spilleregler

Danske Licens Spil A/S

BINGO - CASINO - DANTOTO - LIVECASINO - MÅLJAGT - ODDSET - POKER - SPILLEHJØRNET - TIPS 

Artiklen forsætter nedenfor

 

Bingo Spilleregler

Gældende fra 1. marts 2024

1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre.

2. Bingo kan spilles via hjemmesiden www.danskespil.dk. Endvidere kan Bingo spilles på de måder, Danske Licens Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Bingo, uanset hvorledes spillet etableres. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på www.danskespil.dk. I nærværende spilleregler forstås ved "spil via www.danskespil.dk" alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene.

Oplysning om spilformer og spillevejledning kan ses på www.danskespil.dk.

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

4. Kun de spilleplader, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet.

En spilleplade gælder altid for det enkelte spil, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Det spil der deltages i, angives på den elektroniske kvittering, jf. punkt 24.

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Spillemyndigheden

6. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Licens Spils administration af Bingo.

Bingospillet

7. Bingo spilles som fler-spiller Bingo, hvor flere Bingo deltagere spiller i samme trækning og mod hinanden. Fler-spiller Bingo kan spilles som Variant Bingo, Klassisk Bingo eller 90 kuglers Bingo.Fler-spiller Bingo kan kun afvikles, hvis der er mindst 2 spillere, der har købt spilleplade(r) til det pågældende spil. Såfremt der er mindre end 2 spillere, der har købt spilleplade(r) til et spil ved spillets planlagte start, sættes spillernes indskud tilbage på netspilskontoen.

8. Udtrukne numre eller symboler trækkes og præsenteres ét ad gangen. Præsentationen af de udtrukne numre eller symboler sker med minimum 3 sekunders interval.

9. Spilleren har mulighed for løbende at foretage manuel markering (dupning) af udtrukne numre eller symboler.

10. Spilleren kan ikke vælge sammensætningen af numre eller symboler på spillepladen. Spilleren kan dog vælge mellem allerede sammensatte spilleplader.

11. Spillet afsluttes ved første fuldt markerede spilleplade.

12. Spilleren kan tidligst købe spilleplader 30 minutter før spillets begyndelse.

Spillepladen

13. Spilpladen består af fem gange fem felter og 75 numre eller symboler, fire gange fire felter og 80 numre eller symboler, eller tre gange ni felter og 90 numre eller symboler.

14. En spilleplade genereres ved hjælp af en tilfældighedsgenerator og er ikke unik, hvorfor to eller flere spillere således kan have samme spilleplade i et spil.

Klassisk Bingo

15. Ved fler-spiller Klassisk Bingo har en eller flere spillere Bingo, når den eller de pågældende, som den/de første i spillet, opnår et nærmere angivet mønster på spillepladen. Mønstre der berettiger til gevinst fremgår af www.danskespil.dk.

16. Der kan ved fler-spiller Klassisk Bingo kun opnås bingo én gang pr. spilleplade pr. spil.

Variant Bingo

17. I fler-spiller Variant Bingo består hvert spil af 5 deltrækninger.

I fler-spiller Variant Bingo defineres en deltrækning i forhold til opnåelsen af de mønstre der berettiger til gevinst i hver deltrækning. I første deltrækning spilles der om én række, og så snart én eller flere spillere har opnået en række, går spillet automatisk videre til anden deltrækning, hvor der spilles om to rækker. Så snart en eller flere spillere har opnået to rækker, går spillet automatisk videre til tredje deltrækning, og således fortsætter spillet indtil femte og sidste deltrækning, hvor der spilles om 5 rækker (fuld plade).

18. For Variant Bingo gælder, at den samme spiller kan vinde på den samme spilleplade flere gange i samme spil, dog kun én gang pr. deltrækning. Det er kun det for hver deltrækning specifikke angivne mønster, der berettiger til gevinst i den pågældende deltrækning.

19. Ved fler-spiller Variant Bingo har en spiller Bingo, når den pågældende, som den første i en deltrækning, opnår et nærmere angivet mønster i en kvadrant på spillepladen. Mønstre der berettiger til gevinst fremgår af www.danskespil.dk.

90 kuglers Bingo

20. I fler-spiller 90 kuglers Bingo består hvert spil af 3 deltrækninger.

I fler-spiller 90 kuglers Bingo defineres en deltrækning i forhold til opnåelsen af de mønstre der berettiger til gevinst i hver deltrækning. I første deltrækning spilles der om én række, og så snart én eller flere spillere har opnået en række, går spillet automatisk videre til anden deltrækning, hvor der spilles om to rækker. Så snart en eller flere spillere har opnået to rækker, går spillet automatisk videre til tredje deltrækning, hvor der spilles om 3 rækker (fuld plade).

21. For 90 kuglers Bingo gælder, at den samme spiller kan vinde på den samme spilleplade flere gange i samme spil, dog kun én gang pr. deltrækning. Det er kun det for hver deltrækning specifikke angivne mønster, der berettiger til gevinst i den pågældende deltrækning.

22. Ved fler-spiller 90 kuglers Bingo har en spiller Bingo, når den pågældende, som den første i en deltrækning, opnår et nærmere angivet mønster i en kvadrant på spillepladen. Mønstre der berettiger til gevinst fremgår af www.danskespil.dk. Opnår to eller flere spillere gevinst samtidig, fordeles gevinsten blandt de vindende spillere.

Jackpots

23. I fler-spiller Klassisk Bingo spilles der om en eller flere jackpots, som udløses, hvis Bingo opnås inden for et givent antal udtrukne numre i et spil. Antallet af udtrukne numre bestemmende for om jackpotten vinder, kan ses på www.danskespil.dk. Hvis ikke jackpotten udløses, går den videre til det næste Klassisk Bingo spil.

Der spilles endvidere om en eller flere jackpots i Variant Bingo og 90 kuglers Bingo, som udløses, hvis en spiller får fuld plade inden for et vist antal udtrukne numre, jf. gevinstplanen, som kan ses på www.danskespil.dk. Ved "fuld plade" forstås, at samtlige numre på en spilleplade er blevet udtrukket. Hvis ikke jackpotten udløses, går den videre til næste fler-spiller Variant Bingo spil hhv. 90 kuglers Bingo spil.

En jackpot vil sjældent blive lukket, mens den er aktiv. Såfremt Danske Licens Spil måtte beslutte at nedlægge en jackpot eller et spil med en tilknyttet jackpot, vil jackpotten dog blive lukket. Danske Licens Spil kan dog i den forbindelse beslutte, at jackpotten overføres til et nyt spil, eller at jackpotten afvikles på anden vis. Danske Licens Spil vil informere nærmere herom i forbindelse med nedlæggelsen af jackpotten.

Et jackpot-forløb vil ikke i øvrigt blive afbrudt, med mindre der er mistanke om uregelmæssigheder eller tekniske problemer. I så fald vil spillet blive midlertidig stoppet, indtil der er en afklaring på uregelmæssighedernes/problemernes omfang.

Kvitteringen

24. Spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet. Kvittering for købet kan hentes frem på skærmen via "Min side". En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

25. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger svarer til det ønskede spil.

Annullering af spil

26. Spilleren kan ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet.

Trækningen

27. Trækningen af Bingo tallene foretages af en tilfældighedsgenerator.

Gevinstberegning

28. Gevinstberegningen fremgår af gevinstplanen, som vises i forbindelse med de forskellige spil.  

29. I fler-spiller Bingo anvendes mellem 0 - 20 % (afhængig af spiltype) af indskudssummen til en eller flere jackpots. Jackpotten vil ved hvert spil indeholde et minimumsbeløb - en jackpot garanti – uanset hvor mange spillere, der deltager. Størrelsen på garantien kan ses på www.danskespil.dk.

I fler-spiller Bingo kan der endvidere fastsættes en puljegaranti for det enkelte Bingo spil, uanset hvor mange spillere, der deltager. Præmiepuljen fordeles på rækkegevinsterne. Størrelsen af puljegarantien og rækkegevinsterne kan ses på www.danskespil.dk.

Vundne eller andre gratis spilleplader bidrager ikke til præmiepuljer eller jackpots, når de indløses af spilleren.

Hvis flere spillere vinder ret til en jackpot eller en rækkegevinst, deles denne ligeligt imellem de vindende spillere.

Afrunding af gevinstbeløb

30. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift (jf. punkt 31), nedad til nærmeste hele kronebeløb.

Spilafgift

31. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Gevinstudbetaling

32. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af spillerens egne forhold, ikke sker straks.

33. Gevinsten tilføres automatisk spillerens netspilskonto umiddelbart efter spillets afslutning, jf. netspilsvilkårene. Det påhviler spilleren at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling.

Spærring for udbetaling

34. Danske Licens Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Licens Spil herimod eller hvis Danske Licens Spil konstaterer uregelmæssigheder i forbindelse med det købte spil. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter købet af spillet. Perioden kan dog forlænges af Danske Licens Spil. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden, eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Danske Licens Spil berettiget til at udbetale gevinsten til spilleren.

Force Majeure

35. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre Bingo-spillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer Danske Licens Spil, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens netspilskonto.

Forældelse

36. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Licens Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Offentliggørelse

37. Danske Licens Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, informationer om at et givent alias er tæt på at have Bingo, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om hvornår spillet er købt.

Chat

38.Ved overtrædelse af de gældende chatregler kan der tildeles karantæne fra Bingo.

Alle er velkomne til at deltage i Bingochatten - man skal bare huske, at der er enkelte regler for hvad der er tilladt i chatten. Læs herunder hvilke regler vi har for chatten.

Danske Spils chat er en tjeneste fra Danske Spil, hvor man som bruger af www.danskespil.dk har mulighed for at chatte med andre brugere af hjemmesiden.

Udover de særlige regler for Danske Spils chat, skal spilleren være opmærksom på de generelle betingelser vedrørende brug af www.danskespil.dk, jf. Netspilsaftalen, da disse også gælder for brugen af Danske Spils chat. Det er således en forudsætning for at chatte, at spilleren har oprettet en netspilskonto på www.danskespil.dk.

Såfremt spilleren ikke har et skærmnavn og ønsker at købe et spil, hvor det er en forudsætning, at spilleren har valgt et skærmnavn, vil der komme et pop-up vindue frem, hvori det er muligt at angive et skærmnavn.

Skærmnavnet vil blive anvendt som dit ID på chatten, og vil derfor være synligt for øvrige medspillere i chatrummet. Skærmnavnet kan endvidere opføres på lister over, hvilke spillere der deltager i et givent spil, og hvilke spillere der er tættest på at vinde et givent spil. Herudover kan skærmnavnet fremgå af en resultatliste for et afsluttet spil samt fremgå af ranglister for de tidligere spil, som spilleren har deltaget i.

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forbedre vores produkt, registrerer Danske Spil samtlige chat-beskeder (tekster, der sendes mellem spillere på chatten). Alle registrerede chat-beskeder er tids- og datostemplet. Desuden registreres det, hvor på Danske Spils chat, beskeden er skrevet, samt mellem hvilke skærmnavne beskederne er skrevet, og hvilke IP-numre der er benyttet. Undlad at skrive følsomme personoplysninger i chatten, da beskederne gemmes.

Som følge heraf registrerer Danske Spil samtlige oplysninger, herunder eventuelle personlige oplysninger, spilleren måtte afgive i forbindelse med spillerens chat. Formålet med Danske Spils registrering af indholdet af chat-beskederne er, at Danske Spil hermed har mulighed for at dokumentere eventuelle overtrædelser af lovgivningen eller Danske Spils regler for brug af chat eller netspil.

