spilleregler

Danske Lotteri Spil A/S

ALT ELLER INTET - EUROJACKPOT - JOKER - KENO - LOTTO - QUICK - QUICK FIND & VIND - VIKINGLOTTO

Såfremt du ønsker at se tidligere versioner af spillereglerne, kontakt venligst Kundecenteret på tlf. 36 72 80 80.

Artiklen forsætter nedenfor

Alt eller Intet Spilleregler
Gældende fra 1. oktober 2019

Generelt

1. Alt eller Intet er et talspil som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat. Der trækkes 12 ud af i alt 24 tal. Der er gevinst, hvis spilleren har 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 eller 12 vindertal på den spillede række. 

Der foretages én daglig elektronisk trækning. Vindertallene trækkes hver aften kl. 21.20.

2. Alt eller Intet kan spilles Online via enheder, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system.

Nærværende spilleregler gælder for Alt eller Intet, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden www.danskespil.dk, på mobile enheder eller som PLUS-abonnement. Det er en betingelse for deltagelse i Alt eller Intet, at spilleren tiltræder ”Vilkår for Netspil” (”netspilsvilkårene”). Netspilsvilkårene findes på www.danskespil.dk.

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

4. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås via www.danskespil.dk.

5. Kun de rækker, der er registreret i Danske Spil koncernens cen¬trale IT-system, deltager i spillet.  
 
6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. 

7. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Spillemyndigheden

8. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Alt eller Intet. 

Spillemåder

9. Alt eller Intet kan etableres som rækkespil (spilleren vælger selv tallene) eller som lynspil (den digitale enhed vælger tallene). Spillene kan etableres via www.danskespil.dk, App eller via Plus-abonnement.

Spillet 

10. I spilfeltet findes tallene 1-24. Spilleren skal ved afkrydsning blandt tallene 1 til 24 markere, hvilke 12 tal spilleren ønsker at spille. Vælger spilleren at generere tallene ved lynspil, vælges de 12 tal af en tilfældighedsgenerator.

En række består af 12 tal udvalgt blandt tallene 1 til og med 24. 

11. Alt eller Intet koster 10 kr. pr. række. 

12. Alt eller Intet kan spilles til 1,2,3,4,5,6,7,14 eller 30 trækninger (dage). Desuden kan Alt eller Intet spilles som Plus-abonnement.

13. Et Alt eller Intet spil gælder altid for den trækning, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den eller de trækninger, hvori Alt eller Intet spillet deltager, fremgår af den digitale kvittering, jf. punkt 14.  

Kvitteringen

14. Ved etableringen af spillet via www.danskespil.dk, App eller Plus abonnement registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

15. Ved spil via www.danskespil.dk, App eller Plus-abonnement skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. 

Annullering af spil

16. Ved spil via www.danskespil.dk eller App kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. Spilkøb via Plus-abonnement kan opsiges til udgangen af igangværende betalingsperiode.

Trækningen

17. Trækningen af vindertallene foretages af Danske Lotteri Spil.

18. Trækningen finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt procedure. Ifølge denne trækkes ét tilfældigt tal ad gangen, og trækningen fortsætter, indtil samtlige 12 vindertal i intervallet 1-24 (i vilkårlig rækkefølge) er udtrukket.

19. Trækningen foretages dagligt i tidsrummet mellem kl. 21.20 og kl. 21.50, medmindre andet bestemmes af Danske Lotteri Spil efter aftale med Spillemyndigheden. 

20. Spillemyndigheden fører tilsyn med ethvert trækningsresultat, og har altid den endelige afgørelse af, hvilket træknings¬resul¬tat der er gældende.

21. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure-situation ikke er muligt at gennemføre trækningen med overholdelse af normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør Danske Lotteri Spil sam¬men med Spillemyndigheden, om trækningen skal gennem¬føres eller annulleres. Hvis trækningen annul¬le¬res, kan Danske Lotteri Spil bestemme, at spillerne, efter Danske Lotteri Spils nær¬mere anvisning, mod dokumentation for det gennemførte spil  kan benytte det erlagte spille-beløb som hel eller delvis betaling i en senere trækning.

Gevinstberegning

22. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter for visse spil anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum til gevinster.

23. Af gevinsttabellen nedenfor fremgår de resultater, der er gevinstgivende. 
En spillet række kan kun give ét gevinstresultat. Bemærk undtagelsen hertil i pkt. 24 (”forholdsmæssig fordeling”). 

Præmiegrupper (gevinsttabel): 

12 rigtige = 500.000 kr.
11 rigtige = 20.000 kr.
10 rigtige = 200 kr.
9 rigtige = 20 kr.
8 rigtige = 10 kr.
4 rigtige = 10 kr.
3 rigtige = 20 kr.
2 rigtige = 200 kr.
1 rigtig = 20.000 kr.
0 rigtige = 500.000 kr.

24. Alle gevinster er som udgangspunkt faste. Danske Lotteri Spil udbetaler dog maksimalt 10 mio. kr. per præmiegruppe per trækning. Såfremt antallet af vindere inden for én præmiegruppe medfører, at det samlede gevinstbeløb i den pågældende præmiegruppe overstiger 10 mio. kr., udbetaler Danske Lotteri Spil forholdsmæssigt 10 mio. kr. til antallet af vindere. De omregnede gevinstbeløb afrundes til nærmeste hele antal kroner. 

25. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en oversigt med oplysninger om udtrukne tal og antal vindere. 

Spilafgift

26. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning. Gevinsterne er i øv¬rigt fritaget for ind¬komstbeskat¬n¬ing. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks.
                 
Gevinstudbetaling

27. Ved spil via www.danskespil.dk, App eller Plus-abonnement overføres gevinsterne automatisk til spillerens netspilskonto.

Danske Lotteri Spil udbetaler normalt gevinster dagligt i tidsrummet mellem kl. 21.20 og kl. 21.50.

28. Kopi af en kvittering (online) kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.  

29. Bliver Danske Lotteri Spil klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, kan Danske Lotteri Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

Spærring for udbetaling 

30. Ved spil via www.danskespil.dk tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1,5 mio. kr. og derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter trækningsdagen, jf. i øvrigt netspilsvilkårene.

Forældelse

31. Ved spil købt via www.danskespil.dk, App eller Plus abonnement skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.
  
Klageadgang

32. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. Ved klager vedrørende gevinster på beløb under 200 kr., skal klagen være Danske Lotteri Spil i hænde senest 90 dage efter træknings¬da¬gen. Klager vedrørende gevinstbeløb på 200 kr. pr. kvittering eller derover skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest et år efter træk¬ningsda¬gen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.
Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.  

Offentliggørelse

33. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om den kommune, hvor spilleren er bosiddende.                

Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nr. 33034482
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

 

 
Artiklen forsætter nedenfor

 

Eurojackpot Spilleregler

gældende fra 5. marts 2024

Generelt

Eurojackpot arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde Bremer Toto und Lotto GmbH, Deutsche Klassenlotterie Berlin, Land Brandenburg Lotto GmbH, Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen, Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen, Lotto Hamburg GmbH, Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co.KG, Organización Nacional de Ciegos de Españoles/ONCE (Spanien) Saarland-Sporttoto GmbH, Sächsische Lotto-GmbH, Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern, Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Westdeutsche Lotterie GmbH & Co.OHG, Sisal S.p.A.(Italien), Oy Veikkaus Ab (Finland), AS Eesti Loto (Estland), De Lotto (Holland), Loterija Slovenije (Slovenien), Norsk Tipping (Norge), AB Svenska Spel (Sverige), Islensk Getspá-Getraunir (Island), Latvijas Loto (Letland), Oliféja (Litauen), Hrvatska Litrija d.o.o. (Kroatien), Sazka Sazkova Kancelar a.s. (Tjekkiet), Szerencsejatek Zrt. (Ungarn) Tipos a.s. (Slovakiet), OPAP (Grækenland) og Totalizator Sportowy (Polen).      

Eurojackpot kan spilles i alle landene.

Disse regler gælder for Eurojackpot, som spilles i Danmark. Eurojackpot kan i Danmark (samt i Grønland og Færøerne) spilles hos autoriserede forhandlere, via www.danskespil.dk, i app eller som PLUS abonnement.

1. Eurojackpot er betegnelsen på et talspil, der går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 50 tal udtrækkes 5 Hovedtal og af 12 tal trækkes 2 Stjernetal.    

I tillæg til Eurojackpot kan Danske Lotteri Spil afvikle midlertidige kampagneaktiviteter såsom tilførsel af præmiemidler til en eller flere præmiegrupper eller afvikling af ekstra trækninger blandt alle spillede rækker. Disse midlertidige kampagneaktiviteter kan angå tirsdagstrækningen, fredagstrækningen eller begge.

2. Eurojackpot kan spilles hos Danske Lotteri Spils forhandlere via terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system. Endvidere kan Eurojackpot spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Eurojackpot, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via www.danskespil.dk. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("Netspilsvilkårene"), som findes på www.danskespil.dk. I nærværende spilleregler forstås ved "spil via www.danskespil.dk" alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene.

De spilleregler, der gælder særligt for Eurojackpot etableret via www.danskespil.dk, vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af spillereglen.

Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren. 

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret. 

4. Kun de Eurojackpot-rækker, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet.

Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde. 

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. 

Spillemyndigheden

6. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Eurojackpot.

Spillemåder

7. Eurojackpot kan etableres på følgende måder:

a) Den udfyldte kupon indlæses af forhandleren i terminalen. Ved etablering af Eurojackpot gennem Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 7 b).

b) Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et ønsket antal Eurojackpot-rækker valgt af terminalen ("LynEurojackpot").

c)  I dele af dagligvarehandlen kan Eurojackpotspilles som LynEurojackpot direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon.

d) Som klubspil, der udelukkende kan spilles hos forhandlerne.

e) Via www.danskespil.dk, i app og som PLUS abonnement.

f)  Anpartsspillet Spil Sammen, som udelukkende kan spilles via www.danskespil.dk og i app.

Se endvidere spillevejledningen på bagsiden af kuponerne.

Eurojackpot-spillet

8. På Eurojackpot-kuponen er angivet 5 rækker, som hver indeholder et felt med tallene fra 1 til og med 50 Hovedtal og et felt med tallene fra 1 til og med 12 Stjernetal. Spilleren skal ved afkrydsning blandt tallene fra 1 til 50 og blandt tallene fra 1 til 12 markere, hvilke tal spilleren ønsker at spille. www.danskespil.dk , i app og som PLUS abonnement viser kuponen én række ad gangen. Hver række indeholder et felt med tallene fra 1 til og med 50 og et felt med tallene fra 1 til 12.

9. En række består af 5 tal, udvalgt blandt tallene fra 1 til 50 Hovedtal og 2 tal, udvalgt blandt tallene fra 1 til 12 Stjernetal. Indskudsbeløbet pr. række fremgår af kuponen. 

