens PLUS abonnement aftale med Danske Lotteri Spil være lukket. Danske Lotteri Spil genåbner PLUS abonnement aftalen, når Danske Lotteri Spil har modtaget det udestående beløb. Spilleren vil i denne periode ikke have mulighed for at deltage i de spil, som Danske Lotteri Spil udbyder via www.danskespil.dk samt mobil.danskespil.dk, herunder de spil, der er omfattet af spillerens PLUS abonnement aftale.
  • 6.7.Såfremt spillerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Lotteri Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.
  • 6.8.Såfremt der i begge ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Lotteri Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller ved udbetaling af eventuelle gevinster.
  • 6.9.Automatiske gevinstoverførsler til spillerens bankkonto kan af Danske Lotteri Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af danskespil.dk.

   

 2. 7.Behandling af personoplysninger

   

  • 7.1.Danske Spil koncernen overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren tilmelder sig PLUS abonnement og benytter danskespil.dk, behandler Danske Spil koncernen spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik.

 

 1. 8.Ansvar

   

  • 8.1.Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, herunder hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.
  • 8.2.Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Lotteri Spils kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Lotteri Spils systemer ikke kan gennemføres, og/eller at spil ikke kan gennemføres.

 

 1. 9.Fortrydelsesret

   

  • 9.1.Der gælder for køb af spil foretaget via PLUS abonnement ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

 

 1. 10.Klager

   

  • 10.1.Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Lotteri Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises.
  • 10.2. Danske Lotteri Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.
  • 10.3. En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via  www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler.
  • 10.4.Kontrakten vedrørende PLUS abonnement er undergivet dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler.
  • 10.5.Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under Kundeservice.

 

 • 11.Ophør

   

  • 11.1.Spilleren kan til enhver tid opsige PLUS abonnement. PLUS abonnement opsiges ved at kontakte kundecenteret på tlf. 36 37 1555 eller sende en mail til plus@danskespil.dk. Alternativt kan spilleren slette sin tilmeldte BS aftale eller sit betalingskort.
  • 11.2.Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, anden forfaldsgrund eller spilleren er afgået ved døden, kan Danske Lotteri Spil til enhver tid bringe kontrakten vedrørende PLUS abonnement til ophør.
  • 11.3.Såfremt spillerens netspilskonto lukkes uanset årsag, bliver spillerens PLUS abonnement bragt til ophør.
  • 11.4.Danske Lotteri Spil kan spærre eller opsige spillerens PLUS abonnement, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Lotteri Spils vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.
  • 11.5.Danske Lotteri Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende PLUS abonnement. PLUS abonnementet ophører, når den igangværende betalingsperiode er udløbet.


Danske Lotteri Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
CVR-nr.: 33034482
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
kontakt@danskespil.dk
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor


VILKÅR FOR SPIL-ID

Gældende fra 1. oktober 2023

1. Generelt

1.1. Vilkår for spillerens Spil-id finder anvendelse, når en spiller anvender sit Spil-id i forbindelse med køb af spil fra Danske Lotteri Spil A/S (herefter ”Danske Lotteri Spil”) og Danske Licens Spil A/S (herefter ”Danske Licens Spil”) hos Danske Spils forhandlere.

1.2. En spillers Spil-id har et unikt nummer og kan findes i flere af Danske Spils apps. Spilleren har mulighed for at bestille et fysisk kort Spil-id.

1.3. Vilkårene omfatter brug af Spil-id i forbindelse med køb af spil udbudt af Danske Lotteri Spil og Danske Licens Spil, som kan registreres på et Spil-id. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for de pågældende spil med de begrænsninger, der særligt gælder for Spil-id. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

1.4. Danske Spil forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for anvendelse af Spil-id. Hvis Danske Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

2. Oprettelse af Spil-id

2.1. Oprettelse af Spil-id kan kun foretages af en person, som

- har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,

- er fyldt 18 år,

- ikke er erklæret personligt konkurs, og

- ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

 

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

 

2.2. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med bestillingen af Spil-id, er korrekte. Såfremt spilleren ønsker et fysisk Spil-id tilsendt, sendes Spil-id til den person/adresse, som er opgivet i forbindelse med spillerens registrering hos Danske Spil. Hvis Spil-id udebliver eller er fejlbehæftet efter bestilling, skal spilleren kontakte Danske Spils Kundecenter.