Såfremt der sker overtrædelse af de for chatten gældende regler, vil Danske Spil udelukke spillere fra Danske Spils chat i kortere eller længere perioder alt efter overtrædelsens karakter.

Danske Spil kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indholdet af de enkelte chat-beskeder.

Danske Spil kan ej heller gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system skulle forhindre adgang til chat funktionen eller at en chat-besked afsendes eller når frem til modtageren.

Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af chatten:

Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre spillere, chatværten, m.fl.
Anstødeligt sprogbrug: Det er ikke tilladt at benytte sprog, der direkte eller indirekte støder andre, herunder eksempelvis skældsord, vulgært sprog eller udtalelser, der kan virke stødende. 
Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane.
Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen).
Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.
Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.
Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider.
Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer.
Anstødeligt alias: Aliaser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at have et alias, der direkte eller indirekte støder andre, herunder eksempelvis indeholdende skældsord, vulgært sprog eller ord, der kan virke stødende.
Reklame i alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt.
Narkorelateret alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.

Valutaomveksling

39. Spilafvikling og gevinstudbetaling foregår udelukkende i danske kroner.

Spil i netværk

40. I nogle rum spilles der mod spillere fra andre netværk. I forhold til disse spil gælder nærværende spilleregler.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

Casino Spilleregler

Gældende fra 14. september 2021

1. Casino spil er betegnelsen for en række spil udbudt af Danske Licens Spil. Casino spil kan både spilles mod et indskud af rigtige penge og som gratis spil for fiktive penge.

2. Casino spillene kan spilles via hjemmesiden www.danskespil.dk, via Danske Licens Spils download klient, via mobil.danskespil.dk og via Danske Licens Spils mobil app til Android og iOS . Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk eller Danske Licens Spils download klient, at spilleren tiltræder ”Vilkår for Netspil” (herefter benævnt ”netspilsvilkårene”), som findes på www.danskespil.dk.

Oplysning om spilformer og spillevejldning kan ses på www.danskespil.dk.

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

4. Kun de Casino spil, der er registreret i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem, deltager i spillet.

Det spil der deltages i, angives i spillerens spilhistorik, jf. punkt 18-19. Spilhistorikken kan ses ved at spilleren logger ind på sin netspilskonto.

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i spillerens spilhistorik, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Karantæne

6. Danske Licens Spil kan tildele en spiller karantæne fra et eller flere Casino spil, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræder: 

• Manglende handling inden for den angivne tidsramme,jf. punkt 7.

• Overtrædelse af gældende chatregler, jf. punkt 8.

7. Hvis en spiller ikke foretager en påkrævet handling inden for den tidsperiode, som er angivet i spillet, taber spilleren det pågældende Casino spil og tildeles en advarsel. Spilleren vil blive un-derrettet herom via e-mail eller i en pop-up.

8. Ved overtrædelse af de gældende chatregler kan der tildeles karantæne fra Casino spillene Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af chatten:

Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre spillere, m.fl. 

Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane. 

Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen). 

Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.

Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.

Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider. 

Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer. 

Anstødeligt alias: Aliaser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt. 

Reklame i alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt. 

Narkorelateret alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.

Spillemyndigheden

9. Danske Licens Spils administration af spillet er underlagt Spillemyndighedens kontrol.

Casino spillene

10. De fleste Casino spil er singleplayer-spil. Dog udbydes der enkelte Casino spil, som er multiplayer-spil, hvor der spilles mod andre spillere. I sidstnævnte tilfælde fungerer Danske Licens Spil alene som administrator af spillene.

11. Casino spillene kan spilles via hjemmesiden www.danskespil.dk, via Danske Licens Spils download klient, via mobil.danskespil.dk og via Danske Licens Spils mobil app til Android og iOS. Spiludbuddet på de fire platforme varierer, og det påhviler spilleren at sikre sig at spil på den valgte platform tæller med i forbindelse med opfyldelse af krav i forbindelse med eventuelle kampagner. Alle kampagner er underlagt netspilsvilkårene samt de særlige vilkår for den enkelte kampagne.

12. Det er muligt at spille nogle Casino spil gratis. I forbindelse med de gratis Casino spil kan der kun vindes fiktive penge. Fiktive penge har ingen værdi, og de fiktive penge kan ikke indløses til rigtige penge.

Særligt om gennemspil af bonusser og uregelmæssigt spil

13. For at garantere retfærdigt spil og korrekt brug af bonusser, anses indsatser med lav, lige eller nul margin samt garderingsindsatser for uregelmæssige spillemønstre, når det anvendes til at udnytte bonusser. Ved gennemspil af en bonus vil f.eks. lavrisikospil på roulettespil således ik-ke gælde som gyldigt spil i forhold til Danske Licens Spils krav om gennemspil, dvs. at spil på, at vindertallet er rødt, sort, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, ikke kan tjene til at spille bonussen fri.

14. Andre eksempler på uregelmæssige spillemønstre inkluderer, men er ikke begrænset til: 

• Placering af en eller flere indsatser, som udgør 50 procent eller mere af bonusværdien, på et enkelt spil, hånd eller runde, eller bygge en saldo op og skifte betydeligt spilmønster (indsatsstørrelse, spiltyper, indsatsstruktur m.v.) med henblik på at opfylde bonusfrigørelsesbetingelserne; 

• Placering af store indsatser som medfører væsentlige gevinster efterfulgt af et fald i indsatsstørrelsen svarende til 75 procent eller mere af den tidligere gennemsnitlige indsatsstørrelse indtil bonusfrigørelsesbetingelserne er blevet opfyldt; 

• Forsøgt på, i ond tro, at profitere af en bonus, som er blevet tilbudt spilleren i god tro. 

• Placering af 50/50 garderingsindsatser efter Martingale systemet, herunder placering af en eller flere indsatser på at vindertallet er sort, rødt, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, kolonne/dusin eller andre lavrisikospil, kombineret med at indsatsen øges når der ikke opnås gevinst, og sænkes når der opnås gevinst.

15. I det tilfælde Danske Licens Spil har begrundet mistanke om, at der har fundet et uregel-mæssigt spillemønster sted, forbeholder Danske Licens Spil sig retten til at forhindre spilleren i at trække et beløb ud fra sin spilkonto og tilbageholde alle gevinster, som måtte hidrøre fra den pågældende bonus. Derudover forbeholder Danske Licens Spil sig retten til at begrænse spillerens maksimalindsats.

Valutaomveksling

16. Alle udbetalinger af gevinster sker i danske kroner. Såfremt et spil afvikles i anden valuta end danske kroner, købes den givne valuta i henhold til den aktuelle dagskurs fra www.oanda.com. Den kurs spilleren har købt spillet til, vil også blive benyttet ved tilbageveksling fra anden valuta til danske kroner. Den aktuelle dagskurs fastlåses hver morgen kl. 8:00.

Spilhistorik

17. Spillet registreres i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem. Spilhistorikken kan hentes frem på skærmen via "Min side" eller download klienten. En udskrift af spilhistorikken er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

18. Inden overførelse af et pengebeløb til et Casino spil bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger (herunder om der spilles for fiktive penge eller for rigtige penge) svarer til det beløb spilleren ønsker at tilføre det enkelte spil.

Annullering af spil

19. Efter spilstart kan spillet ikke længere annulleres.

Uafsluttede spil

20. En spiller kan genoptage et afbrudt spil inden for 90 dage fra den dag, spillet ikke blev af-sluttet. I denne periode vil indsatsen for det pågældende uafsluttede spil blive betragtet som en igangværende indsats for dette spil. Alle indsatser i uafsluttede spil vil have saldostatus ”I spil” for den pågældende spiller.

21. Alle uafsluttede spil bliver slettet efter 90 dage og indsatser fra disse spil bliver refunderet spillerens spilkonto.

Gevinstberegning

22. For så vidt angår gevinstberegningen og størrelsen af gevinsterne i de enkelte Casino spil henvises til www.danskespil.dk.

Spilafgift

23. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Force majeure

24. Hvis det på grund af strejke eller anden begivenhed, der henhører under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemføre Casino spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør Danske Licens Spil ud fra en samlet sikkerhedsmæssig vurdering, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens netspilskonto.

Forældelse

25. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Licens Spil senest 3 år efter spilledagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Offentliggørelse

26. Danske Licens Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår et Casino spil er spillet.

Eventuelle oversættelser

27. Enkelte af Casino spillene vil blive udbudt på engelsk I tilfælde af uoverensstemmelser mellem eventuelle oplysninger anført på engelsk inde på spilsiderne, og regler eller vilkår anført på dansk i disse spilleregler, netspilsvilkårene eller eventuelle særlige kampagnevilkår, er det altid de danske regler og vilkår, der er gældende.

 Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

Dantoto spilleregler

Gældende fra 9. februar 2024

Generelt

1. Dantoto spil er den samlede betegnelse for en række spil på heste- og hundevæddeløb med løbende odds (totalisatorspil), der udbydes af Danske Licens Spil. 

2. Spil på hestevæddeløb kan ske gennem Danske Licens Spils Dantoto terminaler, via www.danskespil.dk og mobile enheder. Endvidere kan Dantoto spil ske på de måder, Danske Licens Spil til enhver tid anviser.

Nærværende spilleregler gælder uanset, hvorledes spillet er foretaget. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk og mobile enheder, at spilleren tiltræder "Vilkår for netspil via Blå Konto" (”netspilsvilkårene”), som findes på www.danskespil.dk.

Det er ikke tilladt for personer under 18 år at spille Dantoto.

3. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og forventet spilstop fås hos forhandleren eller på www.danskespil.dk. 

4. Kun de spil, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet, jf. dog punkt 6.

Såfremt Danske Licens Spil skønner, at et spil ikke kan gennemføres forsvarligt, f.eks. grundet tekniske problemer, lukkes spillet og alle væddemål ophæves. Ved lukning og ophævelse af spil tilbagebetales indskud i henhold til reglerne om gevinstudbetaling, jf. punkt 20-22. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for tab af eventuelle gevinster som følge af lukningen og ophævelsen af spil.

Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for betaling og modtagelse af spil.

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retsstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.


Spil

6. Danske Licens Spil kan udbyde spil på væddeløb, som afvikles på såvel danske som udenlandske væddeløbsbaner. Spillet kan ske i fælles puljer (hvor indskud fra de alle deltagende spilleselskaber lægges i samme pulje). For disse spil gælder arrangørens spilleregler og værtslandets løbsbestemmelser. I tilfælde af forskelle mellem nærværende spilleregler for Dantoto og de respektive arrangørers spilleregler fremgår det af vedlagte bilag 1. 

Danske Licens Spil kan også udbyde egne puljer på væddeløb både i ind- og udland. I de tilfælde gælder nærværende spilleregler og værtslandets løbsbestemmelser.
Ved spil med en fælles gevinstpulje skal spillet være registreret i det land, der står som arrangør af det fælles totalisatorspil for, at spillet er gældende.

I tilfælde af datastop, afbrydelse af datakommunikation eller andet som forhindrer afviklingen af internationalt spil med en fælles gevinstpulje, stilles spillerne på samme måde, som hvis spillet var korrekt gennemført med fælles gevinstpulje.

Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset hvad der måtte fremgå af den enkelte arrangørs spilleregler.

Spillemyndigheden

7. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Licens Spils administration af Dantoto spillene.

Start-/Spillelister

8. Danske Licens Spil udarbejder en startliste til alle væddeløb, hvorpå der udbydes spil. Startlisten offentliggøres på www.danskespil.dk og vil indeholde de deltagere, der er anmeldt til start.