10. På Eurojackpot-kuponen kan der spilles matematisk system på feltet med tallene fra 1 til 50. Der kan kun spilles ét system pr. kupon.

Trækninger

11. Eurojackpot kan spilles for én trækning ad gangen eller for flere efter hinanden følgende trækninger efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser. Flertrækningsspil markeres ved afkrydsning på kuponen, ved at anmode forhandleren om et sådant spil eller ved markering på den elektroniske kupon ved spil via www.danskespil.dk og i app.

12. Et Eurojackpot-spil gælder altid for den trækning, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den trækning, hvori spillet deltager, angives på kvitteringen, jf. punkt 13. Flertrækningsspil gælder altid fortløbende fra og med den trækning, hvortil det er registreret. De trækninger, hvori spillet deltager, fremgår af kvitteringen.

Kvitteringen

13. Ved etableringen af spillet udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis. Ved spil via www.danskespil.dk registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. 

14. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier.   

Ved spil via www.danskespil.dk og i app skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. 

Annullering af spil

15. Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske samme døgn, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev købt.

Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet (eller eventuelt tilhørende Joker) er lukket for spil. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Klubspil kan ikke annulleres.

Ved spil via www.danskespil.dk og i app kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. 

Selve trækningen

16. Trækningen foretages af ét af de deltagende landes selskaber. Trækningen sker under opsyn af en offentlig tilsynsførende myndighed. 

17. Trækningsrækkefølgen er altid:

For tallene 1 til 50 (Hovedtrækning): 1. Hovedtal, 2. Hovedtal, 3. Hovedtal, 4. Hovedtal, og 5. Hovedtal.

For tallene 1 til 12 (Stjernetrækning): 1. Stjernetal og 2. Stjernetal.  

Øvrige regler for trækningen er fastlagt i en instruks udarbejdet af de deltagende selskaber. 

18. Trækningsresultatet er først gyldigt, når den tilsynsførende myndighed i det land, hvor trækningen foretages, har godkendt resultatet. Det officielle og endelige trækningsresultat protokolleres hos det selskab, som foranstalter trækningen. Det er alene det i protokollen registrerede, som er afgørende for trækningens resultat. 

19. Trækningen foretages i den form, som er aftalt mellem selskaberne.

20. Trækningerne foretages henholdsvis tirsdag og fredag i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 24, medmindre andet bestemmes af de arrangerende selskaber.

21. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure, kommunikationsproblemer, datatransmissionsproblemer m.v. ikke er muligt at gennemføre Eurojackpot-spillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer de arrangerende selskaber, om spillet alligevel skal gennemføres, eventuelt på national basis eller på almindelig fælles basis, men uden deltagelse af alle lande, eller om spillet skal annulleres. Hvis spillet annulleres, kan spillerne enten få udbetalt erlagt indskudsbeløb eller efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning mod aflevering af kvitteringen benytte det erlagte indskudsbeløb som hel eller delvis betaling i en senere spilleuge.

Gevinstberegning

22. Mindst 45 % af den samlede indskudssum anvendes til gevinster (den samlede gevinstsum).

Den samlede gevinstsum i alle deltagende lande fordeles i 12 præmiepuljer med:

·   36,00 % som 1. præmie til rækker, som indeholder 5 rigtige Hovedtal + 2 rigtige Stjernetal.

·   8,60 % som 2. præmie til rækker, som indeholder 5 rigtige Hovedtal + 1 rigtigt Stjernetal.

·   4,85 % som 3. præmie til rækker, som indeholder 5 rigtige Hovedtal.

·   0,80 % som 4. præmie til rækker, som indeholder 4 rigtige Hovedtal + 2 rigtige Stjernetal.

·   1,00 % som 5. præmie til rækker, som indeholder 4 rigtige Hovedtal + 1 rigtigt Stjernetal.

·   1,1 % som 6. præmie til rækker, som indeholder 3 rigtige Hovedtal + 2 rigtige Stjernetal.

·   0,80 % som 7. præmie til rækker, som indeholder 4 rigtige Hovedtal.

·   2,55 % som 8. præmie til rækker, som indeholder 2 rigtige Hovedtal + 2 rigtige Stjernetal.

·   2,85 % som 9. præmie til rækker, som indeholder 3 rigtige Hovedtal + 1 rigtigt Stjernetal.

·   5,40 % som 10. præmie til rækker, som indeholder 3 rigtige Hovedtal.

·   6,75 % som 11. præmie til rækker, som indeholder 1 rigtigt Hovedtal + 2 rigtige Stjernetal.

·   20,30 % som 12. præmie til rækker, som indeholder 2 rigtige Hovedtal + 1 rigtigt Stjernetal.

De resterende 9 % går til en opsparingspulje, der sikrer, at 1. præmiepuljen aldrig kommer under 10 millioner € (før gevinstafgift).

På den enkelte række kan kun vindes én præmie.

Alle præmier beregnes i €. For præmier op til 1 million € (før gevinstafgift) afregnes til kurs 7,50 kr. per €. For præmier over 1 million € (før gevinstafgift) afregnes til dagskurs.

23. Findes der i en trækning ingen rækker med 5+2 rigtige vindertal i nogen af de deltagende lande, overføres førstepræmiepuljen til den følgende spilleuges 1. præmiepulje. Findes der i en trækning ingen rækker med 5+1 rigtige vindertal i nogen af de deltagende lande, overføres 2. præmiepuljen til den følgende spilleuges 2. præmiepulje. Dette princip gælder ligeledes for de øvrige præmiegrupper.

Hvis 1. præmiepuljen når en størrelse på 120 millioner € (før gevinstafgift) overføres det overskydende beløb til 2. præmiepuljen uanset om der er vindere eller ej af 2. præmiepuljen.

Hvis 2. præmiepuljen når en størrelse på 120 millioner € (før gevinstafgift) overføres det overskydende beløb til den næste lavere præmiepulje, der har mindst en vinder i den pågældende trækning.

24. Fra den i punkt 22 angivne fordeling af gevinstsummen imellem de 12 præmiepuljer gælder følgende undtagelse:

a) Såfremt gevinsterne i en højere præmiepulje bliver mindre end i en lavere pulje, slås puljerne sammen, og beløbet deles ligeligt mellem vinderne i disse puljer.

25. Alle valutaomregnede gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift (jf. punkt 27), nedad til nærmeste hele kronebeløb. De pågældende ørebeløb henføres til en speciel ørefond for Eurojackpot. Midlerne i ørefonden anvendes til udbetaling af eventuelle gevinster, som godkendes efter klage, samt efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfælde til f.eks. supplering af en eller flere præmiepuljer i en spilleuge, til bortlodning mellem gevinstgivende kvitteringer/rækker eller ved foranstaltning af en ekstra trækning. 

26. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en gevinstoversigt med oplysninger om udtrukne tal, antallet af gevinster samt oplysninger om præmiestørrelser m.v. Gevinster på 200.000 € (ca. 1.500.000 kr.) og derover kan ændres i indtil tre uger regnet fra trækningsdagen som følge af medhold i klage, uanset i hvilket af de deltagende lande en sådan klage godkendes.

Spilafgift

27. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat. 

Gevinstudbetaling

28. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af nærværende punkt samt punkterne 29-37. Ved spil via www.danskespil.dk, i app og som PLUS abonnement tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. 

Hvis der i en midlertidig kampagneaktivitet udloddes andet end pengegevinster, og gevinsten vindes i et Spil Sammen- eller Klubspil, vil gevinsten blive udbetalt kontant.

29. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spilleren, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler. Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Når kvitteringen er indlæst, registreres gevinsten som udbetalt i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende.

Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. 

30. Hvis den samlede gevinst på en kvittering er:

a)    1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren. Ved spilkvitteringer med uafsluttede spil, skal forhandleren aflevere spilkvittering retur, da denne skal bruges ved senere præmiesøgning.

b)    Mere end 1.000 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 30 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

c)    Ved gevinster over 5.000 kr., henviser forhandleren altid spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

31. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1.500.000 kr. og derover dog først blive udbetalt mellem tre og fire uger efter trækningsdagen.

Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier i henhold til punkt 30 b) eller 30 c), sker det via spilkvitteringen som skal benyttes ved gevinstudbetalingen.

Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning, sker dette i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af selvbetjeningsløsningen, hvilke vilkår i givet fald er et supplement til nærværende spilleregler. Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 16 år. Danske Lotteri Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

32. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 

33. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 

34. De ovennævnte beløbsgrænser kan, for den enkelte eller for alle forhandlere, til enhver tid og uden varsel ændres af Danske Lotteri Spil.

35. Bliver Danske Lotteri Spil klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage i henhold til punkt 40, kan Danske Lotteri Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

36. Danske Lotteri Spil har indført et Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. Vilkår for Spil-id (LINK til https://danskespil.dk/regler_og_vilkaar/vilkaar/vilkaar-dli#spilkort) finder anvendelse, hvis Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til spillerens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto. Et Spil-id kan ikke anvendes ved klubspil.

37. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig kvittering, jf. dog punkt 38. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af præmien. Den, der udbetaler gevinsten, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitteringen og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen.

Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks. 

Spærring

38. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en spilkvittering, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter trækningsdagen. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil.

Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af spilkvitteringen. 

Forældelse

39. Ved spil købt via en forhandler skal spil­leren henvende sig til forhandleren for udbetaling af gevinst senest et år efter trækningsdagen. En spilkvittering skal præ­senteres til udbe­taling til Danske Spil senest et år ef­ter trækningsdagen. Ved spil købt via www.danskespil.dk skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klagevejledning

40. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

41. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Såfremt det vindende spil er solgt via www.danskespil.dk, har Danske Lotteri Spil ret til at offentliggøre oplysninger om tidspunkt for spillets etablering og den kommune, hvor spilleren er bosiddende.

 

 

Danske Lotteri Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

Joker Spilleregler

Gældende fra 14. december 2022

Generelt

1. Joker er betegnelsen på et talspil, hvor det vindende 7-cifrede Joker-tal fremkommer ved lodtrækning. Joker kan spilles sammen med følgende spil: Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot.

2. Der kan spilles Joker på de Joker-trækninger, der foretages lørdag og onsdag. Betegnelsen ’Joker’ i dette dokument henviser til begge trækninger, medmindre andet fremgår.

3. Joker kan spilles hos Danske Lotteri Spils forhandlere via terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system. Endvidere kan Joker spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Joker, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden www.danskespil.dk., i app og som PLUS abonnement. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på www.danskespil.dk. I nærværende spilleregler forstås ved "spil via www.danskespil.dk" alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene.

De spilleregler, der gælder særligt for Joker etableret via www.danskespil.dk, vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af spillereglen.

Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren. 

4. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

5. Kun de Joker-spil, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde. 

6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Spillemyndigheden

7. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Joker.