 

2.3. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en bestilling af et Spil-id.

 

2.4. Der er tilknyttet en spilkonto til spillerens Spil-id, hvis spilleren er oprettet som kunde hos Danske Licens Spil.

 

3. Anvendelse af Spil-id

 

3.1. Spilleren skal anvende Spil-id ved køb af væddemål. Danske Spil kan stille som betingelse for deltagelse i visse andre spiltyper og ved spilkøb over en af Danske Spil fastsat værdi, at Spil-id anvendes.

 

3.2. Ved anvendelse af Spil-id i forbindelse med køb af spil, vil det unikke nummer på det pågældende Spil-id blive påført spilkvitteringen. Kun hvis kortnummeret er påført spilkvitteringen, vil en eventuel gevinst blive overført til den dansk bankkonto, der er knyttet til spillerens Spil-id.

 

3.3. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at kortnummeret er påtrykt spilkvitteringen, og at kortnummeret er korrekt.

 

4. Spilgrænse

 

4.1. Spilleren skal fastsætte en beløbsmæssig spilgrænse, som er gældende for spil udbudt af Danske Licens Spil, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb spil hos Danske Spils forhandlere.

 

4.2. Danske Spil kan ikke holdes ansvarlig, såfremt spilgrænsen er ude af drift, så spilleren kan spille mere end den fastsatte grænse.

 

5. Udbetaling af gevinster og tilbageføring for spil købt hos Danske Lotteri Spil

 

5.1. Dette afsnit 5 i vilkår for Spil-id er gældende for spil købt hos Danske Lotteri Spil.

 

5.2. Danske Lotteri Spil udbetaler automatisk gevinster fra en spillet kupon til spillerens danske NemKonto, hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto.

 

5.3. Hvis spilleren har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den oplyste danske bankkonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger. Hvis udbetaling af en gevinst til en oplyst dansk bankkonto bliver afvist, kan Danske Lotteri Spil vælge at udbetale gevinsten til spillerens danske NemKonto.

 

5.4. Hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den tilknyttede danske bankkonto til spillerens NemKonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger.

 

5.5. Når alle spil og spilleuger på en spillet kupon er afviklet, kan en gevinst udbetales.

 

5.6. Hvis en spillet kupon med alle spil afsluttet har en samlet gevinst på op til og med 5.000 kr. sker udbetaling til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto ca. 10 dage efter, at alle spil er afsluttet.Inden denne automatiske udbetaling har fundet sted, kan spilleren få udbetalt sin gevinst hos en af Danske Spils forhandlere i overensstemmelse med spillereglerne eller via danskespil.dk/vinder og vælge udbetaling til spillerens danske NemKonto.

 

5.7. Hvis en spillet kupon har en samlet gevinst på mere end 5.000 kr., sættes gevinsten til udbetaling straks efter, at alle spil på en spillet kupon er afsluttet. Udbetalingen sker indenfor en til to bankdage.

 

5.8. Anvendes Spil-id’et i forbindelse med køb af flerugersspil, udbetales gevinster på kuponen ugentligt.

 

5.9. Gevinstudbetaling til spilleren sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med overførsel af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.

 

5.10. Danske Lotteri Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en udbetaling til spillerenved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter eller nærværende vilkår.

 

5.11. Viser det sig, at en udbetaling til en spillers bankkonto beror på en fejl (f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt) eller der konstateres eller opstår mistanke om snyd, misligholdelse eller et af de øvrige ovennævnte forhold, er Danske Lotteri Spil berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det udbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto.

 

5.12. Automatiske gevinstudbetalinger til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto kan af Danske Lotteri Spil pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyr vil fremgå af danskespil.dk.