På startlisten angives ud for hver deltager et totalisatornummer, som er det nummer, der spilles på.

9. Danske Licens Spil kan derudover udarbejde en trykt spilleliste til de væddeløb, hvorpå der udbydes spil. Hvis oplysninger er udeladt af spillelisten, eller hvis spillelisten indeholder fejl, er forsinket eller forhindret i at udkomme, vil det altid være informationerne på startlisten på www.danskespil.dk, som er gældende. Spillelisten er alene af vejledende karakter.

10. Såfremt det af en løbsarrangør oplyses, at en på startlisten opført deltager ikke kommer til start, lukker Danske Licens Spil for spil på deltageren. Danske Licens Spil kan endvidere være berettiget til at lukke for spil på deltagere, eksempelvis hvis de på startlisten anførte oplysninger er misvisende eller fejlagtige.

11. Alle indskud gjort på deltagere, der lukkes for spil i medfør af pkt. 10, tilbagebetales, uanset hvornår indskuddet er gjort, dog med undtagelse af de spilleformer hvor reserveheste indgår, se regler under pkt. 34 ”Kombinationsspil i flere løb (afdelinger)”.

Indlevering af spil

12. Indlevering af Dantoto spil kan ske via Danske Licens Spils Dantoto terminaler hos forhandlere, via www.danskespil.dk eller mobile enheder.

13. Spil skal være indgået før et løbs officielle start. Såfremt der f.eks. på grund af manuelle fejl eller tekniske vanskeligheder, ikke lukkes for indskud, ophæver Danske Licens Spil de spil, der er indgået efter starttidspunktet for løbet. Indskud på sådanne spil tilbagebetales.

14. Personer, der er ansat på væddeløbsbaner til opgaver, der kan have indflydelse på et løbs resultat, må ikke gøre indskud på Dantoto spil på dage, hvor de er ansat til at udføre opgaver på den pågældende væddeløbsbane.

Kusk og rytter må ikke gøre indskud i løb, hvori de selv deltager. Trænere må ikke gøre indskud i løb, hvori egne trænede heste deltager.

Hesteejere må i løb, hvori hel- eller delejede hest deltager, kun gøre indskud ud fra følgende regler:

• I Vinder og Plads må der kun gøres indskud på egne heste.

• I Komb og Trio må der kun gøres indskud, hvis hesteejeren ejer én deltagende hest i løbet og denne hest i øvrigt vælges som vindende hest i væddemålet.

• I Tvilling, Swinger, Dagens Dubbel og Kombinationsspil i flere løb skal egen hest indgå i væddemålet.

Kvitteringen

15. Ved indgåelse af et spil udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. 

Eventuel angivelse af navn på kvitteringen er alene af vejledende karakter. 

Kvitteringen er et ihændehaverbevis.

Ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system, som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

16. Ved spil hos forhandlere skal spilleren ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Licens Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Licens Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens offentliggørelse af kvitteringen på diverse medier.

Ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder skal spilleren kontrollere det valgte spil, inden spillet bekræftes.

Annullering af spil

17. Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal dette ske straks og senest 5 minutter efter at kvitteringen er blevet udskrevet, og på den terminal, hvor spillet blev indgået. Der kan gælde andre annulleringsfrister for de i pkt. 34 nævnte spil, men annullering skal altid ske samme dag, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev foretaget. Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for annullering. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Ved annullering af et spil vil alle kvitteringens spil blive annulleret.

Ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet.

Totalisatorresultatet

18. Resultatet af væddeløbet afgøres i overensstemmelse med det arrangerende lands løbsreglement. Dette løbsresultat er afgørende for offentliggørelsen af totalisatorresultatet.

Annulleres et løb, uden at et totalisatorresultat offentliggøres, tilbagebetales indskud. Dette gælder dog ikke visse spil, jf. punkt 34.

Alle oplysninger om resultater i aviser, tekst-tv eller andre medier er alene af oplysende karakter.

Gevinstberegning

19. Gevinstberegningen sker, så snart totalisatorresultatet er bekendtgjort, og der åbnes for gevinstudbetaling, jf. punkterne 20-22.

Såfremt løbsresultatet, jf. punkt 18, korrigeres, og det nye løbsresultat medfører en ændring af totalisatorresultatet, er Danske Licens Spil berettiget til at stoppe for gevinstudbetaling og foretage en ny gevinstberegning.

Kun det endelige totalisatorresultat er gældende for totalisatoren. Omregulering af gevinstberegningen kan ikke finde sted, uanset om der derefter fremkommer protester eller ændrede afgørelser af løbsresultatet efter det officielle totalisatorresultat er endeligt.

Gevinsterne beregnes særskilt for hver spilform, jf. punkterne 27-34

Kvitteringer, der allerede er indløst og således ikke kan udbetales efter det korrigerede resultat, indsendes til Danske Licens Spil for manuel behandling.

Gevinstudbetaling

20. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Licens Spils Dantoto terminaler fremgår af nærværende punkt samt punkterne 21 og 22.

Ved spil via www.danskespil.dk og mobile enheder indsættes gevinsterne automatisk på spillerens netspilskonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

Danske Licens Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. 

Ved spil via Danske Licens Spils Dantoto terminaler påhviler det alene spilleren, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling.

Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler. Forhandleren indlæser kvitteringen i Dantoto terminalen. Når kvitteringen er indlæst, registreres gevinsten som udbetalt i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende. Gevinstbeløbet nedrundes til hele kroner inden udbetaling.

Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få Dantoto terminalens udskrift herom udleveret.

Hvis den samlede gevinst på en kvittering er:

a) mindre end 1.000 kr., udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren.

b) 1.000 kr. til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 20a. Forhandleren kan dog også udbetale præmien direkte til kundens bankkonto knyttet til dennes spilkonto. Endvidere kan forhandleren henvise spilleren til selv at foretage præmieudbetaling via kundens spilkonto på sikkertspil.dk eller www.danskespil.dk/vinder.

c) Ved præmier over 5.000 kr., udbetales præmien altid automatisk til spillerens danske NemKonto, hvis spilleren ikke har oplyst specifik dansk bankkonto.

Danske Licens Spil kan til enhver tid ændre de anførte beløbsgrænser for forhandlernes gevinstudbetaling.

Er gevinstbeløbet over 1,5 mio. kr., udbetales et acontobeløb på 1,5 mio. kr. Restbeløbet udbetales 30 dage efter løbets afvikling. 

Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af andre forhold, ikke sker straks, jf. endvidere punkt 6.
Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 18 år. Danske Licens Spil er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier, skal original spilkvittering anvendes til præmieudbetalingen på www.danskespil.dk/vinder. 

Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet.

Kopi, fotokopi, telefax og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil har indført et Spil-id. En spiller skal altid anvende sit eget personlige Spil-id i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. Vilkår for Spil-id finder anvendelse, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til spillerens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.

21. Bliver Danske Licens Spil bekendt med, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage i henhold til punkt 25, kan Danske Licens Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

22. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Licens Spil til den, der er i besiddelse af en gyldig kvittering.
 
Spærring

23. Danske Licens Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en kvittering, hvis der sker indsigelse over for Danske Licens Spil herimod, eller hvis Danske Licens Spil konstaterer andre uregelmæssigheder ved et spil eller en kvittering. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i op til 90 dage efter, at der er åbnet for gevinstudbetaling. Perioden kan dog forlænges af Danske Licens Spil.

Hvis ejerforholdet vedrørende kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Licens Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af kvitteringen.

Forældelse

24. Ved spil købt via en forhandler skal spilleren henvende sig til forhandleren for udbetaling af gevinst senest et år efter væddemålets afgørelse.

Hvis gevinsten er på over 1.000 kr. til og med 5.000 kr. skal henvendelse ske til forhandleren eller via danskespil.dk eller sikkertspil.dk hvor spilleren selv kan udbetale præmien til dennes danske NemKonto, hvis spilleren ikke har oplyst specifik dansk bankkonto.

Ved præmier over 5.000 kr., udbetales præmien altid automatisk til spillerens danske NemKonto, hvis spilleren ikke har oplyst specifik dansk bankkonto.

En kvittering skal præsenteres til udbetaling til Danske Licens Spil senest ét år efter løbsdagen. 

Ved spil købt via www.danskespil.dk og mobile enheder, skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Licens Spil senest 3 år efter løbsdagen. 

Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

25. Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til Danske Licens Spil. 

Klagen kan indsendes via Danske Spils klageformular på www.danskespil.dk/velkommen/klage eller e-mail kontakt@danskespil.dk.

En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. 

Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på www.danskespil.dk under fanen Kundecenter.

Offentliggørelse

26. Danske Licens Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Såfremt det vindende spil er solgt via www.danskespil.dk, har Danske Lotteri Spil ret til at offentliggøre oplysninger om tidspunkt for spillets etablering og den kommune, hvor spilleren er bosiddende.

Spilleformer

27. Vinder

a) Der spilles på, hvilken deltager der kommer først i mål.

b) Vinder odds beregnes ved, at gevinstpuljen divideres med summen af indskud på den vindende hest, rundet ned til nærmeste tiendedel.

c) I tilfælde af dødt løb på vinderpladsen beregnes vinder odds ved, at gevinstpuljen først deles i lige så mange andele som antallet af sejrende deltagere, hvorefter gevinstpuljerne på de enkelte vindere divideres med summen af indskud på de enkelte vindere, rundet ned til nærmeste tiendedel, dog minimum 1,00. 

Er der ingen indskud på vinderen, tilbagebetales alle indskud.

d) Tilbagebetalingsprocenten er 80%

 

28. Plads

a) Der spilles på, at den spillede deltager placerer sig som 1. eller 2. (2 pladser i løbet) i mål, hvis der på spillelisten er anført seks eller færre deltagere til start. Hvis der er anført syv eller flere, skal den spillede deltager placere sig som 1., 2. eller 3. (3 pladser i løbet) i mål.

Kommer der færre end fire deltagere til start, tilbagebetales indskuddet.

b) Gevinsten beregnes på følgende måde: Gevinstpuljen minus de på pladsdeltagerne gjorte indskud deles i lige så mange dele, som der er pladser i løbet. Hver del plus indskuddet på deltageren divideres med de på den enkelte deltager gjorte indskud, og det fremkomne resultat, der udregnes med én decimal, angiver gevinst pr. krone (odds).

c) I tilfælde af dødt løb på 1. plads betragtes de pågældende deltagere som 1., 2. respektive 3. placeret i løbet. I tilfælde af dødt løb på 2. plads betragtes de pågældende deltagere som 2. respektive 3. placeret i mål. I tilfælde af dødt løb på 3. plads betragtes de pågældende deltagere som nr. 3 i mål. Såfremt der - forårsaget af dødt løb - indkommer flere deltagere, end der er pladser i løbet, udregnes gevinsten pr. krone for hver deltager for sig inden for de respektive placeringer på 1., 2. respektive 3. placeret

d) Er der ikke gjort indskud på alle deltagere, der er gevinstberettigede i henhold til punkt 30 a, udføres gevinstberegningen på det antal deltagere blandt de gevinstberettigede, der er gjort indskud på. Har ingen spillet på nogle af de deltagere, som i henhold til punkt 30 a-c skulle have været gevinstgivende, tilbagebetales indskuddet.

e) Tilbagebetalingsprocenten er 80%

 

Kombinationsspil med to placeringer

29. Komb

a) Der spilles på, at de spillede deltagere kommer i mål som 1. og 2. placeret.

b) De spillede deltagere skal komme i mål som 1. og 2. placeret i den angivne rækkefølge. Kommer der færre end tre deltagere til start, tilbagebetales indskuddet.