Spillemåder

8. Joker kan etableres på følgende måder:

a)    Spilleren afleverer sin udfyldte kupon vedrørende et spil, hvor Joker er tilvalgt. De spil, der kan spilles sammen med Joker, har på kuponen to Jokerfelter, hvor det er muligt at angive, at man foruden det primære spil tillige ønsker at spille Joker om lørdagen og/eller om onsdagen, jf. dog punkt 8 e). Den udfyldte kupon indlæses herefter af forhandleren i terminalen. Ved etablering af Joker gennem Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 8 b).

b)    Spilleren køber et spil ("Lynspil") og anmoder samtidig forhandleren om også at udskrive Joker-tal til om lørdagen og/eller om onsdagen.

 

c)    I dele af dagligvarehandlen kan Joker spilles sammen med Lotto og Vikinglotto direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon.

d)    Spillet kan i forbindelse med et primært spil etableres via www.danskespil.dk, i app og som PLUS abonnement.

e)    Som klubspil i forbindelse med et primært spil, der udelukkende kan spilles hos forhandlerne.

f)     Ønsker spilleren at tilvælge Joker ved køb af Eurojackpot som primært spil, skal spilleren angive dette ved at udfylde kuponens eneste Joker felt.

Joker spillet følger trækningerne i Eurojackpot. Det vil sige, at den Joker trækning, spilleren deltager i, afhænger af den valgte Eurojackpot trækning. Hvis spilleren tilvælger Joker til Eurojackpot tirsdag, deltager spilleren i Joker trækningen om onsdagen. Tilvælger spilleren Joker til Eurojackpot fredag, deltager spilleren i Joker trækningen om lørdagen. Det er ikke muligt at spille Joker både onsdag og lørdag sammen med én Eurojackpot trækning. 

Se endvidere spillevejledningen på bagsiden af kuponen. 

Joker-spillet

9. Joker-tal er 7-cifrede tal mellem tallene fra og med 0000000 til og med 9999999. Indskudsbeløbet pr. spil fremgår af kuponen.

10. Joker-tal genereres tilfældigt af en tilfældighedsgenerator og påføres automatisk kvitteringen.

11. Joker spilles altid for det antal spilleuger, som det primære spil vedrører, jf. straks nedenfor om Eurojackpot. Hvis man spiller med i begge Joker-spil (både lørdag og onsdag) ved at afkrydse begge Jokerfelter på kuponen for det primære spil, spiller man altid til de to førstkommende Jokertrækninger.

Hvis det primære spil spilles for en enkelt spilleuge ad gangen, vil også Joker blive spillet for en enkelt spilleuge. Hvis det primære spil derimod spilles på én gang for flere efter hinanden følgende spilleuger, vil også Joker blive spillet for de pågældende spilleuger.

Hvis det primære spil er Eurojackpot, spilles Joker for det antal trækninger, som det primære spil vedrører.

12. Et Joker-spil gælder altid for den spilleuge eller trækning, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den spilleuge, hvori spillet deltager, angives på kvitteringen, jf. punkt 13.

Joker til flere uger eller trækninger gælder altid fortløbende fra og med den spilleuge eller trækning, hvortil det er registreret. De datoer, hvori spillet deltager, fremgår af kvitteringen.

Kvitteringen

13. Ved etableringen af Joker-spillet og det primære spil udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis. Ved spil via www.danskespil.dk og i app registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

14. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til de ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier.

Ved spil via www.danskespil.dk og i app skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes.

Annullering af spil

15. Hvis en spiller ønsker at annullere Joker-spillet, skal det ske samme døgn, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev købt. Joker-spillet kan kun annulleres ved samtidig at annullere det primære spil. Såfremt det primære spil annulleres, vil Joker-spillet automatisk blive annulleret samtidig hermed.

Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis et af kvitteringens spil (dvs. Joker eller det primære spil) er lukket for spil. Klubspil kan ikke annulleres.

Kvitteringen for de spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Ved spil via www.danskespil.dk og i app kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet.

Trækningen

16. Trækningen af Joker-tal foretages af Danske Lotteri Spil.

17. Trækningen finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt procedure.

18. Trækningen foretages for så vidt angår Joker om lørdagen i tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 22, og for så vidt angår Joker om onsdagen i tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 22, medmindre andet bestemmes af Danske Lotteri Spil efter aftale med Spillemyndigheden.  

19. Spillemyndigheden fører tilsyn med ethvert trækningsresultat og har altid den endelige afgørelse af, hvilket trækningsresultat der er gældende.

20. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre Joker-spillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer Danske Lotteri Spil, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, kan spillerne efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning mod aflevering af kvitteringen benytte det erlagte indskudsbeløb som hel eller delvis betaling i en senere Jokertrækning.

Gevinstberegning

21. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum til gevinster.

22. Den samlede gevinstsum deles i seks præmiepuljer med:

51,5 % som 1. præmie til 7 rigtige, hvor alle syv cifre er rigtige RRRRRRR

9 % som 2. præmie til 6 rigtige, hvor de seks sidste cifre er rigtige *RRRRRR

6 % som 3. præmie til 5 rigtige, hvor de fem sidste cifre er rigtige **RRRRR

6,5 % som 4. præmie til 4 rigtige, hvor de fire sidste cifre er rigtige ***RRRR

7 % som 5. præmie til 3 rigtige, hvor de tre sidste cifre er rigtige ****RRR

20 % som 6. præmie til 2 rigtige, hvor de to sidste cifre er rigtige *****RR

 

hvor R står for rigtigt ciffer.

 

Et ciffer er rigtigt, når cifret er identisk med og har den samme placering som det tilsvarende ciffer i det udtrukne 7-cifrede Joker-tal.

På det enkelte Joker-tal kan der kun vindes én gevinst. 

23. Fra den i punkt 22 angivne fordeling af den samlede gevinstsum gælder følgende undtagelser:

a)    Såfremt gevinsterne i den laveste pulje af to på hinanden følgende puljer er højere end gevinsterne i den højeste pulje, slås de to præmiepuljer sammen, og beløbet deles ligeligt mellem de gevinstgivende kvitteringer i disse to puljer. Såfremt gevinsterne i en højere ordinær præmiepulje bliver mindre end gevinsterne i de to efterfølgende præmiepuljer efter sammenlægningen af disse to præmiepuljer, slås alle tre præmiepuljer sammen, og beløbet deles ligeligt mellem de gevinstgivende kvitteringer i disse tre puljer. Denne metode anvendes, så længe sammenlægningen af puljer fører til, at gevinstbeløbet i en højere pulje er lavere end gevinstbeløbet i en af de lavere sammenlagte puljer.

b)    Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende kvitteringer i en ordinær præmiepulje, eller gevinsterne i en pulje ikke udgør mindst 5 kr. pr. kvittering, overføres puljens gevinstbeløb til den tilsvarende pulje i den efterfølgende Jokertrækning. 

24. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift jf. punkt 26, nedad til nærmeste hele kronebeløb. De pågældende ørebeløb henføres til en speciel ørefond for Joker. Midlerne i ørefonden anvendes til udbetaling af eventuelle gevinster, som godkendes efter klage, samt efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfælde til f.eks. supplering af en eller flere præmiepuljer i en spilleuge, til bortlodning mellem gevinstgivende kvitteringer/rækker eller ved foranstaltning af en ekstra trækning.

25. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en gevinstoversigt med oplysninger om udtrukne tal, antallet af gevinster samt oplysninger om præmiestørrelser m.v. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover kan ændres i indtil tre uger regnet fra trækningsdagen som følge af medhold i klage, jf. punkt 39.

Spilafgift

26. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstbeskatning.

Gevinstudbetaling

27. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af nærværende punkt samt punkterne 28-36.

Ved spil via www.danskespil.dk, i app eller PLUS abonnement tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af " netspilsvilkårene”.

Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. 

28. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spilleren, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler.

Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Når kvitteringen er indlæst, registreres gevinsten som udbetalt i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende. Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. 

29. Hvis den samlede gevinst på en kvittering (dvs. det eventuelt samlede gevinstbeløb for både Joker og det primære spil) er:

a)    1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinstbeløbet til spilleren. Ved spilkvitteringer med uafsluttede spil, skal forhandleren aflevere spilkvittering retur, da denne skal bruges ved senere præmiesøgning.

b)    1.000 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 29 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

c)    Ved gevinster over 5.000 kr., henviser forhandleren altid spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

30. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1.500.000 kr. og derover dog først blive udbetalt mellem tre og fire uger efter trækningsdagen.

Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier i henhold til punkterne 29 b) og 29 c), sker det via spilkvitteringen som skal benyttes ved gevinstudbetalingen.

Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning, sker dette i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af selvbetjeningsløsningen, hvilke vilkår i givet fald er et supplement til nærværende spilleregler.  Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 16 år. Danske Lotteri Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

31. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetalingen. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

32. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

33. De ovennævnte beløbsgrænser kan, for den enkelte eller for alle forhandlere, til enhver tid og uden varsel ændres af Danske Lotteri Spil.

34. Bliver Danske Lotteri Spil klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage i henhold til punkt 39, kan Danske Lotteri Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

35. Danske Lotteri Spil har indført et Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. Vilkår for Spil-id (LINK til https://danskespil.dk/regler_og_vilkaar/vilkaar/vilkaar-dli#spilkort) finder anvendelse, hvis Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til spillerens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.

36. Enhver udbetaling af gevinster sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig kvittering, jf. dog punkt 37. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af præmien. Den, der udbetaler gevinsten, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitteringen og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen.

Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks. 

Spærring for udbetaling

37. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en kvittering, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter trækningsdagen. Danske Lotteri Spil kan dog forlænge perioden.

Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af kvitteringen.

Forældelse

38. Ved spil købt via en forhandler skal spil­leren henvende sig til forhandleren for udbetaling af gevinst senest et år efter trækningsdagen. En spilkvittering skal præ­senteres til udbe­taling til Danske Spil senest et år ef­ter trækningsdagen. Ved spil købt via www.danskespil.dk skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

39. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil.

En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

40. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Såfremt det vindende spil er solgt via www.danskespil.dk, har Danske Lotteri Spil ret til at offentliggøre oplysninger om tidspunkt for spillets etablering og den kommune, hvor spilleren er bosiddende.

 

 

 

Danske Lotteri Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

www.danskespil.dk

 

Artiklen forsætter nedenfor

 


Keno Spilleregler

Gældende fra den 1. oktober 2022

1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene mellem 1 og 70 fremkommer i en lodtrækning, hvor 20 af tallene mellem 1 og 70 udtrækkes.

2. Keno kan spilles hos forhandlere via terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system. Endvidere kan Keno spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser.
Nærværende spilleregler gælder for Keno, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden www.danskespil.dk. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder ”Vilkår for Netspil” (”netspilsvilkårene”). Netspilsvilkårene findes på www.danskespil.dk. De spilleregler, der gælder særligt for Keno etableret via www.danskespil.dk, vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af spillereglen.

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler for Keno. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

4. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren.

5. Kun de Kenorækker, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet. 

Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for et eventuelt tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og spillebeløb eller på anden måde.

6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende.

7. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Spillemyndigheden

8. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Keno.