 

6. Udbetaling af gevinster og tilbageføring for spil købt hos Danske Licens Spil

 

6.1. Dette afsnit 6 i vilkår for Spil-id er gældende for spil købt hos Danske Licens Spil.

 

6.2. Vundne gevinster krediteres spillerens spilkonto umiddelbart efter spillets afslutning. Gevinsterne kan fra spilkontoen udbetales til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto.

 

6.3. Danske Licens Spil udbetaler automatisk spillerens gevinst op til og med 5.000 kr. til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto efter ca. 10 dage, hvis spilleren ikke forinden har udbetalt sin gevinst. Inden denne automatiske udbetaling har fundet sted, kan spilleren få udbetalt sin gevinst hos en af Danske Spils forhandlere i overensstemmelse med spillereglerne for det købte spil eller via spillerens spilkonto til bankkonto.

 

6.4.Hvis en spillet kupon har en samlet gevinst på mere end 5.000 kr., udbetales gevinsten til spillerens NemKonto eller oplyste danske bankkonto umiddelbart efter, at gevinsten er krediteret spillerens spilkonto.

 

6.5. Hvis spilleren har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den oplyste konto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger. Hvis udbetaling af en gevinst til en oplyst bankkonto bliver afvist, kan Danske Licens Spil vælge at udbetale gevinsten til spillerens danske NemKonto.

 

6.6. Hvis spilleren ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto, er det spillerens ansvar løbende at sikre, at den tilknyttede danske bankkonto til spillerens NemKonto er korrekt og tilgængelig for indbetalinger.

 

6.7. Når alle spil på en spillet kupon er afviklet, kan en gevinst udbetales.

 

6.8. Gevinstudbetalinger til spilleren sker med frigørende virkning. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med udbetaling af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.

 

6.9. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en udbetaling til spillerenved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter eller nærværende vilkår.

 

6.10. Viser det sig, at en kreditering til spillers spilkonto eller en udbetaling af midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Spil berettiget til at tilbageføre beløbet fra spilkontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra spilkontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.

 

6.11. Hvis der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på en spillers spilkonto, er Danske Licens Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb i eventuelle vundne gevinster, som krediteres spilkontoen.

 

6.12. Automatiske gevinstudbetalinger til spillerens danske NemKonto eller oplyste danske bankkonto kan af Danske Licens Spil pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyr vil fremgå af danskespil.dk.

 

7. Behandling af personoplysninger

 

7.1. Danske Spil overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren bestiller og benytter Spil-id behandler Danske Spil spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spils privatlivspolitik.

 

8. Ansvar

 

8.1. Spil-id er personligt, og spilleren må udelukkende anvende eget Spil-id til at handle på egne vegne.

 

8.2. Såfremt spilleren får mistanke om, at der sker uberettiget brug af Spil-id, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Spil, der herefter vil spærre spillerens Spil-id.

 

8.3. Danske Spil er ikke ansvarlig, hvis spil som følge af systemfejl ikke kan gennemføres.

 

9. Klager

 

9.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

 

9.2. En klage over spil købt hos Danske Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

 

9.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på www.danskespil.dk/velkommen/klage.

 

10. Ophør

 

10.1. Såfremt spilleren ikke længere vil benytte sit fysiske Spil-id, skal spilleren spærre spillerens Spil-id på danskespil.dk og destruere Spil-id’et.

 

10.2. Danske Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende Spil-id med én måneds varsel.

 

10.3. Danske Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende Spil-id til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, spillerens Spil-id ikke har været anvendt i 1 år eller der i øvrigt foreligger aftaleretlig ugyldighedsgrund.

 

Danske Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

kontakt@danskespil.dk

www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

VILKÅR FOR GEM KORT VIA RØD KONTO

Generelt


Nærværende vilkår gælder for alle spillere, der har accepteret "Vilkår for Netspil via RØD konto”, og som ønsker at benytte muligheden for at gemme sine betalingskortoplysninger.