Findes der ingen kvitteringer med den rigtige vinderkombination, dvs. hvis ingen har en række med 1. og 2. placerede deltager i rigtig rækkefølge, eller hvis der kun kommer en deltager i mål, overføres gevinstpuljen til et kommende Komb spil. Danske Licens Spil bestemmer, hvilket Komb spil gevinstpuljen overføres til.

c) Gevinsterne beregnes på følgende måde: Gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderkombinationen, og det fremkomne beløb udgør gevinsten pr. krone (odds).

d) Ved flere gevinstberettigede kombinationer, f.eks. som følge af dødt løb, beregnes gevinsten på følgende måde: Gevinstpuljen deles i lige så mange dele, som der er rigtige vinderkombinationer, hvorefter gevinsten pr. krone (odds) beregnes som ved dødt løb i vinderspil, idet der divideres med indskuddet på hver vinderkombination for sig.

Findes der ved flere gevinstberettigede kombinationer kun indskud på én af vinderkombinationerne, tilfalder hele gevinstpuljen denne.

e) Tilbagebetalingsprocenten er 80%

 

30. Tvilling

a) Der spilles på, at de spillede deltagere kommer i mål som 1. og 2. placeret.

b) De spillede deltagere skal komme i mål som 1. og 2. placeret uanset indbyrdes rækkefølge. Kommer der færre end fire deltagere til start, ophæves de indgåede spil, og indskuddet tilbagebetales.

Findes der ingen kvitteringer med den rigtige vinderkombination, overføres gevinstpuljen til et kommende Tvilling spil. Danske Licens Spil bestemmer, hvilket Tvilling spil gevinstpuljen overføres til.

c) Gevinsterne beregnes på følgende måde: Gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderkombinationen, og det fremkomne beløb udgør gevinsten pr. krone (odds).

d) Ved flere gevinstberettigede kombinationer, f.eks. som følge af dødt løb, beregnes gevinsten på følgende måde: Gevinstpuljen deles i lige så mange dele, som der er rigtige vinderkombinationer, hvorefter gevinsten pr. krone (odds) beregnes som ved dødt løb i vinderspil, idet der divideres med indskuddet på hver vinderkombination for sig.

Findes der ved flere gevinstberettigede kombinationer kun indskud på én af vinderkombinationerne, tilfalder hele gevinstpuljen denne.

e) Tilbagebetalingsprocenten er 80%

 

31. Swinger

a) Der spilles på, at to af de spillede deltagere kommer i mål som 1., 2. og 3. placeret.

b) De spillede deltagere skal komme i mål som 1., 2. og 3. placeret uanset indbyrdes rækkefølge. Kommer der færre end fem deltagere til start, ophæves de indgåede spil, og indskuddet tilbagebetales.

Findes der ingen kvitteringer med den rigtige vinderkombination, overføres gevinstpuljen til et kommende Swinger spil. Danske Licens Spil bestemmer, hvilket Swinger spil gevinstpuljen overføres til.

c) Gevinsten beregnes på følgende måde: Gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderkombinationen, og det fremkomne beløb udgør gevinsten pr. krone (odds).

d) Ved flere gevinstberettigede kombinationer, f.eks. som følge af dødt løb, beregnes gevinsten på følgende måde: Gevinstpuljen deles i lige så mange dele, som der er rigtige vinderkombinationer, hvorefter gevinsten pr. krone (odds) beregnes som ved dødt løb i vinderspil, idet der divideres med indskuddet på hver vinderkombination for sig.

Findes der ved flere gevinstberettigede kombinationer kun indskud på én af vinderkombinationerne, tilfalder hele gevinstpuljen denne.

e) Tilbagebetalingsprocenten er 80%

 

Kombinationsspil med tre placeringer

32. Trio

a) De spillede deltagere skal komme i mål som 1., 2. og 3. placeret i rigtig rækkefølge. Kommer der færre end 4 deltagere til start, tilbagebetales indskuddet.

b) Gevinsten beregnes på følgende måde: Gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderkombinationen, og det fremkomne beløb udgør gevinsten pr. krone (odds).

c) Findes der ingen kvitteringer med den rigtige vinderkombination i Trio, dvs. hvis ingen har en række med 1., 2. og 3. placerede deltager i rigtig rækkefølge, eller hvis der kun kommer en eller to deltagere i mål, overføres gevinstpuljen til et kommende Trio spil. Dansek Licens Spil bestemmer, hvilket Trio spil gevinstpuljen overføres til.

d) Hvis to deltagere kommer i mål som vinder i "dødt løb", gælder i Trio spillet begge deltagere som både 1. og 2. plads. Hvis tre eller flere deltagere kommer i mål som vinder i dødt løb, gælder hver deltager såvel som 1., 2. og 3. placeret.

I tilfælde af dødt løb om 2. eller 3. pladsen får disse regler tilsvarende anvendelse, og ligeledes ved dødt løb mellem to deltagere på 1. pladsen og to eller flere deltagere på 3. pladsen.

I tilfælde af dødt løb beregnes gevinsten således:

Gevinstpuljen deles i lige så mange dele, som der er vinderkombinationer, hvorefter gevinsten pr. krone udregnes (odds), som ved dødt løb i vinderspil, idet der divideres med indskuddet på hver vinderkombination for sig. Findes der kun indskud på en vinderkombination, tilfalder hele gevinstpuljen indskud gjort på denne.

e) Tilbagebetalingsprocenten er 70%

 

Kombinationsspil med 4 placeringer

33. Kvartet

a) De spillede deltagere skal komme i mål som 1., 2., 3. og 4. placeret i rigtig rækkefølge. Kommer der færre end 5 deltagere til start, tilbagebetales indskuddet.

b) Gevinsten beregnes på følgende måde: Gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderkombinationen, og det fremkomne beløb udgør gevinsten pr. krone (odds).

c) Findes der ingen kvitteringer med den rigtige vinderkombination i Kvartet, dvs. hvis ingen har en række med 1., 2., 3. og 4. placerede deltager i rigtig rækkefølge, eller hvis der kun kommer op til tre deltagere i mål, overføres gevinstpuljen til et kommende Kvartet spil. Danske Licens Spil bestemmer, hvilket Kvartet spil gevinstpuljen overføres til.

d) Hvis to deltagere kommer i mål som vinder i "dødt løb", gælder i Kvartet spillet begge deltagere som både 1. og 2. plads. Hvis tre deltagere kommer i mål som vinder i dødt løb, gælder hver deltager såvel som 1., 2. og 3. placeret. Hvis fire eller flere deltagere kommer i mål som vinder i dødt løb, gælder hver deltager såvel som 1., 2., 3. og 4. placeret.

I tilfælde af dødt løb om 2., 3. eller 4. pladsen får disse regler tilsvarende anvendelse, og ligeledes ved dødt løb mellem to deltagere på 1. pladsen og to eller flere deltagere på 3. eller 4. pladsen.

I tilfælde af dødt løb beregnes gevinsten således:

Gevinstpuljen deles i lige så mange dele, som der er vinderkombinationer, hvorefter gevinsten pr. krone udregnes (odds), som ved dødt løb i vinderspil, idet der divideres med indskuddet på hver vinderkombination for sig. Findes der kun indskud på en vinderkombination, tilfalder hele gevinstpuljen indskud gjort på denne.

e) Tilbagebetalingsprocenten er 72%

 

Kombinationsspil i flere løb (afdelinger)

34. V4-, V5-, V65-, V64-, V75, V86-spil og Dagens Dubbel

a) Kombinationsspil i flere løb går ud på at angive vinderne i flere afdelinger (løb) på samme dag og samme bane. 

Løbene, der indgår i V4 spillet, betegnes som afdelingerne 1-4 og løbene, der indgår i V5 spillet, betegnes som afdelingerne 1-5. Løbene, der indgår i V65 og V64 spillet, betegnes som afdelingerne 1-6. Løbene, der indgår i V75 spillet, betegnes som afdelingerne 1-7, mens løbene, der indgår i V86 spillet, betegnes som afdelingerne 1-8.

b) Bliver der erklæret omløb, eller bliver løbet flyttet til afvikling senere (normalt samme dag), indgår resultatet i V4, V5, V65, V64, V75, V86 og Dagens Dubbel spillet. Bliver en afdeling aflyst, erklæret ugyldig eller afbrudt og ikke flyttet til afvikling senere (normalt samme dag), bliver resultaterne i de andre afdelinger afgørende for resultatet. Såfremt tre eller flere af afdelingerne i V5, V65, V64, V75 eller V86 aflyses uden resultat, og for V4 såfremt flere end en afdeling aflyses, tilbagebetales indskuddet. Det samme gælder, såfremt ingen deltager kommer i mål som vinder. Gevinstkvitteringer, som i sådanne afdelinger har to eller flere markeringer, får det antal gevinstandele som modsvarer antal af markeringer i den pågældende afdeling.

Løbene, der indgår i Dagens Dubbel spillet (DD), betegnes som afdelingerne 1-2.

Aflyses begge afdelinger i Dagens Dubbel, tilbagebetales indskuddet. Afvikles der kun én afdeling af Dagens Dubbel, vil kvitteringer med markering for vinderen af den afviklede Dagens Dubbel afdeling, få det antal gevinstandele som modsvarer antal af markeringer i den aflyste afdeling.

c) Spillet kan indgås enten ved aflevering af udfyldt kupon til totalisatoren eller for flere af spillenes vedkommende som lynspil. Angives der kun en enkelt deltager som eventuel vinder i hver afdeling, er spillet indgået med en enkelt række. Markeres to eller flere deltagere i en afdeling, bliver antallet af rækker lig med det tal, der fremkommer ved multiplikation af antallet af markeringer i de forskellige afdelinger.

d) Reserver indgår i V4, V5, V65, V64, V75 og V86. Reserver tildeles ud fra egne markeringer eller efter den af arrangøren fastsatte rækkefølge. Tilbagebetaling i V4, V5, V65, V64, V75 eller V86 finder ikke sted. Såfremt en eller flere deltagere udgår, indgår reserveheste i stedet. Ved egen markering af reserver er det tilladt at markere en allerede valgt deltager.

e) Reserver tildeles altid i V4, V5, V65, V64, V75 og V86, også selvom kvitteringen allerede har markering for den valgte reserve. Ved tildeling af reserve, når alle deltagere i en afdeling allerede er markeret, deltager kvitteringen med to gevinstmuligheder på den af deltagerne, der tildeles ved eget valg af reserve eller efter den af arrangøren fastsatte rækkefølge for reserver.

f) I tilfælde af dødt løb i en eller flere afdelinger betragtes de pågældende deltagere som ligestillede vindere, og gevinsten udregnes ved at dividere gevinstpuljen med det samlede indskud på vinderrækkerne.

Gevinsten for V4 udregnes ved, at gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderrækken. Den afrundede gevinst er grundlag for beregningen af gevinsten. Gevinstkvitteringer for V4 spil er de kvitteringer, som angiver vinderen i hver af de 4 afdelinger. Såfremt der ikke findes kvitteringer med 4 rigtige vindermarkeringer, er de kvitteringer, der giver gevinst, dem, der har vinderen i det største antal afdelinger.

På gevinstkvitteringer med færre end 4 rigtige vindermarkeringer udbetales der lige så mange gange gevinst, som den pågældende kvittering har markeringer i det løb, hvor vinderen ikke er markeret.