Spillemåder

9. Keno kan etableres på følgende måder:

a) Den udfyldte kupon indlæses af forhandleren i terminalen. Ved etablering af Keno gennem Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 9 b.

b) Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et af Danske Lotteri Spil på forhånd defineret antal rækker valgt af terminalen (”LynKeno”).

c) Som klubspil, der udelukkende kan spilles hos forhandlerne.

d) Via www.danskespil.dk.

Se endvidere spillevejledningen på bagsiden af kuponerne.

Keno-spillet

10. På Keno-kuponen er der trykt tre spil (SPIL A, SPIL B og SPIL C). Spilleren har mulighed for at spille ét, to eller tre Keno-spil på kuponen. På en Keno-kupon markeres et spil ved at afkrydse de angivne rubrikker. Spilleren kan ved afkrydsning vælge lynspil i SPIL A, SPIL B og/eller SPIL C. Lynspil er et tilfældigt valgt spil, der genereres elektronisk.

11. Et spil består af 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 tal, udvalgt blandt tallene fra 1 til og med 70. På en Keno-kupon markeres et tal ved at afkrydse det valgte spil i de angivne rubrikker. Antallet af markerede tal (fra 2 til 10) kan varieres i hvert af SPIL A, SPIL B og/eller SPIL C. Spilleren har således mulighed for at spille forskellige Keno-spil på samme kupon.

12. På Keno-kuponen er trykt et antal afkrydsningsfelter, hvor spillerens tal skal vælges. Afkrydsningsfelterne indeholder tallene fra 1 til og med 70. Spilleren skal ved afkrydsning blandt tallene fra 1 til 70 markere, hvilke tal der spilles. Spilleren kan i stedet ved afkrydsning vælge lynspil, der er et elektronisk genereret tilfældigt valgt spil.

13. Mindste spillebeløb pr. spil er 5 kr. Der er kun mulighed for at indskyde de beløb, der fremgår af kuponen. Der kan kun afkrydses ét spillebeløb pr. kupon.

14. Endelig beslutter spilleren, hvor mange trækninger kuponen skal deltage i: 1-7 eller 14 trækninger. 

Systemspil

15. Keno kan spilles som matematisk system på alle tal undtagen tallet 10. I systemspillet indgår altid mindst et tal mere end det antal, som indgår af det valgte tal, men dog højst 10 tal i alt. Læs mere vedrørende system-Keno under ”Sådan gør du” på www.danskespil.dk.

Spilleperiode

16. Keno kan spilles for en enkelt trækning ad gangen eller på én gang for flere trækninger i rækkefølge efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser. Keno spil, der skal gælde til flere trækninger, markeres ved afkrydsning på kuponen, ved at anmode forhandleren om et sådant spil eller ved markering på den elektroniske kupon ved spil via www.danskespil.dk

17. Et Keno spil gælder altid for den trækning, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den eller de trækninger, hvori Keno spillet deltager, fremgår af kvitteringen, jf. punkt 18

Kvitteringen

18. Ved etableringen af spillet udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis.
Ved spil via www.danskespil.dk registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

19. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier.

Ved spil via www.danskespil.dk skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes.

Annullering af spil

20.Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske samme døgn, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev købt. Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for spil. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Klubspil kan ikke annulleres.

Ved spil via www.danskespil.dk kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet.

Trækningen

21. Trækningen af Keno-tallene foretages af Danske Lotteri Spil.

22. Trækningen finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt procedure. Ifølge denne trækkes ét tilfældigt tal ad gangen, og trækningen fortsætter, indtil samtlige 20 vindertal i intervallet 1-70 (i vilkårlig rækkefølge) er udtrukket.

23. Trækningen foretages dagligt i tidsrummet mellem kl. 21.05 og kl. 21.30, medmindre andet bestemmes af Danske Lotteri Spil efter aftale med Spillemyndigheden.

24. Spillemyndigheden fører tilsyn med ethvert trækningsresultat, og har altid den endelige afgørelse af, hvilket trækningsresultat der er gældende.

25. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure-situation ikke er muligt at gennemføre Kenotrækningen med overholdelse af normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør Danske Lotteri Spil sammen med Spillemyndigheden, om Kenotrækningen skal gennemføres eller annulleres. Hvis Kenotrækningen annulleres, kan Danske Lotteri Spil bestemme, at spillerne, efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning, mod aflevering af kvitteringen - eller anden form for dokumentation for det gennemførte spil - kan benytte det erlagte spillebeløb som hel eller delvis betaling i en senere spilleuge.

Gevinstberegning

26. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter for visse spil anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum til gevinster.

27. Af gevinsttabellen nedenfor fremgår de resultater, der er gevinstgivende, og gevinstnøgle, der gælder for det enkelte resultat (jf. dog punkt 28). Endvidere fremgår den gennemsnitlige gevinstchance for hvert tal. Gevinstbeløbet fremkommer ved at multiplicere indskuddet med den angivne gevinstnøgle. En spillet række kan kun give ét gevinstresultat.

Antal valgte tal

Antal rigtige af

De 20 udtrukne tal

Gevinstnøgle

Gennemsnitlig

Gevinstchance

10 tal

10

220.000

1 til 7

9

5.000

8

200

7

20

6

4

5

1

0

1

9 tal

9

200.000

1 til 15

8

400

7

25

6

4

5

2

8 tal

8

10.000

1 til 6

7

240

6

20

5

3

4

1

7 tal

7

2.400

1 til 10

6

100

5

10

4

1

6 tal

6

420

1 til 5

5

20

4

3

3

1

5 tal

5

200

1 til 7

4

9

3

1

4 tal

4

32

1 til 3

3

2

2

1

3 tal

3

18

1 til 5

2

1

2 tal

2

7

1 til 13

28. Det samlede gevinstbeløb kan på hvert tal maksimalt udgøre 22 mio. kr. pr. trækning. Såfremt antallet af vindere på ét tal er så stort, at det samlede gevinstbeløb overstiger denne grænse, skal gevinsterne for det pågældende tal reduceres således, at det samlede gevinstbeløb bliver lig med 22 mio. kr. Dette beløb deles herefter mellem vinderne i forhold til deres indskud. De omregnede gevinstbeløb afrundes til nærmeste hele antal kroner.

29. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en oversigt med oplysninger om udtrukne tal og antal vindere.

Spilafgift

30. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning. Gevinsterne er i øvrigt fritaget for indkomstbeskatning. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks.

Gevinstudbetaling

31. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af punkt 33-36. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via www.danskespil.dk fremgår af punkt 32. Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk.

32. Ved spil via www.danskespil.dk tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1,5 mio. kr. og derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter trækningsdagen, jf. i øvrigt netspilsvilkårene.

33.Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spillere, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering, at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette sker ved henvendelse til en forhandler. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til gevinstudbetaling, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes ikke pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er revet i stykker eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Bliver Danske Lotteri Spil klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, kan Danske Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

34. Danske Lotteri Spil har indført et Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. Vilkår for Spil-id finder anvendelse, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til spillerens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.

35. Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. Er kvitteringen gevinstbærende, registreres gevinsten som udbetalt, når kvitteringen er indlæst, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende. Hvis det samlede gevinstbeløb på en kvittering er:

a) 1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinstbeløbet til spilleren. Ved spilkvitteringer med uafsluttede spil, skal forhandleren aflevere spilkvittering retur, da denne skal bruges ved senere præmiesøgning.

b) 1.000 kr. og til og med 5.000, kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 34 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

c) Ved gevinster over 5.000 kr., henviser forhandleren altid til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1,5 mio. kr. og derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter trækningsdagen.
Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier i henhold til punkt 34 b) og 34 c), sker det via spilkvitteringen, som skal benyttes ved gevinstudbetalingen.
Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning, sker dette i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af selvbetjeningsløsningen, hvilke vilkår i givet fald er et supplement til nærværende spilleregler. De ovennævnte beløbsgrænser kan for den enkelte eller for alle forhandlere til enhver tid og uden varsel ændres af Danske Lotteri Spil. Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 16 år. Danske Lotteri Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

36. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af gyldig spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetalingen. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

37. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.   

38. Enhver udbetaling af gevinster sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig kvit¬tering , jf. dog punkt 37. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af præmien. Den, der udbetaler gevinsten, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitterin¬gen og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen.

Spærring

39. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en spilkvittering, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan opretholdes i indtil en måned efter træk¬ningsdagen. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil.

Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på at få afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af kvitteringen/gevinstbeviset.

Forældelse

40. Ved spil købt via en forhandler skal spilleren henvende sig til forhandleren for udbetaling af gevinst senest et år efter trækningsdagen. En spilkvittering skal præsenteres til udbetaling til Danske Spil senest et år efter trækningsdagen. Ved spil købt via www.danskespil.dk skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

41. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

42. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Såfremt det vindende spil er solgt via www.danskespil.dk, har Danske Lotteri Spil ret til at offentliggøre oplysninger om tidspunktet for spillets etablering og den kommune, hvor spilleren er bosiddende.

Danske Lotteri Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor


Lotto Spilleregler

gældende fra 26. august 2023  kl. 21:00

Generelt

1. Lotto er et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal elektronisk med en tilfældighedsgenerator udtrækkes 7 vindertal. Foruden de 7 vindertal udtrækkes endvidere 1 tillægstal.

I tilknytning til Lotto trækningen trækkes i en selvstændig elektronisk ekstralodtrækning tillige lod om 2 x 1 mio. kr. blandt alle spillede rækker (herefter ”Ekstralodtrækningen”). I tilknytning til den sidste Lotto trækning i hver måned foretages der (foruden Ekstralodtrækningen) også en selvstændig elektronisk ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. blandt alle spillede rækker i den pågældende måned (herefter ”Månedlig Ekstralodtrækning”). Derudover foretages én årlig julelodtrækning den 25. december (herefter ”Julelodtrækningen”), hvor der trækkes lod om 25 x 1 mio. kr. blandt alle spillede rækker til Lotto trækningen, der foretages d. 25. december.    

2. Lotto kan spilles hos Danske Lotteri Spils forhandlere via terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system. Endvidere kan Lotto spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Lotto, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden www.danskespil.dk, på mobile enheder eller som PLUS abonnement. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på www.danskespil.dk. I nærværende spilleregler forstås ved "spil via www.danskespil.dk" alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene.

De spilleregler, der gælder særligt for Lotto etableret via www.danskespil.dk, vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af spillereglen.

Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren. 

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret. 

4. Kun de Lotto rækker, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet.

Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde. 

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. 

Spillemyndigheden

6. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Lotto.