Ved at acceptere nærværende vilkår og gemme sine betalingskortoplysninger på danskespil.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Spil koncernen på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser.

Alle indbetalinger til spilkontoen foretaget ved brug af Gem Kort funktionen fremgår af spillerens ”Kontohistorik”. Læs mere om vilkårene for at overføre penge til danskespil.dk under "Vilkår for Netspil via RØD konto” eller "Vilkår for PLUS abonnement”. 

Danske Spil koncernen forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nærværende vilkår.

Samtykke til opbevaring af betalingskortoplysninger


Spilleren skal afgive sit samtykke til, at Danske Spil koncernen må gemme spillerens betalingskortoplysninger. 

Dette gøres ved aktivt at markere "Gem kort", hvor betalingsform vælges, og efterfølgende acceptere nærværende vilkår i registreringsproceduren.

Betalingskortoplysningerne opbevares ikke hos Danske Spil koncernen, men hos Billwerk+ Denmark A/S, som er sikkerhedsgodkendt af NETS. Gemte betalingskortoplysninger bliver alene anvendt til gennemførelse af indbetalinger til spilkontoen og/eller indbetalinger til PLUS abonnement. Danske Spil kan opdatere dine betalingskortoplysninger ved brug af oplysninger leveret af Billwerk+ Denmark A/S fra udbydere af betalingstjenester.


Registrering og opsigelse


Ved at gemme sine betalingskortoplysninger behøver spilleren ikke fremover at indtaste sine betalingskortoplysninger for at foretage en indbetaling til sin spilkonto eller til et PLUS abonnement med det pågældende betalingskort. Spilleren vil have mulighed for at gemme sine betalingskortoplysninger, når spilleren overfører et beløb til sin spilkonto på danskespil.dk eller opretter et PLUS abonnement.

Spilleren kan til enhver tid opsige nærværende vilkår og slette et gemt betalingskort via ”Mine oplysninger”. Såfremt det slettede kort er registreret til betaling for et PLUS abonnement, vil PLUS abonnementet blive opsagt. For at forhindre opsigelse af PLUS abonnementet skal spilleren registrere et nyt betalingskort til betaling for sit PLUS abonnement før sletning af det gamle betalingskort.

Når spilleren sletter sit gemte betalingskort, slettes alle informationer om betalingskortet hos Danske Spil koncernen og hos Reepay A/S, således at betalingskortet ikke længere kan benyttes som gemt betalingskort.

 

Ansvar


Spilleren er ansvarlig for samtlige indbetalinger, der foretages ved brug af Gem Kort funktionen, herunder hvis indbetalingen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis spilleren har overladt adgangen til sin spilkonto til mindreårige eller andre uvedkommende. 

Såfremt spilleren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget indbetalinger ved brug af Gem Kort funktionen, skal spilleren enten straks ændre adgangskoden eller rette henvendelse til Danske Spil koncernen, der herefter vil spærre spillerens netspilskonto.

 

Når spærringen af spillerens netspilskonto er bekræftet af Danske Spil koncernen, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens netspilskonto. 

Klager


Såfremt en spiller ønsker at klage over en foretaget indbetaling ved brug af Gem Kort funktionen eller Danske Spil koncernens overholdelse af nærværende vilkår, kan spilleren klage til Danske Spil koncernen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet en klage ellers kan afvises. En klageformular kan findes på danskespil.dk. Såfremt en spiller ønsker at klage over en foretaget indbetaling ved brug af Gem Kort funktionen eller Danske Spil koncernens overholdelse af nærværende vilkår, kan spilleren klage til Danske Spil koncernen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet en klage ellers kan afvises. En klageformular kan findes på danskespil.dk.

 

Ophør


Danske Spil koncernen kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, det gemte betalingskort ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene Danske Spil koncernen, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

Danske Spil koncernen kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel. 

 

Danske Lotteri Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Tlf. 36 72 80 00

www.danskespil.dk

 

 

Artiklen forsætter nedenfor