Drejer det sig om flere løb, fremkommer gevinstantallet ved at multiplicere antallet af markeringer i de løb, hvor ingen vinder er markeret.

g) Gevinsten for V5 udregnes ved, at gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderrækken. Den afrundede gevinst er grundlag for beregningen af gevinsten. Gevinstkvitteringer for V5 spil er de kvitteringer, som angiver vinderen i hver af de 5 afdelinger. Såfremt der ikke findes kvitteringer med 5 rigtige vindermarkeringer, overføres gevinstpuljen til et kommende V5 spil efter Danske Licens Spils bestemmelser.

h) Gevinsten for V65 udregnes ved, at gevinstpuljen deles i to gevinstgrupper, en for 6 rigtige og en for 5 rigtige. Beløbene i hver gruppe fordeles herefter mellem antal vindende rækker i hver gruppe. Gevinstkvitteringer er de kvitteringer, som har angivet vinderen i 6 eller 5 afdelinger.

Findes ingen vindere i nogle af gevinstgrupperne for 6 rigtige eller for 5 rigtige, eller er gevinsten for 5 rigtige under et nærmere fastsat beløb, overføres gevinstbeløbet til gevinstgruppen for 6 rigtige til et V65 spil efter nærmere bestemmelser. Antal rækker med 6 eller 5 rigtige i et system afgøres af det antal vindende enkeltrækker med 6 eller 5 rigtige, som systemet omfatter. I V65 spil fordeles gevinstpuljen ligeligt mellem de to gevinstgrupper.

i) Gevinsten for V64 udregnes ved, at gevinstpuljen deles i tre gevinstgrupper, en for 6 rigtige (40 %), en for 5 rigtige (20 %) og en for 4 rigtige (40 %). Beløbene i hver gruppe fordeles herefter mellem antal vindende rækker i hver gruppe.

Gevinstkvitteringer er de kvitteringer, som har angivet vinderen i 6, 5 eller 4 afdelinger.

Findes ingen vindere i nogle af gevinstgrupperne for 6, 5 eller 4 rigtige, eller er gevinsten for de sekundære gevinstpuljer under et nærmere fastsat beløb, overføres gevinstbeløbet til gevinstgruppen for 6 rigtige til et V64 spil efter nærmere bestemmelser. Antal rækker med 6, 5 eller 4 rigtige i et system afgøres af det antal vindende enkeltrækker med 6, 5 eller 4 rigtige, som systemet omfatter.

j) Gevinsten for V75 udregnes ved, at gevinstpuljen deles i tre gevinstgrupper, en for 7 rigtige (40 %) og en for 6 rigtige (20 %) og en for 5 rigtige (40 %). Beløbene i hver gruppe fordeles herefter mellem antal vindende rækker i hver gruppe.

Gevinstkvitteringer er de kvitteringer, som har angivet vinderen i 7, 6 eller 5 afdelinger.

Findes der ingen vindere i nogle af gevinstgrupperne for 7, 6 eller for 5 rigtige, eller er gevinsten for de sekundære gevinstpuljer under et nærmere fastsat beløb, overføres gevinstbeløbet til gevinstgruppen for 7 rigtige til et V75 spil efter nærmere bestemmelser. Antal rækker med 7, 6 eller 5 rigtige i et system afgøres af det antal vindende enkeltrækker med ordinære markeringer med 7, 6 eller 5 rigtige, som systemet omfatter.

k) Gevinsten for V86 udregnes ved, at gevinstpuljen deles i tre gevinstgrupper, én for 8 rigtige (40 %), én for 7 rigtige (20 %) og én for 6 rigtige (40 %). Beløbene i hver gruppe fordeles herefter mellem antal vindende rækker i hver gruppe.

Gevinstkvitteringer er de kvitteringer, som har angivet vinderen i 8, 7 eller 6 afdelinger.

Findes ingen vindere i nogle af gevinstgrupperne for 8, 7 eller for 6 rigtige, eller er gevinsten for de sekundære gevinstpuljer under et nærmere fastsat beløb, overføres gevinstbeløbet til gevinstgruppen for 8 rigtige til et senere V86 spil efter nærmere bestemmelser.

Antal rækker med 8, 7 eller 6 rigtige i et system afgøres af det antal vindende enkeltrækker med ordinære markeringer med 8, 7 eller 6 rigtige, som systemet omfatter.

l) I V4-, V5-, V65-, V64-, V75-, GS75 og V86-spil gælder der maxgrænser for det antal systemer, der må indleveres pr. konto, bane og spilleform. Maxgrænserne er som følger:
V75, GS75 og V86: max 5.000 systemer
V64 og V65: max 2.000 systemer
V4 og V5: max 500 systemer
Eksempel 1: Spiller man et V75-spil for en rækkepris på 0,50 kr., tæller det som 1 system, men spiller man f.eks. til en rækkepris på 5 kr., tæller det som 10 systemer.
Eksempel 2: Spiller man et V4-spil for en rækkepris på 2 kr., tæller det som 1 system, men spiller man f.eks. til en rækkepris på 10 kr., tæller det som 5 systemer.

m) Ved spil til V64/V65, V75 og V86, hvor der er mere end én gevinstpulje, kan spilleren via kupon vælge alene at spille efter toppuljen, som er en gevinstpulje, der fordeles blandt rækker, hvor samtlige afdelinger er rigtigt markeret.

I V64/V65 spilles således alene om gevinstpuljen for 6 rigtige, i V75 spilles alene om gevinstpuljen for 7 rigtige og i V86 alene om gevinstpuljen for 8 rigtige. Når spilleren vælger at spille om toppuljen, bortfalder retten til gevinst fra øvrige gevinstpuljer. Ved spil om toppuljen vil den del af indskuddet, der anvendes til gevinster, udelukkende tilgå toppuljen. På en gevinstgivende kupon, hvor der alene er spillet om toppuljen i V65, vil der være to gevinstgivende rækker, mens der i V64, V75 og V86 med normalt tre gevinstpuljer vil være to en halv gevinstgivende rækker på et spil, hvori der alene spilles om toppuljen. Der kan dog aldrig udbetales mere end det totale beløb i toppuljen.

n) Gevinsten for Dagens Dubbel udregnes, ved at gevinstpuljen divideres med indskuddet på vinderkombinationen, og det fremkomne beløb udgør gevinsten pr. krone (odds).

Gevinstkvitteringer for Dagens Dubbel spil er de kvitteringer, som angiver vinderen i hver af de 2 afdelinger. Såfremt der ikke findes kvitteringer med rigtige vindermarkeringer, deles gevinstpuljen i to lige store dele til kvitteringer med vinderen i første afdeling, henholdsvis vinderen af anden afdeling. Ved flere gevinstberettigede kombinationer, f.eks. som følge af dødt løb, beregnes gevinsten på følgende måde: Gevinstpuljen deles i lige så mange dele, som der er rigtige vinderkombinationer, hvorefter gevinsten pr. krone (odds) beregnes som ved dødt løb i vinderspil, idet der divideres med indskuddet på hver vinderkombination for sig. Findes der ved flere gevinstberettigede kombinationer kun indskud på én af vinderkombinationerne, tilfalder hele gevinsten indskud på denne.

o) Tilbagebetalingsprocenterne er V4 - 75%, V5 – 65%, V65 – 65%, V64 – 65%, V75 – 65%, V86 – 65%

 

Bilag 1

Forskelle fra Dantoto spilleregler ved spil på udenlandske baner

England

Hvis en hest er til stede ved ’Starters Order’, men ikke kommer til at deltage i løbet, sker der ikke tilbagebetaling af indskud.

ad 27. Vinder
Hvis det beregnede odds er større end 0,90 og mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. Hvis det beregnede odds er mindre end 0,90, vil odds blive 1,02. 
Hvis det beregnede odds ved dødt løb er mindre end 0,60, vil odds blive 0,60.
Tilbagebetalingsprocent: 80,75%

ad 28. Plads
Der skal minimum være fem heste til start for, at der udbydes Plads og antallet af pladsudbetalinger afhænger af, hvor mange heste der er til start i det enkelte løb.
Ved 5-7 startende - udbetaling for 1. og 2. hest
Ved 8-15 startende - udbetaling for 1., 2. og 3. hest
Ikke handicapløb med mere end 16 startende - udbetaling for 1., 2. og 3. hest
Handicapløb med mere end 16 startende - udbetaling for 1., 2., 3. og 4. hest
Gevinsten beregnes ved, at gevinstpuljen deles med antal pladsudbetalinger som nævnt herover i lige store andele. Andelen divideres med indskud foretaget på den placerede deltager og det fremkomne resultat angiver gevinst pr. krone (odds). 
Hvis det beregnede odds er større end 0,70 og mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. Hvis det beregnede odds er mindre end 0,70, vil odds blive 1,02. 
Hvis det beregnede odds ved dødt løb er mindre end 0,50, vil odds blive 0,50.

ad 29. Komb
Hvis der kun kommer én deltager i mål, så beregnes der gevinst ved alle spil med hesten i kombination med alle øvrige startende heste.
Odds udregnes med én decimal. 
Hvis det beregnede odds er større end 0,70 og mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. Hvis det beregnede odds er mindre end 0,70, vil odds blive 1,02. 
Hvis det beregnede odds ved dødt løb er mindre end 0,60, vil odds blive 0,60.
Tilbagebetalingsprocent: 75%

ad 31. Swinger
Der skal minimum være seks heste på startlisten for, at der udbydes Swinger.
Tilbagebetalingsprocent: 70%
Odds udregnes med én decimal. 
Hvis det beregnede odds er større end 0,70 og mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. Hvis det beregnede odds er mindre end 0,70, vil odds blive 1,02. 
Hvis det beregnede odds ved dødt løb er mindre end 0,50, vil odds blive 0,50.

ad 32. Trio
Kommer der færre end tre deltagere til start, annulleres spillet og al indskud refunderes.
Odds udregnes med én decimal. 
Hvis det beregnede odds er mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. 
Hvis det beregnede odds ved dødt løb er mindre end 0,60, vil odds blive 0,60.
Tilbagebetalingsprocent: 75%

Placepot (P6)
I Placepot (P6) skal man finde seks heste, der kommer i Plads (*se regler for Plads i England) i seks på forhånd udvalgte væddeløb i England. 
Placepot starter i 1. løb på en bane.
Mindste indskud er 1 kr. pr. kombination, men en kupon skal som minimum koste 10 kr.
Der er udbetaling, hvis man har 6 rigtige. Hvis ingen har 6 rigtige, går pengene videre til en Jackpot bestemt af Totepool i England. 
Resultatet offentliggøres som odds.
Hvis en markeret hest udgår, får man en reservehest som erstatning. Man vil altid få den hest, der er favorit i Vinder spillet i det pågældende løb. Er der to heste, som deler favoritskabet (samme odds), vil man få hesten med det laveste startnummer. Man kan ikke selv vælge reservehest.

Quadpot (P4)
I Quadpot (P4) skal man finde fire heste, der kommer i Plads (*se regler for Plads i England) i fire på forhånd udvalgte væddeløb i England. 
Quadpot er placeret i løb 3-6 på en bane.
Mindste indskud er 1 kr. pr. kombination, men en kupon skal som minimum koste 10 kr.
Der er udbetaling, hvis man har 4 rigtige. Hvis ingen har 4 rigtige, går pengene videre til en Jackpot bestemt af Totepool i England. 
Resultatet offentliggøres som odds.
Hvis en markeret hest udgår, får man en reservehest som erstatning. Man vil altid få den hest, der er favorit i Vinder spillet i det pågældende løb. Er der to heste, som deler favoritskabet (samme odds), vil man få hesten med det laveste startnummer. Man kan ikke selv vælge reservehest.