Spillemåder

7. Lotto kan spilles på følgende måder:

a)    Den udfyldte kupon indlæses af forhandleren i terminalen. Ved spil på Lotto gennem Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 7 b).

b)    Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et ønsket antal Lotto rækker valgt helt (alle tal vælges tilfældigt) eller delvist (op til 6 tal vælges af spilleren og resten vælges tilfældigt) af en tilfældighedsgenerator ("LynLotto"og ”LykkeLotto”).

c)    I dele af dagligvarehandlen kan Lotto spilles som LynLotto direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon.

d)    Som klubspil, der udelukkende kan spilles hos forhandlerne.

e)    Via www.danskespil.dk, på mobile enheder og som PLUS abonnement.

f)     Andelsspillet Spil Sammen, der udelukkende kan spilles via www.danskespil.dk og på mobile enheder.

Se endvidere spillevejledningen på bagsiden af kuponerne. 

8. Alle spillede rækker til den ugentlige Lotto trækning og Lotto trækningen d. 25. december deltager automatisk i den ugentlige Ekstralodtrækning om 2 x 1 mio. kr. samt i den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr.

9. Alle spillede rækker til Lotto trækningen d. 25.december deltager automatisk i Julelodtrækningen om 25 x 1 mio. kr.

 

Lotto - Spillet

10. På Lotto kuponen er angivet 10 felter, som hver indeholder tallene fra 1 til og med 36. Spilleren skal ved afkrydsning blandt tallene fra 1 til 36 markere, hvilke tal spilleren ønsker at spille. Spilles der LynLotto, vælges de 7 tal af en tilfældighedsgenerator. På www.danskespil.dk og mobile enheder viser Lotto kuponen ét felt ad gangen. Hvert felt indeholder tallene fra 1 til og med 36. Spil Sammen kan alene spilles som LynLotto.

11. En række består af 7 tal udvalgt blandt tallene fra 1 til og med 36. På en kupon markeres en række ved at afkrydse 7 af de 36 tal i et felt. Indskudsbeløbet pr. række fremgår af kuponen.

12. Danske Lotteri Spils Lotto systemkupon anvendes til at spille udvalgte matematiske systemer, reducerede systemer eller chancesystemer. Når spilleren har valgt de tal, som spilleren ønsker at spille, krydses de af i feltet, som indeholder tallene 1 til 36. Herefter vælger og afkrydser spilleren et af de systemer, som er angivet på kuponen. Der kan kun spilles ét system pr. kupon. Der er ikke mulighed for at spille systemer i Spil Sammen.

13. Enkeltrækkerne i de reducerede systemer eller chancesystemer dannes i overensstemmelse med en udskrivningsnøgle. Det autoriserede eksemplar af udskrivningsnøglen opbevares af Spillemyndigheden.

Spilleuge

14. Lotto kan spilles for én spilleuge ad gangen eller for flere efter hinanden følgende spilleuger efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser. Flerugersspil markeres ved afkrydsning på kuponen, ved at anmode forhandleren om et sådant spil eller ved markering på den elektroniske kupon ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder.

15. Et Lotto spil gælder altid for den spilleuge, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den spilleuge, hvori spillet deltager, angives på kvitteringen, jf. punkt 16. Flerugers Lotto gælder altid fortløbende fra og med den spilleuge, hvortil det er registreret. De spilleuger, hvori flerugersspillet deltager, fremgår af kvitteringen.

For den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. gælder specifikt, at alle spillede rækker til Lotto trækninger i den pågældende måned automatisk deltager i den Månedlige Ekstralodtrækning.

For den årlige Julelodtrækning d. 25 december gælder specifikt, at alle spillede rækker til Lotto trækningen d. 25. december automatisk deltager i Julelodtrækningen om 25 x 1 mio. kr.

Kvitteringen

16. Ved etableringen af spillet udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis. Ved spil via www.danskespil.dk og på mobile enheder registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. Ved Spil Sammen vises alene en foreløbig kvittering, når spilleren har bekræftet spillet, idet endelig kvittering først udstedes, når spillet lukkes og alle andele i spillet er registreret. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. 

17. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier.   

Ved spil via www.danskespil.dk og på mobile enheder, herunder Spil Sammen, skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. 

Annullering af spil

18. Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske samme døgn, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev købt. Annulleringen omfatter tillige eventuel deltagelse i såvel Ekstralodtrækningen om 2 x 1 mio. kr., den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. samt Julelodtrækningen om 25 x 1 mio. kr.

Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for spil. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Klubspil kan ikke annulleres.

Ved spil via www.danskespil.dk og på mobile enheder, herunder Spil Sammen, kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. 

Trækningen

19. Danske Lotteri Spil foretager trækningen af henholdsvis Lotto tallene, Ekstralodtrækningen om 2 x 1 mio. kr., den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. samt Julelodtrækningen om 25 x 1 mio. kr.

20. Trækning af vindertal og tillægstal for Lotto, foretages elektronisk via en tilfældighedsgenerator, der er godkendt af Spillemyndigheden. I tilknytning til Lotto trækningen foretager Danske Lotteri Spil en Ekstralodtrækning om 2 x 1 mio. kr. samt den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. blandt alle spillede rækker. Derudover foretager Danske Lotteri Spil en årlig Julelodtrækning om 25 x 1 mio. kr.

21. Spillemyndigheden fører tilsyn med ethvert trækningsresultat og har altid den endelige afgørelse af, hvilket trækningsresultat, der er gældende. 

22. Den ordinære trækning af vindertal og tillægstal finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt procedure. Denne procedure anvendes tillige i forbindelse med Ekstralodtrækningen, den Månedlige Ekstralodtrækning og Julelodtrækningen.

23. Trækningen af Lotto tal foretages om lørdagen og d. 25. december i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 22, medmindre andet bestemmes af Danske Lotteri Spil efter aftale med Spillemyndigheden. Hvis den 25. december er en lørdag, foretages der kun én Lotto trækning. Ekstralodtrækningen om 2 x 1 mio. kr. foretages normalt umiddelbart herefter. Den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. foretages umiddelbart efter Lotto trækningen den sidste lørdag i hver måned. Julelodtrækningen om 25 x 1 mio. kr. foretages den 25. december umiddelbart efter Lotto trækningen.

24. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre Lotto spillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer Danske Lotteri Spil sammen med Spillemyndigheden, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, kan spillerne efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning mod aflevering af kvitteringen få refunderet indskudsbeløbet eller benytte det erlagte indskudsbeløb som hel eller delvis betaling i en senere spilleuge. 

Gevinstberegning

25. Mindst 45 % af den samlede indskudssum anvendes til gevinster. 

26. Den samlede gevinstsum, fradraget det beløb, som tilgår en fast 5. præmie på 70 kr., samt 1 mio. kr. (før gevinstafgift) til delvis dækning af Ekstralodtrækningen om 2 x 1 mio. kr., deles i fire præmiepuljer og en Lotto OpsparingsPulje med:

71,0 % som 1. præmie til rækker, der indeholder 7 vindertal.

7,0 % som 2. præmie til rækker, der indeholder 6 vindertal og tillægstallet.

3,0 % som 3. præmie til rækker, der indeholder 6 vindertal.

8,0 % som 4. præmie til rækker, der indeholder 5 vindertal.

11,0 % som Lotto OpsparingsPuljen til dækning af lodtrækninger blandt alle spillede rækker.

5. præmie til rækker, der indeholder 4 vindertal, udgør altid 70 kr.

På den enkelte række kan der kun vindes én præmie i den normale trækning og én præmie i hhv. Ekstralodtrækningen om 2 x 1 mio. kroner, den Månedlige Ekstralodtrækning om 5 x 1 mio. kr. samt Julelodtrækningen om 25 x 1 mio. kr. den 25. december. 

27. Fra den i punkt 26 angivne fordeling af den samlede gevinstsum gælder følgende undtagelser:

a)    Såfremt gevinsterne i en højere præmiepulje bliver mindre end i en lavere pulje, slås puljerne sammen, og beløbet deles ligeligt mellem de gevinstgivende rækker i disse puljer.

Hvis 4.præmiepulje gevinsten er mindre end 5.præmiepulje gevinsten på 70 kr., tilføres midler således at 4.præmiepulje gevinsten bliver 70 kr.

b)    Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende rækker i en præmiepulje, eller gevinsterne ikke udgør mindst 5 kr. pr. række, overføres puljens gevinstbeløb til Lotto OpsparingsPuljen. Midlerne i Lotto OpsparingsPuljen udloddes i forbindelse med Ekstralodtrækningen, den Månedlige Ekstralodtrækning og Julelodtrækningen og kan desuden anvendes til f.eks. supplering af 1.præmiepuljen i den følgende eller en senere spilleuge, bortlodning mellem gevinstgivende kvitteringer/rækker, bortlodning mellem alle spillere rækker eller ved foranstaltning af en ekstra trækning. Danske Lotteri Spil fastsætter hvornår midlerne anvendes. Midlerne i Lotto OpsparingsPuljen skal senest udloddes i forbindelse med trækninger i de to efterfølgende kvartaler.

28. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift (jf. punkt 30), nedad til nærmeste hele kronebeløb. De pågældende ørebeløb henføres til en speciel ørefond for Lotto. Midlerne i ørefonden anvendes til udbetaling af eventuelle gevinster, som godkendes efter klage, samt efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfælde til f.eks. supplering af en eller flere præmiepuljer i en spilleuge, til bortlodning mellem gevinstgivende eller spillede kvitteringer/rækker, eller ved foranstaltning af en ekstra trækning. 

29. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en gevinstoversigt med oplysninger om udtrukne tal, antallet af gevinster samt oplysninger om præmiestørrelser m.v. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover kan ændres i indtil tre uger regnet fra trækningsdagen som følge af medhold i klage, jf. punkt 43. 

Spilafgift

30. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat. 

Gevinstudbetaling

31. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af nærværende punkt samt punkterne 32-40. Ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder, herunder Spil Sammen, tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. 

32. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spilleren, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler. Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Når kvitteringen er indlæst, registreres gevinsten som udbetalt i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende.

Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. 

33. Hvis den samlede gevinst på en kvittering er:

a)    1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren. Ved spilkvitteringer med uafsluttede spil, skal forhandleren aflevere spilkvittering retur da denne skal bruges ved senere præmiesøgning.

b)    1.000 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 33 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

c)    Ved gevinster over 5.000 kr., henviser forhandleren altid spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

34. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1.500.000 kr. og derover først blive udbetalt mellem tre og fire uger efter trækningsdagen.

Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier i henhold til punkt 33 b) eller 33 c), sker det via spilkvitteringen som benyttes ved gevinstudbetalingen.

Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning, sker dette i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af selvbetjeningsløsningen, hvilke vilkår i givet fald er et supplement til nærværende spilleregler. Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 16 år. Danske Lotteri Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

35. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 

36. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 

37. De ovennævnte beløbsgrænser kan, for den enkelte eller for alle forhandlere, til enhver tid og uden varsel ændres af Danske Lotteri Spil.

38. Bliver Danske Lotteri Spil klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage i henhold til punkt 43, kan Danske Lotteri Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

39. Danske Lotteri Spil har indført et Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. Vilkår for Spil-id finder anvendelse, hvis Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til spillerens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto. Et Spil-id kan ikke anvendes ved klubspil.

40. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig spilkvittering, jf. dog punkt 41. En spilkvittering er ikke gyldigt efter udbetaling af præmien. Den, der udbetaler gevinsten, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitteringen og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen.

Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks. 

Spærring for udbetaling

41. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en spilkvittering, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter trækningsdagen. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil.

Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af kvitteringen. 

Forældelse

42. Ved spil købt via en forhandler skal spil­leren henvende sig til forhandleren for udbetaling af gevinst senest et år efter trækningsdagen. En spilkvittering skal præ­senteres til udbe­taling til Danske Spil senest et år ef­ter trækningsdagen. Ved spil købt via www.danskespil.dk skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

43. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling. 

Offentliggørelse

44. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Såfremt det vindende spil er solgt via www.danskespil.dk, har Danske Lotteri Spil ret til at offentliggøre oplysninger om tidspunkt for spillets etablering og den kommune, hvor spilleren er bosiddende.

 

Danske Lotteri Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

www.danskespil.dk

 

Artiklen forsætter nedenfor

 

Quick Spilleregler

Gældende fra 20. oktober 2022

1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes et eller flere felter, som spilleren skal skrabe fri.

Når der skrabes på spillefeltet, fremkommer en række beløb eller symboler. Af skrabeloddet vil det fremgå, hvilken kombination af beløb eller symboler, samt hvilken gevinst den fremkomne kombination berettiger til.

Med mindre andet fremgår af teksten på det fysiske skrabelod eller via www.danskespil.dk, kan der kun vindes én gevinst pr. skrabelod. Såfremt et skrabelod giver mulighed for at skrabe sig til en gevinst, der udbetales terminsvis (TerminsGevinst), vil det af det enkelte skrabelod fremgå, hvor stor gevinsten er, hvor hyppigt den udbetales, og i hvilken periode. 

2. Skrabespil kan købes hos forhandlere eller via hjemmesiden www.danskespil.dk. Endvidere kan skrabespil spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser.

Nærværende spilleregler gælder for skrabespil, uanset hvorledes spillet er købt. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på www.danskespil.dk.

De spilleregler, der gælder særligt for skrabespil købt via www.danskespil.dk, vil være angivet med understreget tekst

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler for skrabespil. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk eller kan fås hos Kundecentret. 

4. Oplysning om spilformer og spillevejledning fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk.

Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren.

Danske Lotteri Spil kan fastsætte en øvre grænse for køb af skrabespil (indskudsgrænse) pr. dag. Spilleren er forpligtet til at overholde en sådan eventuel indskudsgrænse. Oplysning om eventuelle indskudsgrænser kan ses på www.danskespil.dk eller fås ved henvendelse til Kundecentret.

5. Ved køb af skrabespil via www.danskespil.dk vises et skrabelod på skærmen. Spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet købet. Spillet kan ikke annulleres, når købet er blevet bekræftet. Kvitteringen for det elektroniske lod kan hentes frem på skærmen via "min side". Udskrift eller kopi af det elektroniske skrabelod eller kvitteringen er ikke et ihændehaverbevis, der berettiger til udbetaling af gevinst. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

7. Ved spil via Danske Lotteri Spils forhandlere er Danske Lotteri Spil ikke ansvarlig for et eventuelt tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de regler, der gælder for skrabespil. I spillefeltet på et fysisk skrabelod, som har en sidste salgsdato senere end den 31.10.2018, findes et valideringssymbol. Dette anvendes af forhandleren ved præmiesøgning af skrabeloddet. Det er spillerens ansvar at sikre, at valideringssymbolet ikke er skrabet synligt ved køb af et skrabelod.

Spillemyndigheden

8. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af skrabespil.

Ugyldige eller bortkomne lodder

9. Et fysisk skrabelod er alene gyldigt, såfremt det er købt hos en af Danske Lotteri Spils forhandlere. 

10. Et fysisk skrabelod med en sidste salgsdato tidligere end den 31.10.2018 kan af Danske Lotteri Spil erklæres for ugyldigt, hvis et kontrolfelt markeret med MÅ IKKE SKRABES er skrabet synligt eller delvist synligt, fjernet eller på anden vis forsøgt ændret.

11. Endvidere kan Danske Lotteri Spil erklære et fysisk skrabelod ugyldigt, hvis skrabeloddet er stjålet, ulæseligt, ødelagt, forandret eller søgt forandret, fejltrykt eller har andre mangler.

Efter omstændighederne vil forsøg på at forandre et skrabelod eller tilsvarende blive anmeldt til politiet. 

12. Fysiske skrabelodder, som ifølge punkterne 9-11 er erklæret ugyldige, berettiger ikke til gevinst.

13. Danske Lotteri Spil påtager sig intet ansvar for bortkomne fysiske skrabelodder, herunder fysiske skrabelodder, som er bortkommet under eventuel postforsendelse til Danske Lotteri Spil.  

Uafsluttede spil

14. En spiller kan genoptage et uafsluttet spil inden for 6 dage efter spilkøb. Alle uafsluttede spil bliver automatisk afsluttet 6 dage efter spilkøb, hvorefter eventuelle gevinster indsættes automatisk på spillerens spilkonto. For så vidt angår Julekalender Quick, Den store julekalender Quick og Pakkejagt Quick bliver alle uafsluttede spil først automatisk afsluttet, når Danske Lotteri Spil A/S lukker spillet online, hvorefter eventuelle gevinster indsættes automatisk på spillerens spilkonto.

Gevinster

15.

Ved køb af fysiske skrabelodder vil gevinstchancen og den teoretiske tilbagebetalingsprocent fremgå af skrabeloddets bagside. Ved køb af spil via www.danskespil.dk vil gevinstchancen og den teoretiske tilbagebetalingsprocent fremgå af www.danskespil.dk og kan oplyses ved henvendelse til Danske Spils Kundecenter. 

I forbindelse med løbende tilpasninger og forbedringer i de enkelte skrabespil kan udformningen og gevinststrukturen på henholdsvis fysiske skrabespil og online skrabespil i kortere perioder være forskellige. De enkelte skrabespils tilbagebetalingsprocent og gevinstchance vil dog være ens.

Spilafgift

16. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Gevinstudbetaling

17. Reglerne for gevinstudbetaling på skrabespil fremgår af punkt 18-20, dog gælder der særlige regler for udbetaling af TerminsGevinster, hvilket fremgår af punkt 21-26.

Fælles for begge former for gevinstudbetaling på skrabelodder gælder, at der ikke tillægges renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af spillerens egne forhold, ikke sker straks. 

18. Det påhviler spilleren, der er i besiddelse af et fysisk gevinstgivende skrabelod - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling.

Hvis den samlede gevinst på en kvittering er:

a)    1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren. Forhandleren beholder kvitteringen som dokumentation for udbetalingen.

b)    1.000 kr. og  til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 18 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier

c)    Ved gevinster over 5.000 kr., henviser forhandleren altid spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier i henhold til punkt 18 b) eller 18 c), skal det originale skrabelod benyttes ved gevinstudbetalingen.

Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til gevinstudbetaling, såfremt et skrabelod ikke kan fremvises, eksempelvis fordi skrabeloddet er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til.

Kopi, fotokopi, telefax eller lignende af skrabeloddet kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling.

Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt et fysisk skrabelod er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på skrabeloddet ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi skrabeloddet er ødelagt eller forsøgt ændret.

Ved spil via www.danskespil.dk tilføres en gevinst automatisk spillerens netspilskonto, jf. netspilsvilkårene, med mindre der er tale om en TerminsGevinst, idet disse tilføres spillerens bankkonto, jf. punkt 21.

Det påhviler ligeledes spilleren ved spil via www.danskespil.dk at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. 

19. Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 16 år. Danske Lotteri Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

Sker udbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning, sker dette i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af selvbetjeningsløsningen, hvilke vilkår i givet fald er et supplement til nærværende spilleregler.

Danske Lotteri Spil forbeholder sig ret til, under særlige omstændigheder, at spærre for udbetalingen i indtil en måned, efter at skrabeloddet er søgt indløst.  Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil.

20. Enhver udbetaling af gevinster sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den person, der er i besiddelse af det gyldigt gevinstgivende skrabelod . Et gevinstgivende skrabelod er ikke gyldigt efter udbetaling af præmien.

Den, som udbetaler gevinsten, det være sig en forhandler eller Danske Spil, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på skrabeloddets bagside og navn og adresse på den person, der ønsker at indløse skrabeloddet.

21. TerminsGevinster kan kun udbetales af Danske Lotteri Spil og kan alene udbetales til enkeltpersoner. TerminsGevinster kan således ikke udbetales til klubber, foreninger eller lignende. Det er en forudsætning for udbetaling af gevinsten, at ihændehaveren af skrabeloddet over for Danske Lotteri Spil identificerer sig med fulde navn og adresse, samt oplyser bankkonto i pengeinstitut.

Ved spil via www.danskespil.dk tilføres en TerminsGevinst automatisk spillerens NemKonto. Såfremt spilleren ønsker TerminsGevinsterne udbetalt til en anden konto end den oplyste, er det spillerens ansvar at meddele dette til Danske Lotteri Spil.

Danske Lotteri Spil vil herefter kunne udbetale næste forfaldne TerminsGevinst til den nye bankkonto.

22. Danske Lotteri Spil er kun forpligtet til at udbetale TerminsGevinsten til den ihændehaver af det gevinstgivende skrabelod, der har identificeret sig som anført i punkt 21 ovenfor. 

23. Danske Lotteri Spil udbetaler den på skrabeloddet anførte TerminsGevinst første gang umiddelbart efter, at spilleren har henvendt sig til Danske Lotteri Spil med angivelse af de i punkt 21 angivne oplysninger, og aflevering af det originale skrabelod har fundet sted. Henvendelsen til Danske Lotteri Spil kan enten ske personligt eller skriftligt (rekommanderet).

Danske Lotteri Spil udsteder et gevinstbevis som kvittering for modtagelse af skrabeloddet. Alle efterfølgende udbetalinger finder sted den første hverdag i den termin, der er angivet på skrabeloddet.

Hvis TerminsGevinsten f.eks. skal udbetales hver måned, vil udbetalingen finde sted den første hverdag i måneden. Udbetalingen sker som bankoverførsel til den af spilleren oplyste bankkonto, jf. punkt 21. 

24. Det er spillerens ansvar, at Danske Lotteri Spils oplysninger om navn, adresse og bankkonto til enhver tid er korrekte.

Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle fejlanviste betalinger som følge af forkerte oplysninger om modtagerens navn, adresse, bankoplysninger eller andet. Danske Lotteri Spil er ligeledes uden ansvar for eventuelle forsinkelser i overførslen af gevinstudbetalingen som følge af ændringer af spillerens oplysninger eller lignende.

25. Danske Lotteri Spil har på ethvert tidspunkt ret til at lade et pengeinstitut eller en anden pengeformidler efter eget valg forestå selve udbetalingen. I så fald overgår spillerens oplysningspligt over for Danske Lotteri Spil til det pågældende pengeinstitut eller pengeformidleren. 