Frankrig

ad 27. Vinder
Hvis det beregnede odds er mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. 
Tilbagebetalingsprocent: 84,95%

ad 28. Plads
Hvis der starter syv eller færre heste i ét løb, er der kun udbetaling på de to først placerede heste i mål.
Hvis det beregnede odds er mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. 
Tilbagebetalingsprocent: 84,95%

ad 29. Komb
Udgår én af de markerede heste i et Komb spil, bliver spillet lavet om til et spil på de øvrige markerede heste, hvor en af de øvrige markerede heste skal vinde løbet.
Udgår begge markerede heste i et spil med kun to heste, tilbagebetales indskuddet.
Tilbagebetalingsprocent: 74,15%

ad 30. Tvilling
Udgår én af de markerede heste i et Tvilling spil, bliver spillet lavet om til et spil, hvor en af de øvrige markerede heste skal vinde løbet. 
Udgår begge markerede heste i et spil med kun to heste, tilbagebetales indskuddet. 
Tilbagebetalingsprocent: 74,15%

ad 31. Swinger
Udgår én af de markerede heste i et Swinger spil, bliver spillet lavet om til et spil, hvor en af de øvrige markerede heste skal vinde løbet. 
Udgår begge markerede heste i et spil med kun to heste, tilbagebetales indskuddet. 
Tilbagebetalingsprocent: 74,15%

ad 32. Trio
Udbydes kun i løb med højst syv heste til start.
Udgår én af de markerede heste i et Trio spil, bliver spillet lavet om til et spil på de øvrige markerede heste, som skal korrekt ind på første- og andenpladsen.
Udgår to af de markerede heste i et Trio spil, bliver spillet lavet om til et spil, hvor den tilbageværende markerede hest skal vinde løbet. 
Udgår alle tre markerede heste i et Trio spil, tilbagebetales indskuddet.
Tilbagebetalingsprocent: 75,90%

5+
I et 5+ spil gælder det om at finde de fem første heste i mål i korrekt rækkefølge i et enkelt løb.
Spillet har fire gevinstpuljer.
Gevinstpulje 1) Fem rigtige i korrekt rækkefølge

Gevinstpulje 2) Fem rigtige i vilkårlig rækkefølge

Gevinstpulje 3) Fire første heste i mål i vilkårlig rækkefølge på de fem første pladser.

Gevinstpulje 4) Tre første heste i mål i vilkårlig rækkefølge på de fem første pladser.

Hvis der kommer mindre end syv heste til start i et løb, tilbagebetales alle indskud.

Hvis en markeret hest udgår inden starten på løbet, vil kuponen fortsat indgå i spillet. Den markerede hest fjernes fra kuponen og øvrige heste rykkes én plads op på de kombinationer, hvor den udgåede hest indgik, således man altid spiller på at have de fire først placerede heste. 

Hvis der er udgået en markeret hest, vil gevinstpuljerne 5-7 under gevinstberegning benyttes.

Gevinstpulje 5) De fire første i mål i rigtig rækkefølge

Gevinstpulje 6) De fire første i mål i vilkårlig rækkefølge

Gevinstpulje 7) Tre første heste i mål i vilkårlig rækkefølge på de fire første pladser.

Udgår der to markerede heste, vil indskud på de kombinationer, hvor begge heste indgik i, blive tilbagebetalt.

Der kan indgå reserveheste i 5+. 

Reservehest vil bl.a. indgå på alle lynspil. Reservehesten vil altid fremgå af kvitteringen markeret i parentes.

Hvis en markeret hest udgår, vil øvrige heste rykkes én plads op på de kombinationer, hvor den udgåede hest indgik og kvitteringens reservehest vil indgå i de kombinationer, og blive placeret på 5. pladsen.

Der kan kun være én reservehest pr. kvittering. 

Findes der ingen kvitteringer med den rigtige vinderkombination i én præmiepulje, overføres gevinstpuljen til den næste præmiepulje. Er der ingen rigtige vinderkombinationer i præmiepulje 1, overføres puljen til præmiepulje 2. 

Der sker tilbagebetaling af alle indskud, hvis der ikke findes nogen vinderkombinationer i nogen af de fire præmiepuljer, eller hvis færre end tre heste kommer i mål, eller hvis løbet bliver aflyst eller annulleret.

Tilbagebetalingsprocent: 65,40%

2af4

I 2af4 gælder det om at finde to ud af de fire først placerede heste i ét løb i vilkårlig rækkefølge for, at der er gevinst.

Der er seks vindende kombinationer, men kun ét gevinstodds. Så uanset hvilke kombinationer man har vundet på, vil gevinstoddset være det samme.

I tilfælde af udgåede markerede heste, vil en spillet kupon, der indeholder en udgået markeret hest, fortsat indgå i spillet. Der er gevinst, hvis en anden markeret hest i kombinationen, kommer i mål på én af de fire første placeringer i løbet. 

Udgår to markerede heste, tilbagebetales indskud for de kombinationer, hvor begge markerede heste indgår.

Tilbagebetalingsprocent: 65,40%
 
Sverige

ad 27. Vinder
Vinderodds rundes ned til nærmeste hundrededele.
Tilbagebetalingsprocent: 85%

ad 28. Plads
Pladsodds rundes ned til nærmeste hundrededele.
Tilbagebetalingsprocent: 85%
 
Norge

ad 27. Vinder
Vinderodds rundes ned til nærmeste hundrededele.

ad 28. Plads
Pladsodds rundes ned til nærmeste hundrededele.

ad 29. Komb
Tilbagebetalingsprocent: 75%

ad 30. Tvilling
Tilbagebetalingsprocent: 75%

ad 34. V75
Tilbagebetalingsprocent: 60%
 

Irland

Hvis en hest er til stede ved ’Starters Order’, men ikke kommer til at deltage i løbet, sker der ikke tilbagebetaling af indskud.

ad 27. Vinder

Hvis det beregnede odds er større end 0,90 og mindre end 1,10, vil odds blive 1,10. Hvis det beregnede odds er mindre end 0,90, vil odds blive 1,02.

Hvis det beregnede odds ved dødt løb er mindre end 0,60, vil odds blive 0,60.

 

ad 28. Plads

Der skal minimum være fem heste til start og antallet af plads udbetalinger afhænger af, hvor mange heste der er til start i det enkelte løb.

Ved 5-7 startende - udbetaling for 1. og 2. hest
Mere end 8 startende - udbetaling for 1., 2. og 3. hest
Handicapløb med mere end 16 startende - udbetaling for 1., 2., 3. og 4. hest

Tilbagebetalingsprocent: 75%

 

ad 29. Komb

Tilbagebetalingsprocent: 70%

 

ad 33. Kvartet

Der skal minimum være fem heste til start.

Mindste indskud er 1 kr. pr. kombination, men en kupon skal som minimum koste 8 kr.

Tilbagebetalingsprocent: 70%

 

Holland

ad 27. Vinder

Tilbagebetalingsprocent: 79%

 

ad 28. Plads

Tilbagebetalingsprocent: 79%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 66%

 

Sydafrika

ad 28. Plads

Der afvikles kun Plads spil, hvis der er minimum seks startende heste. Antallet af pladsudbetalinger afhænger af, hvor mange heste der er til start i det enkelte løb.

Ved 6-7 startende - udbetaling for 1. og 2. hest

Ved 8-15 startende - udbetaling for 1., 2. og 3. hest

Ved mere end 16 startende - udbetaling for 1., 2., 3. og 4. hest

 

ad 29. Komb

Tilbagebetalingsprocent: 75%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 75%

 

Dubai

ad 29. Komb

Tilbagebetalingsprocent: 73%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 73%

 

Hong Kong

ad 27. Vinder

Tilbagebetalingsprocent: 82,5%

 

ad 28. Plads

Tilbagebetalingsprocent: 82,5%

 

ad 30. Tvilling

Tilbagebetalingsprocent: 82,5%

 

ad 31. Swinger

Tilbagebetalingsprocent: 82,5%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 75%

 

USA

USA - Meadowlands:

ad 27. Vinder

Tilbagebetalingsprocent: 83%

 

ad 28. Plads

Tilbagebetalingsprocent: 83%

 

ad 29. Komb

Tilbagebetalingsprocent: 81%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 75%

 

USA - The Meadows:

ad 27. Vinder

Tilbagebetalingsprocent: 83%

 

ad 28. Plads

Tilbagebetalingsprocent: 83%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 80%

 

USA - Yonkers, Saratoga, Monticello:

ad 27. Vinder

Tilbagebetalingsprocent: 82%

 

ad 28. Plads

Tilbagebetalingsprocent: 82%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 75%

 

USA – Gulfstream Park

ad 27. Vinder

Tilbagebetalingsprocent: 83%

 

ad 28. Plads

Tilbagebetalingsprocent: 83%

 

ad 32. Trio

Tilbagebetalingsprocent: 74%

 

Ordforklaringer

Annulleret løb:

Såfremt en planlagt løbsdag eller et planlagt løb, der har været åbent for indskud, ikke afvikles, betragtes løbet som annulleret. Det gælder også løb, der afbrydes f.eks. som følge af uheld/styrt for deltagerne, medmindre samme løb udskydes til afvikling senere på samme løbsdag, et såkaldt "omløb".

 

Arrangør:

Danske Licens Spil eller en anden officiel spilarrangør, som Danske Licens Spil samarbejder med.
Ved samarbejde om spil til udenlandske løb i en fælles pulje, hvor flere lande deltager, arrangeres spillet af et af landene. Spillet afgøres efter denne arrangørs spilleregler og værtslandets løbsbestemmelser.

 

Danske Licens Spils Dantoto terminal:

Terminaler opstillet af Danske Licens Spil ved autoriserede forhandlere.

 

Deltagere:

Heste, som deltager i væddeløb, kaldes i spillereglerne for "deltagere".

 

Dødt løb:

Hvis flere deltagere i et væddeløb placerer sig på samme plads, er der dødt løb mellem dem.

 

Gevinstpuljen:

Den andel af indskuddene, som går til gevinstudbetaling og fordeles blandt vinderne i et spil.

Ikke udbetalte beløb overføres til toppuljen i samme spilform og normalt til et spil, der afvikles inden for 6 måneder.

 

Godkendt start:

Starten på et væddeløb der godkendes af starteren. Det er en betingelse, at løbet ikke senere afbrydes (annulleret løb), men fuldføres og afsluttes med et godkendt resultat.

 

Kvittering:

Ved indgåelse af spil ved en af Danske Licens Spils forhandlere modtager spilleren en kvittering som bevis for det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis.

 

Lynspil:

Spil, hvor kun indsats, spilform og bane angives af spilleren. IT-systemet tildeler deltager ud fra udvælgelsesregler, som er programmeret i IT-systemet. Løbsreglement:

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) og Dansk Galop fastsætter et løbsreglement, der gælder for løbsafvikling af alle væddeløb i Danmark. Løb på udenlandske baner afvikles efter tilsvarende løbsbestemmelser fastsat af værtslandet, der kan afvige fra de danske.

 

Løbsdag:

Dagen, hvor løb som Dantoto udbyder spil til, afvikles og et totalisatorresultat foreligger.

 

Løbsresultat:

Den rækkefølge som deltagerne kommer i mål. Indløbsrækkefølgen er basis for det af dommerkomiteen offentliggjorte løbsresultat. Løbsresultatet kan være korrigeret i forhold til indløbsrækkefølgen, f.eks. efter eventuelle diskvalifikation af deltager i henhold til løbsbestemmelserne.

 

Odds:

Forholdet mellem gevinst og indsats. Oddset bestemmer således gevinsten på et vindende væddemål. Odds vil normalt ikke være mindre end 1,00.

 

Reserver:

De deltagere, som gives til erstatning for spillede deltagere, der er lukket for spil (udgået), i V4-, V5-, V65-, V64-, V75- og V86-spil.

 

Spilleliste:

En trykt liste over de deltagere der kan spilles på i et løb, eventuelt med yderligere informationer vedrørende deltagernes tidligere starter m.m.

 

Startliste:

En officiel liste over de deltagere der kan spilles på i et løb, eventuelt med yderligere informationer vedrørende deltagernes tidligere starter m.m. Startlisten offentliggøres på www.danskespil.dk.

 

Totalisator:

Udbud og administration af spil på væddemål med løbende odds.

 

Totalisatorresultat:

Løbsresultatet i henhold til løbsbestemmelserne anvendes til totalisatorresultatet. I forhold til løbsresultatet kan totalisatorresultatet bl.a. være korrigeret for deltagere, der har været med i løbet, men har startet uden for totalisatoren.

 

Værtsland:

Det land hvor et væddeløb afvikles. Løbets resultat afgøres efter værtslandets løbsbestemmelser.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

LiveCasino Spilleregler

Gældende fra 10. marts 2016

1. Live Casino spil er betegnelsen for en række spil udbudt af Danske Licens Spil. Live Casino spil kan spilles mod et indskud af rigtige penge.

2. Live Casino spillene kan spilles via hjemmesiden www.danskespil.dk Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder ”Vilkår for Netspil” (herefter benævnt ”netspilsvilkårene”), som findes på www.danskespil.dk.

Oplysning om spilformer og spillevejldning kan ses på www.danskespil.dk.

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

4. Kun de Live Casino spil, der er registreret i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem, delta-ger i spillet.

Det spil der deltages i, angives i spillerens spilhistorik, jf. punkt 20-21. Spilhistorikken kan ses ved at spilleren logger ind på sin netspilskonto.

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i spillerens spilhistorik, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

6. Begår dealeren en fejl, og vurderes det af den vagthavende manager, at det igangværende spil ikke kan fortsætte, bliver spillet annulleret og alle indskud eller væddemål i det pågældende spil returneret.

Karantæne

7. Danske Licens Spil kan tildele en spiller karantæne fra et eller flere Live Casino spil, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræder:

• Overtrædelse af gældende chatregler, jf. punkt 9

• Opfordring eller medvirken til snyd via chatten.

8. Ved overtrædelse af de gældende chatregler kan der tildeles karantæne fra Live Casino spillene. Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af chatten:

Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre spillere, dealeren, m.fl. 

Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane. 

Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen). 

Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.

Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.

Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider. 

Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer. 

Anstødeligt alias: Aliaser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt. 

Reklame i alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt. 

Narkorelateret alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.

9. Enhver spiller, der oplever chikane eller lignende via chatten i et Live Casino spil, skal dokumentere adfærden og straks kontakte Danske Licens Spil med henblik på en nærmere vurdering af, om en spiller skal tildeles karantæne.

Spillemyndigheden

10. Danske Licens Spils administration af spillet er underlagt Spillemyndighedens kontrol.

Live Casino spillene

11. I Live Casino udbydes en række varianter af kasinoklassikerne Baccarat, Roulette og Blackjack. Alle spil afvikles i realtid, og spilleren spiller altid mod huset.

12. Live Casino spillene kan spilles via non-download/browser version på danskespil.dk.

13. Spillevejledninger for de enkelte spil kan ses på danskespil.dk.

14. Alle kampagner er underlagt netspilsvilkårene samt de særlige vilkår for den enkelte kampagne.

Særligt om gennemspil af bonusser og uregelmæssigt spil

15. For at garantere retfærdigt spil og korrekt brug af bonusser, anses indsatser med lav, lige eller nul margin samt garderingsindsatser for uregelmæssige spillemønstre, når det anvendes til at udnytte bonusser. Ved gennemspil af en bonus vil f.eks. lavrisikospil på roulettespil således ik-ke gælde som gyldigt spil i forhold til Danske Licens Spils krav om gennemspil, dvs. at spil på, at vindertallet er rødt, sort, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, ikke kan tjene til at spille bonussen fri.

16. Andre eksempler på uregelmæssige spillemønstre inkluderer, men er ikke begrænset til:

• Placering af en eller flere indsatser, som udgør 50 procent eller mere af bonusværdien, på et enkelt spil, hånd eller runde, eller bygge en saldo op og skifte betydeligt spilmønster (indsatsstørrelse, spiltyper, indsatsstruktur m.v.) med henblik på at opfylde bonusfrigørelsesbetingelserne

• Placering af store indsatser som medfører væsentlige gevinster efterfulgt af et fald i indsatsstørrelsen svarende til 75 procent eller mere af den tidligere gennemsnitlige indsatsstørrelse indtil bonusfrigørelsesbetingelserne er blevet opfyldt

• Forsøgt på, i ond tro, at profitere af en bonus, som er blevet tilbudt spilleren i god tro. 

• Placering af 50/50 garderingsindsatser efter Martingale systemet, herunder placering af en eller flere indsatser på at vindertallet er sort, rødt, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, kolonne/dusin eller andre lavrisikospil, kombineret med at indsatsen øges når der ikke opnås gevinst, og sænkes når der opnås gevinst.

17. I det tilfælde Danske Licens Spil har begrundet mistanke om, at der har fundet et uregel-mæssigt spillemønster sted, forbeholder Danske Licens Spil sig retten til at forhindre spilleren i at trække et beløb ud fra sin spilkonto og tilbageholde alle gevinster, som måtte hidrøre fra den pågældende bonus. Derudover forbeholder Danske Licens Spil sig retten til at begrænse spillerens maksimalindsats.

Spilhistorik

18. Spillet registreres i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem. Spilhistorikken kan hentes frem på skærmen via "Min side". En udskrift af spilhistorikken er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

19. Inden overførelse af et pengebeløb til et Live Casino spil bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger (herunder om der spilles for fiktive penge eller for rigtige penge) svarer til det beløb spilleren ønsker at tilføre det enkelte spil.

Annullering af spil

20. Spilleren har forud for spilstart et kort tidsrum til at træffe beslutning om handling, herunder placering indskud. Spilstart markeres med et rødt lys i en lyskurv. Efter spilstart kan spillet ikke længere annulleres.

Afbrudte spil

21. Afbrydes et spil som følge af fejl i kommunikationen mellem spilleren og spilsystemet, og spilleren ikke har mulighed for at genoprette forbindelse til spillet igen inden spilleren skal træffe en beslutning, vil spillerens eventuelle placerede indskud indgå i det igangværende spil.

Afbrydes et Blackjack spil, og kan spilleren ikke nå at genoprette forbindelse til spillet inden spilleren skal træffe beslutning, vil spillerens hånd blive registreret som ”stående” i det igangværende spil. 

Eventuelle gevinster tilføres spillerens spilkonto efter endt spil.

Gevinstberegning

22. For så vidt angår gevinstberegningen i de enkelte Live Casino spil henvises til www.danskespil.dk.

Spilafgift

23. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Force Majeure

24. Hvis det på grund af strejke eller anden begivenhed, der henhører under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemføre Live Casino spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør Danske Licens Spil ud fra en samlet sikkerheds-mæssig vurdering, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens underkonto til netspils-kontoen.

Forældelse

25. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Licens Spil senest 3 år efter spilledagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Offentliggørelse

26. Danske Licens Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår et Live Casino spil er spillet.

Eventuelle oversættelser

27. Enkelte af Live Casino spillene vil blive udbudt på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem eventuelle oplysninger anført på engelsk inde på spilsiderne, og regler eller vilkår anført på dansk i disse spilleregler, netspilsvilkårene eller eventuelle særlige kampagnevilkår, er det altid de danske regler og vilkår, der er gældende.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

Måljagt spilleregler

Gældende fra den 1. december 2023

Generelt

1. Måljagt er et spil udbudt af Danske Licens Spil, som går ud på at forudsige resultater (f.eks. antal mål, antal gule/røde kort, antal hjørnespark, antal touchdowns m.v.) i to eller flere af Danske Licens Spils udvalgte kampe.

Danske Licens Spil kan i tillæg til nærværende spilleregler fastsætte særlige spilleregler for udvalgte spil på Måljagt. Dette vil i så fald fremgå af kuponen på danskespil.dk.

2. Nærværende spilleregler gælder for Måljagt, uanset om spillet købes hos en forhandler (papirkuponer og ”Spil i butik") eller som onlinespil (danskespil.dk samt på mobile enheder). Det er dog en betingelse for deltagelse i onlinespil, at kunden tiltræder "Vilkår for Netspil" (netspilsvilkårene), som findes på danskespil.dk.

Danske Licens Spil har indført et Spil-id, som skal anvendes i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. En kunde skal altid anvende sit eget personlige Spil-id. Vilkår for Spil-id finder anvendelse, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til kundens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.

De spilleregler, der gælder særligt for onlinespil, vil være angivet med understreget tekst.

3. Danske Licens Spil kan til enhver tid foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til spillereglerne. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af danskespil.dk.

4. Kun de Måljagt kombinationer, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, deltager i spillet.

Fejl

5. Det er som udgangspunkt de oplysninger om Måljagt kampene, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, der er gældende. Er der imidlertid fejl i disse oplysninger, kan Danske Licens Spil udtrække et erstatningsresultat (tendenslodtrækning) i henhold til punkt 18 nedenfor.

6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, er de registrerede oplysninger i  IT-systemet gældende. Spillerens retsstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Såfremt en Måljagt annulleres som følge af en fejl i Danske Spil koncernens IT-system, vil alle indskud på den pågældende Måljagt blive tilbagebetalt.

7. Danske Licens Spil tilstræber, at indholdet på danskespil.dk, på tekst-tv, på programbladet.dk, i det digitale kampprogram mv. er ajour, men indestår ikke for, at indholdet er komplet eller korrekt. Oplysninger om Måljagter på danskespil.dk, på tekst-tv, på programbladet.dk, i det digitale kampprogram mv. er således alene af vejledende karakter.

8. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en kunde ved ikke at følge de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb, eller som en forhandler på anden måde måtte have påført en kunde.

Måljagt spillet  

9. For hver kamp skal forudsiges, hvor mange mål hvert af de to hold scorer. Dette sker ved ud for hvert hold at markere, om det scorer henholdsvis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9+ mål (dvs. 9 mål eller flere). Andre udtryk for resultatet i en kamp end "mål" kan dog efter Danske Licens Spils nærmere bestemmelse indgå i en Måljagt.

Det førstnævnte hold i hver kamp anses i alle tilfælde for hjemmehold.

10. Ved én kombination forstås en forudsigelse af Måljagtens kampe, hvor kunden har markeret ét målciffer for hvert af de deltagende hold. En kombination kan garderes ved, at der markeres flere mulige målcifre for et eller flere af Måljagtens hold, jf. punkt 9.

Kuponen giver mulighed for at spille en given kombination (eventuelt med garderinger) et antal gange angivet ved de forskellige indskudsmuligheder pr. kombination. De forskellige muligheder fremgår af kuponen.