26. Medmindre andet fremgår af loddet, har en spiller, der vinder en TerminsGevinst, ikke ret til at forlange en beregnet nutidsværdi af alle udbetalinger udbetalt som et engangsbeløb. Kun i særlige tilfælde kan nutidsværdien udbetales som et engangsbeløb.

Spærring

27. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af et fysisk skrabelod, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder ved indleveringen af et skrabelod.

Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i op til 90 dage efter skrabeloddets indlevering. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil.

Hvis ejerforholdet vedrørende et skrabelod ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af skrabeloddet.

Ved spil via www.danskespil.dk er Danske Lotteri Spil berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder i forbindelse med det købte spil. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i op til 90 dage efter købet af skrabeloddet. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden, eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til spilleren. 

Forældelse

28. Bag på ethvert fysisk skrabelod er der anført en tidsfrist, som angiver sidste frist for indløsning af en eventuel gevinst.

Hvis et fysisk gyldigt gevinstgivende skrabelod ikke er indløst af spilleren inden den på skrabeloddet anførte frist, fortabes retten til gevinst.

Ved spil købt via www.danskespil.dk skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter købedagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

29. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

30. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de gevinstgivende skrabelodder, samt oplysninger om, hvornår skrabeloddet er solgt.  

Artiklen forsætter nedenfor

 

Quick Find Vind Spilleregler

Gældende fra den 20. januar 2022

1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Find & Vind spil i henhold til de nedenstående regler.

2. Find & Vind er en spiltype, hvor både sandsynligheden for at opnå gevinst og størrelsen af en potentiel gevinst afhænger dels af den spilleplade, spilleren tilfældigt tildeles, og dels af de tilfældige valg, spilleren selv træffer. Der er således tale om en spiltype med flere elementer af tilfældighed. Alle spilleplader dannes af en tilfældighedsgenerator, og alle spilleplader indeholder mulighed for gevinst. Spillet afvikles med tilbagelægning, hvilket vil sige, at uanset hvilken spilleplade spilleren tildeles, er der altid samme statistiske sandsynlighed for gevinst. Det er dog altid alene spillerens egne tilfældige valg, der afgør, om en mulig gevinst udløses. Hvorvidt spilleren opnår en af de mulige gevinster, afhænger af, hvilke valg spilleren træffer undervejs.Alle Find & Vind spil er 100 % tilfældighedsspil. Det vil ikke være muligt for spilleren at opøve færdigheder, der påvirker sandsynligheden for gevinst. Spilbeskrivelser for Find & Vind spillene kan ses under de enkelte spilvejledninger på www.danskespil.dk.

3. Find & Vind kan spilles via www.danskespil.dk. Endvidere kan Find & Vind spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Find & Vind, uanset hvorledes spillet er købt. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil", (”netspilsvilkårene”), som findes på www.danskespil.dk.

4. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk eller fås ved henvendelse til Danske Spils kundecenter.

5. Danske Lotteri Spil kan fastsætte en øvre grænse for køb af spil (indskudsgrænse) pr. dag. Spilleren er forpligtet til at overholde en sådan eventuel indskudsgrænse. Oplysning om eventuelle indskudsgrænser kan ses på www.danskespil.dk eller fås ved henvendelse til Danske Spils kundecenter.

6. Ved køb af spil via www.danskespil.dk vises en elektronisk kvittering på skærmen. Spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet købet. Spillet kan ikke annulleres, når købet er blevet bekræftet. Kvitteringen for spillet kan hentes frem på skærmen via "Min side". Udskrift eller kopi af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis, der berettiger til udbetaling af gevinst. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

7. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Spillemyndigheden

8. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af spillene.

Uafsluttede spil

9. En spiller kan genoptage et uafsluttet spil indenfor 6 dage efter spilkøb. I denne periode vil indsatsen for det pågældende uafsluttede spil blive betragtet som en igangværende indsats for dette spil.

10. Alle uafsluttede spil bliver automatisk afsluttet 6 dage efter spilkøb. Såfremt spilleren ikke færdiggør sit spil indenfor 6 dage, tilbagebetales indskuddet, der automatisk indsættes på spillerens netspilskonto.

Gevinster

11. Gevinstchancen og den teoretiske tilbagebetalingsprocent fremgår af www.danskespil.dk og kan oplyses ved henvendelse til Danske Spils kundecenter.

Spilafgift

12. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning.Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Gevinstudbetaling

13. Ved spil via www.danskespil.dk tilføres en gevinst automatisk spillerens netspilskonto, jf. netspilsvilkårene. Det påhviler spilleren ved spil via www.danskespil.dk at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset om gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af spillerens egne forhold, ikke sker straks.

Spærring

14.Ved spil via www.danskespil.dk er Danske Lotteri Spil berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder i forbindelse med det købte spil. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i op til 90 dage efter købet af skrabeloddet. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden, eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til spilleren.

Forældelse

15.Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter spilledagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

16.Klager vedrørende gevinster skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 3 måneder efter spillets afslutning. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan afvente en afgørelse i sagen. En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8000 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klagen skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på www.danskespil.dk under fanen Kundeservice.Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

17.Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår spil er spillet.

Danske Lotteri Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf.: 36 72 80 80
www.danskespil.dk
Artiklen forsætter nedenfor

 

Vikinglotto Spilleregler

Gældende fra 30. november 2022

Generelt

 

Vikinglotto udbydes af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde AB Svenska Spel (Sverige), Islensk Getspá - Getraunir (Island), Norsk Tipping AS (Norge), Oy Veikkaus Ab (Finland), AS Eesti Loto (Estland), Oliféja (Litauen), Latvijas Loto (Letland), Loterie Nationale (Belgien) og Loterija Slovenije (Slovenien), og Vikinglotto kan spilles i alle 10 lande. Der kan ske ændringer i sammensætningen af samarbejdspartnere løbende uden ændring i nærværende regler.

 

Disse regler gælder for Vikinglotto, som spilles i Danmark. Vikinglotto kan i Danmark (samt i Grønland og Færøerne) spilles hos autoriserede forhandlere, via www.danskespil.dk, på mobile enheder, og som PLUS Abonnement.

 

1. Vikinglotto er betegnelsen på et talspil, der går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 48 tal udtrækkes 6 Hovedtal og af 5 tal trækkes 1 Vikingtal.

 

2. Vikinglotto kan spilles hos Danske Lotteri Spils forhandlere via terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system. Endvidere kan Vikinglotto spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Vikinglotto, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden www.danskespil.dk, på mobile enheder eller som PLUS abonnement. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på www.danskespil.dk. I nærværende spilleregler forstås ved "spil via www.danskespil.dk" alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene.

De spilleregler, der gælder særligt for Vikinglotto etableret via www.danskespil.dk, vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af spillereglen.

Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren.

 

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret. 

4. Kun de Vikinglotto rækker, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet.

Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde. 

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. 

Spillemyndigheden

6. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Vikinglotto.

Spillemåder

 

7. Vikinglotto kan spilles på følgende måder:

 

a) Den udfyldte kupon indlæses af forhandleren i terminalen. Ved spil af Vikinglotto gennem Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 7 b).

b) Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et ønsket antal Vikinglotto rækker valgt helt (alle tal vælges tilfældigt) eller delvist (op til 5 tal vælges af spilleren og resten vælges tilfældigt) af en tilfældighedsgenerator ("Lyn Vikinglotto” hhv. ”Lykke Vikinglotto").

c) I dele af dagligvarehandlen kan Vikinglotto spilles som Lynspil direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon.

d) Som klubspil, der udelukkende kan spilles hos forhandlerne.

e) Via www.danskespil.dk, på mobile enheder, og som PLUS Abonnement.

f) Anpartsspillet Spil Sammen, som udelukkende kan spilles via www.danskespil.dk og på mobile enheder.

 

Se endvidere spillevejledningen på bagsiden af kuponerne.

 

Vikinglotto-spillet

 

8. På Vikinglotto-kuponen er angivet 10 felter, som hver indeholder tallene fra 1 til og med 48 Hovedtal og et felt med tallene fra 1 til 5 Vikingtal. Spilleren skal ved afkrydsning blandt tallene fra 1 til 48 og blandt tallene 1 til 5 markere, hvilke tal spilleren ønsker at spille. På www.danskespil og mobile enheder viser kuponen én række ad gangen. Hver række indeholder et felt med tallene fra 1 til og med 48 og et felt med tallene fra 1 til og med 5. Spil Sammen kan alene spilles som Lyn Vikinglotto.

 

9. En række består af 6 tal, udvalgt blandt tallene fra 1 til 48 Hovedtal og 1 tal udvalgt blandt tallene fra 1 til 5 Vikingtal. Indskudsbeløbet pr. række fremgår af kuponen.

 

10. Danske Lotteri Spils Vikinglotto-systemkupon anvendes til at spille udvalgte matematiske systemer, reducerede systemer eller chancesystemer. Når spilleren har valgt de tal, som spilleren ønsker at spille, krydses de af i feltet, som indeholder tallene fra 1 til og med 48 Hovedtal. Herefter vælger og afkrydser spilleren et af systemerne, som er angivet på kuponen. Vikingtallet er det samme på alle spillede rækker.

 

Der kan kun spilles ét system pr. kupon.

 

Enkeltrækkerne i de reducerede systemer eller chancesystemer dannes i overensstemmelse med en udskrivningsnøgle. Det autoriserede eksemplar af udskrivningsnøglen opbevares af Spillemyndigheden.

 

Der er ikke mulighed for at spille systemer i Spil Sammen.

 

Spilleuge

 

11. Vikinglotto kan spilles for én spilleuge ad gangen eller for flere efter hinanden følgende spilleuger efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser. Flerugersspil markeres ved afkrydsning på kuponen, ved at anmode forhandleren om et sådant spil eller ved markering på den elektroniske kupon ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder.

12. Et Vikinglotto spil gælder altid for den spilleuge, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den spilleuge, hvori spillet deltager, angives på kvitteringen, jf. punkt 13. Flerugers Vikinglotto gælder altid fortløbende fra og med den spilleuge, hvortil det er registreret. De spilleuger, hvori flerugersspillet deltager, fremgår af kvitteringen.

 

 

Kvitteringen

 

 

13. Ved etableringen af spillet udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis. Ved spil via www.danskespil.dk og på mobile enheder registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. Ved Spil Sammen vises alene en foreløbig kvittering, når spilleren har bekræftet spillet, idet endelig kvittering først udstedes, når spillet lukkes og alle anparter i spillet er registreret. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. 

14. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier.   

Ved spil via www.danskespil.dk og på mobile enheder, herunder Spil Sammen, skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. 

 

Annullering af spil

 

 

15. Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske samme døgn, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev købt.

Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for spil. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Klubspil kan ikke annulleres.

Ved spil via www.danskespil.dk og på mobile enheder, herunder Spil Sammen, kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. 

 

Trækningen

 

16. Trækningen foretages af ét af de deltagende landes selskaber eller af den respektive spillemyndighed. Foretages trækningen af et selskab, sker dette under opsyn af pågældende lands spillemyndighed.

 

17. Trækningsrækkefølgen er altid:

For tallene 1 til 48 (Hovedtrækning): 1. Hovedtal, 2. Hovedtal, 3. Hovedtal, 4. Hovedtal, 5. Hovedtal og 6. Hovedtal.

For tallene 1 til 5 (Vikingtal): 1. Vikingtal.

Øvrige regler for trækningen er fastlagt i en instruks udarbejdet af de deltagende selskaber og spillemyndighederne i de enkelte lande.

 

18. Trækningsresultatet er først gyldigt, når spillemyndigheden i det land, hvor trækningen foretages, har godkendt resultatet. Det officielle og endelige trækningsresultat protokolleres hos det selskab, som foranstalter trækningen. Det er alene det i protokollen registrerede, som er afgørende for trækningens resultat.

 

19. Trækningen foretages i den form, som er aftalt mellem selskaberne og landets spillemyndighed.

 

20. Trækningen foretages om onsdagen i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 23, medmindre andet bestemmes af de arrangerende selskaber eller landenes spillemyndigheder.

 

21. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure, kommunikationsproblemer, datatransmissionsproblemer m.v. ikke er muligt at gennemføre Vikinglotto-spillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer de arrangerende selskaber, om spillet alligevel skal gennemføres, eventuelt på national basis eller på almindelig fælles basis, men uden deltagelse af alle lande, eller om spillet skal annulleres. Hvis spillet annulleres, kan spillerne efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning mod aflevering af kvitteringen få refunderet indskudsbeløbet eller benytte det erlagte indskudsbeløb som hel eller delvis betaling i en senere spilleuge.

 

Gevinstberegning

 

22. Af indskudsbeløbet for enhver spillet række, uanset i hvilket land den er spillet, går et beløb svarende til 0,13 € til en fælles førstepræmiepulje, 0,013 € til en fælles andenpræmiepulje og 0,042 € til en Opsparingspulje. Sidstnævnte sikrer, at førstepræmiepuljen aldrig kommer under 3 millioner € (før spilafgift) jf. dog punkt 28. De arrangerende selskaber kan dog fastsætte andre beløb.

 

Hvis Opsparingspuljen overstiger 7,5 millioner € (før spilafgift), går det overskydende beløb til førstepræmiepuljen i den efterfølgende trækning.

 

23. Førstepræmiepuljen og andenpræmiegruppen, opgjort i euro, fordeles ligeligt blandt alle rækker, som, uanset i hvilket land de er spillet, indeholder 6 rigtige Hovedtal og 1 rigtigt Viking tal henholdsvis 6 rigtige Hovedtal og ikke rigtigt Vikingtal, jf. dog punkt 28. Præmier for rækker med 6 rigtige Hovedtal og 1 rigtigt Vikingtal og 6 rigtige Hovedtal og ikke rigtigt Vikingtal, som er spillet i Danmark, udbetales i danske kroner. Omregning af præmiepuljernes størrelse fra euro til danske kroner sker med anvendelse af Nationalbankens kurs på trækningsdagen.

 

Førstepræmiepuljen må ikke være mindre end andenpræmiepuljen. Hvis det er tilfældet, lægges de to præmiepuljer sammen og fastlægges ens. En førstepræmiepuljegevinst må ikke være mindre end en andenpræmiepuljegevinst. Hvis det er tilfældet, lægges de to præmiepuljer sammen, og gevinsterne fastlægges ens.

 

24. Findes der i en spilleuge ingen rækker med 6 rigtige Hovedtal og 1 rigtigt Vikingtal i nogen af de deltagende lande, overføres førstepræmiepuljen til den følgende spilleuges førstepræmiepulje, jf. dog punkt 25. Beløb, som på denne måde er overført til den følgende uges førstepræmiepulje, kan ikke tilbageføres til nationale præmiepuljer, hvis et land af grunde som anført i punkt 21 ikke deltager i pågældende trækning eller udtræder af samarbejdet. Det beløb, som overføres, omregnes fra euro til danske kroner ved anvendelse af Nationalbankens kurs på den trækningsdag, hvor der ikke fandtes rækker med 6 rigtige Hovedtal og 1 rigtigt Vikingtal.

 

25. Førstepræmiepuljen kan maksimalt nå en størrelse på 25 millioner € (før spilafgift). De deltagende selskaber kan fra trækning til trækning fastlægge maksimummet for den følgende uges førstepræmiepulje til et lavere beløb end 25 millioner € (før spilafgift).

 

Ethvert overskydende beløb i forhold til ugens maksimum på førstepræmiepuljen, overføres til andenpræmiepuljen i samme trækning, uanset om der er vindere eller ej af andenpræmiepuljen.

 

Andenpræmiepuljen kan maksimalt nå en størrelse på 25 millioner € (før spilafgift). De deltagende selskaber kan fra trækning til trækning fastlægge maksimummet for den følgende uges andenpræmiepulje til et lavere beløb end 25 millioner € (før spilafgift).

 

Ethvert overskydende beløb i forhold til ugens maksimum på andenpræmiepuljen, overføres til førstepræmiepuljen i den følgende trækning.

 

26. Hvert land kan kun få del i den andel af førstepræmiepuljen og andenpræmiepuljen, som er optjent i de uger, hvor landet har deltaget i Vikinglotto.

 

27. Mindst 45 % af den samlede indskudssum anvendes til gevinster (den samlede gevinstsum).

 

Den samlede gevinstsum i Danmark, fradraget det beløb, som tilgår den fælles førstepræmiepulje, andenpræmiepulje og Opsparingspulje samt til en fast 7. præmie på 70 kr., fordeles i fire præmiepuljer med:

 

43,5 % som 3. præmie til rækker i Danmark, som indeholder 5 rigtige Hovedtal + 1 rigtigt Viking tal.

 

17,0 % som 4. præmie til rækker i Danmark, som indeholder 5 rigtige Hovedtal.

 

14,5 % som 5. præmie til rækker i Danmark, som indeholder 4 rigtige Hovedtal + 1 rigtigt Viking tal.

 

25,0 % som 6. præmie til rækker i Danmark, som indeholder 4 rigtige Hovedtal.

 

7. præmie til rækker i Danmark, som indeholder 3 rigtige Hovedtal altid 70 kr.

 

På den enkelte række kan kun vindes én præmie.

 

28. Fra den i punkt 27 angivne fordeling af gevinstsummen imellem de fem danske præmiepuljer (3.-7. præmien) gælder følgende undtagelser:

 

a) Såfremt gevinsterne i en højere præmiepulje bliver mindre end i en lavere pulje, slås puljerne sammen, og beløbet deles ligeligt mellem vinderne i disse puljer. Hvis 6. præmiepulje gevinsten er mindre end 7.præmiepulje gevinsten på 70 kr., tilføres midler således at 6.præmiepulje gevinsten bliver 70 kr.

 

b) Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende rækker i en præmiepulje, eller gevinsterne ikke udgør mindst 5 kr. pr. række, fordeles puljens gevinstbeløb ligeligt blandt de øvrige nationale præmiepuljer.

 

29. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af spilafgift, jf. punkt 31 i spillereglerne for Vikinglotto, nedad til nærmeste hele kronebeløb. De pågældende ørebeløb henføres til en speciel ørefond for Vikinglotto. Midlerne i ørefonden anvendes til udbetaling af eventuelle gevinster, som godkendes efter klage, samt efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfælde til f.eks. supplering af en eller flere præmiepuljer i en spilleuge, til bortlodning mellem gevinstgivende/spillede kvitteringer/rækker eller ved foranstaltning af en ekstra trækning.

 

30. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en gevinstoversigt med oplysninger om udtrukne tal, antallet af gevinster samt oplysninger om præmiestørrelser m.v. Gevinster på 200.000 € (ca. 1.500.000 kr.) og derover kan ændres i indtil tre uger regnet fra trækningsdagen som følge af medhold i klage, uanset i hvilket af de deltagende lande en sådan klage behandles.

 

Spilafgift

 

31. Danske Lotteri Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat. 

 

Gevinstudbetaling

 

32. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af nærværende punkt samt punkterne 33-41. Ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder, herunder Spil Sammen, tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via www.danskespil.dk. 

33. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spilleren, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler. Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Når kvitteringen er indlæst, registreres gevinsten som udbetalt i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende.

Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. 

34. Hvis den samlede gevinst på en kvittering er:

a)    1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren. Ved spilkvitteringer med uafsluttede spil, skal forhandleren aflevere spilkvittering retur da denne skal bruges ved senere præmiesøgning.

b)    1.000 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 34 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

c)    Ved gevinster over 5.000 kr., henviser forhandleren altid spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning på www.danskespil.dk/vinder til udbetaling af præmier.

35. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på 1.500.000 kr. og derover først blive udbetalt mellem tre og fire uger efter trækningsdagen.

Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier i henhold til punkt 34 b) eller 34 c), sker det via spilkvitteringen, som benyttes ved gevinstudbetalingen.

Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning, sker dette i henhold til Danske Spils til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af selvbetjeningsløsningen, hvilke vilkår i givet fald er et supplement til nærværende spilleregler. Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 16 år. Danske Lotteri Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

36. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 

 

37. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 

 

38. De ovennævnte beløbsgrænser kan, for den enkelte eller for alle forhandlere, til enhver tid og uden varsel ændres af Danske Lotteri Spil.

39. Bliver Danske Lotteri Spil klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage i henhold til punkt 44, kan Danske Lotteri Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

40. Danske Lotteri Spil har indført et Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. Vilkår for Spil-id (LINK til https://danskespil.dk/regler_og_vilkaar/vilkaar/vilkaar-dli#spilkort) finder anvendelse, hvis Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til spillerens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.Et Spil-id kan ikke anvendes ved klubspil.

41. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig spilkvittering, jf. dog punkt 42. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af præmien. Den, der udbetaler gevinsten, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitteringen og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen.

Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks.

 

Spærring

 

42. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en spilkvittering, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter trækningsdagen. Perioden kan dog forlænges af Danske Lotteri Spil.

 

Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af spilkvitteringen.   

Forældelse

 

43. Ved spil købt via en forhandler skal spil­leren henvende sig til forhandleren for udbetaling af gevinst senest et år efter trækningsdagen. En spilkvittering skal præ­senteres til udbe­taling til Danske Spil senest et år ef­ter trækningsdagen. Ved spil købt via www.danskespil.dk skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klagevejledning

 

44. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Lotteri Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Lotteri Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

 

Offentliggørelse

 

45. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Såfremt det vindende spil er solgt via www.danskespil.dk, har Danske Lotteri Spil ret til at offentliggøre oplysninger om tidspunkt for spillets etablering og den kommune, hvor spilleren er bosiddende.

 

 

Danske Lotteri Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

www.danskespil.dk

 

Artiklen forsætter nedenfor