Det antal kombinationer, systemet omfatter, udregnes ved at multiplicere antallet af afkrydsninger ud for hvert hold.

11. Ved spil via terminaler hos forhandleren skal Danske Licens Spils officielle Måljagt kupon benyttes. På Måljagt kuponen er trykt et antal felter, som hver indeholder mulighed for at forudsige resultatet i de af Danske Licens Spil udvalgte kampe. Kunden skal ved afkrydsning markere, hvilket resultat der spilles på. 

12. Måljagt kan spilles som lynspil ”LynMåljagt”, hvor kombinationerne er baseret på statistiske oplysninger om de sandsynlige udfald i kampene. Ved spil hos forhandleren kan kunden anmode forhandleren om en LynMåljagt, som er en kvittering indeholdende 20 kombinationer. Ved onlinespil har kunden mulighed for at vælge mellem flere forskellige kombinationsmuligheder.

Spilkuponen

13. Ved spil hos forhandlere, herunder ved selvbetjeningsterminaler, skal kunden kontrollere spilkuponen, inden spillet købes.

Ved onlinespil skal kunden kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. 

Spilkvitteringen

14. Ved spil hos en forhandler udskrives en spilkvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil.

Ved onlinespil registreres spillet i Danske Spil koncernens IT-system, når kunden har bekræftet spillet, og spilkvitteringen for spillet vises på skærmen. Spillet registreres direkte i Danske Spil koncernens IT-system som tilhørende den pågældende registrerede kunde.

15. Kunden skal ved modtagelse af spilkvitteringen kontrollere, at spilkvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at spilkvitteringen ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Licens Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Licens Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug, hvis kunden har offentliggjort eller delt spilkvitteringen på f.eks. sociale medier eller i andre medier.  

Kundens annullering af spil

16. Hvis en kunde ønsker at annullere et spil, skal det ske straks og senest inden for 5 minutter efter, at spilkvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev indgået. Retten til annullering bortfalder dog, hvis forhandleren eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for annullering.

Spilkvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Ved annulleringen vil alle spilkvitteringens spil blive annulleret.

Ved onlinespil kan kunden ikke annullere spillet, når kunden har bekræftet spillet.

Afgørelse af Måljagt

17. En Måljagt består af kampe med starttidspunkt samme dag (lokal tid hvor kampen spilles). Danske Licens Spil kan dog beslutte, at en Måljagt skal indeholde kampe, som afvikles over flere forskellige kampdage. Dette vil i så fald fremgå af kuponen på danskespil.dk. Flyttes en kamp til en anden kampdag (uden for perioden), foretages der tendenslodtrækning af den pågældende kamp (jf. punkt 18).

Som Måljagt resultat i en kamp gælder det resultat, der foreligger, når kampen afsluttes af dommeren efter ordinær spilletids udløb, uanset hvor kampen afvikles. Kampafgørelser efter ordinær spilletids udløb, f.eks. i tilfælde af forlænget spilletid, er således uden betydning for Måljagt resultatet. Et resultat udover ordinær spilletids udløb er dog gældende, hvis dette specifikt fremgår af Måljagten.

De officielle arrangørers eventuelle rettelse af kampresultatet efter en kamps afslutning som følge af protest eller lignende, er uden betydning for Måljagt resultatet.

Danske Licens Spil kan ved kuponfastsættelsen bestemme, at der kan spilles på et delresultat på en kamp (f.eks. 1. halvleg). Såfremt en kamp afbrydes, udsættes eller aflyses efter, at delresultatet er afgjort, vil delresultatet være gældende for Måljagten.

Danske Licens Spil kan fastsætte særlige regler og i fornødent omfang træffe afgørelse om, hvorvidt det fremkomne udfald er gældende for Måljagten, herunder i hvilket omfang tendenslodtrækning (jf. punkt 18) skal benyttes i tilfælde af afbrydelse, udsættelse, aflysning eller uregelmæssigheder ved afviklingen af kampen.

"Sejr uden kamp" anses for aflyst kamp.

Hvis der i øvrigt skulle opstå tvivl om, hvorvidt en kamp, der er med på en Måljagt, skal medregnes med det i kampen opnåede resultat eller med det udtrukne erstatningsresultat, træffer Danske Licens Spil den endelige afgørelse.

Der kan ikke rejses krav mod Danske Licens Spil i forbindelse med ændringer af det gevinstgivende resultat. 

18. Når der foretages tendenslodtrækning, sker udtrækningen af erstatningsresultatet for hver enkelt kamp på grundlag af et antal enheder, der hver repræsenterer ét af de mulige Måljagt resultater.

Antallet af enheder repræsenterende samme resultat bestemmes efter den tendens eller sandsynlighed, der er for hvert af udfaldene. Ved trækningen skal alle alternative Måljagt resultater altid være repræsenteret.

Gevinstberegning

19. Den samlede gevinstsum deles mellem de kombinationer, der indeholder rigtigt forudsagte cifre i Måljagtens kampe.

Tilbagebetalingsprocenten er 75%.  

20. Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende kombinationer i en gevinstpulje, overføres puljens gevinstbeløb til kommende gevinstpuljer.

21. Danske Licens Spil offentliggør Måljagt resultater og præmieprognoser på danskespil.dk.

Spilafgift

22. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Kundens gevinster er fritaget for indkomstskat. 

Gevinstudbetaling

23. Alle gevinster afrundes nedad til nærmeste hele eller halve kronebeløb inden udbetalingen.

24. Ved onlinespil overføres gevinsterne automatisk kundens spilkonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

25. Når spilkvitteringen er indlæst, registreres en eventuel gevinst som udbetalt i Danske Spil koncernens IT-system, og spilkvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende.

Hvis den samlede gevinst på en spilkvittering er:

a) 1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til kunden.

b) 1.001 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 25 a). Forhandleren kan dog også udbetale gevinsten direkte til kundens danske NemKonto, hvis kunden ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto. Endvidere kan forhandleren henvise kunden til selv at foretage gevinstudbetaling på danskespil.dk/spilid.

c) over 5.000 kr., udbetales gevinsten altid automatisk til kundens danske NemKonto, hvis kunden ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto.

Af hensyn til eventuelle klager kan gevinster på 1,5 mio. kr. og derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter Måljagten er afsluttet.

Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 18 år. Danske Licens Spil eller dennes forhandlere er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

Kopier og lignende af en spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en spilkvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Licens Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på spilkvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens IT-system, f.eks. fordi spilkvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en spilkvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil kan til enhver tid ændre de anførte beløbsgrænser for forhandlernes gevinstudbetaling.

26. Får Danske Licens Spil mistanke om, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, kan Danske Licens Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

27. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Licens Spil til den, der er i besiddelse af gyldig spilkvittering med tilhørende Spil-id. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af gevinsten.

28. Danske Licens Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Licens Spil herimod, eller hvis Danske Licens Spil konstaterer andre uregelmæssigheder.

Spærring

29.Danske Licens Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Licens Spil herimod, eller hvis Danske Licens Spil konstaterer andre uregelmæssigheder eller utilbørlig adfærd, som i henhold til disse spilleregler eller efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet. 

Forældelse

30. Forældelsesfristen er tre år for alle væddemål. En kunde skal ved forkert eller manglende udbetaling af gevinst henvende sig til Danske Licens Spil senest tre år efter væddemålets afgørelse. Overskrides ovennævnte frist, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

31. Såfremt en kunde ønsker at klage over spillet, kan kunden klage til Danske Licens Spil.

En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal kunden angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen ”Hjælp”.

Hvis kunden får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad kunden havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

32. Ved spil købt via en forhandler har Danske Licens Spil ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på den forhandler, der har solgt en vindende spilkvittering samt oplysninger om gevinstens størrelse.

Ved onlinespil har Danske Licens Spil ret til at offentliggøre hjembyen på kunden af en vindende spilkvittering (den by, som er registreret på kunden hos Danske Licens Spil) samt oplysninger om gevinstens størrelse.

Spillemyndigheden

33. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Licens Spils administration af Måljagt.

 

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

 

Artiklen forsætter nedenfor


Oddset spilleregler

Gældende fra den 16. april 2024

Generelt

1. Disse spilleregler gælder for spil på Oddset, som er den samlede betegnelse for en række væddemålsspil, der udbydes af Danske Licens Spil.

2. I Oddset tilbyder Danske Licens Spil væddemål om udfaldet af udvalgte begivenheder, herunder både sportskampe og non-sportskampe (f.eks. politik og underholdning). Begivenheder, som Danske Licens Spil tilbyder væddemål på, kaldes væddekampe.

Kunden skal forudsige resultatet ved at markere et af de mulige udfald af væddekampen, uafhængigt af hvor kampen afvikles. Eksempelvis er sejr i en fodboldkamp til det først anførte hold (1), uafgjort (X) og sejr til det sidst anførte hold (2), uanset hvor kampen afvikles.

Danske Licens Spil kan fastsætte en øvre grænse for antal væddekampe i en kombination.

Væddemål, der er baseret på den samme væddekamp, f.eks. kampvinder og halvlegsresultater, kan ikke kombineres med hinanden, medmindre andet fremgår af danskespil.dk eller disse spilleregler. 

Et væddemål berettiger til gevinst, når resultatet af væddekampen er korrekt forudsagt. Hvis et enkelt væddemål omfatter flere væddemål i kombination med hinanden, berettiger væddemålet kun til gevinst, hvis udfaldet af samtlige væddemål er korrekt forudsagt, se dog punkt 48-62 vedrørende Tag Pengene og Byg Væddemål. 

3. Disse spilleregler gælder for væddemålsspil, uanset om spillet købes hos en forhandler (papirkuponer og ”Spil i butik") eller som onlinespil (danskespil.dk, mobile enheder og Danske Licens Spils app). Det er dog en betingelse for deltagelse i onlinespil, at kunden accepterer "Vilkår for Netspil" (netspilsvilkårene), som findes på danskespil.dk.

Danske Licens Spil har indført et Spil-id som skal anvendes ved køb af spil hos forhandlere. En kunde skal altid anvende sit eget personlige Spil-id. Vilkår for Spil-id finder anvendelse, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til kundens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.

Spilleregler, som kun gælder for onlinespil, vil være angivet med understreget tekst.

Specielle regler for spil på Live, Tag Pengene og Byg Væddemål er beskrevet i punkterne 45-62.

Desuden suppleres disse spilleregler med yderligere spilleregler for de enkelte sportsgrene og non-sport, se Supplerende spilleregler for Oddset og/eller eventuelle særlige regler tilknyttet det enkelte væddemål i form af noter eller lignende på danskespil.dk. De Supplerende spilleregler for Oddset eller noter på danskespil.dk, har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med disse spilleregler, medmindre andet fremgår.

4. Danske Licens Spil kan til enhver tid foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til spillereglerne. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af danskespil.dk.

5. Kun de væddemål, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, er gældende.

Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en kunde ved ikke at følge de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb, eller som en forhandler på anden måde måtte have påført en kunde.

Odds

Faste odds

6. Når et væddemål udbydes med faste odds, får kunden straks ved væddemålets indgåelse oplyst, med hvilket odds (faktor) indskuddet bliver udbetalt, hvis kunden forudsiger det korrekte resultat. Odds kan ikke ændres på væddemål, der allerede er indgået. Danske Licens Spil har dog til enhver tid ret til at ændre odds for fremtidige væddemål.

Et væddemåls samlede odds afskæres til 2 decimaler.

Puljespil

7. Når Danske Licens Spil udbyder væddemål som puljespil med løbende odds, beregnes de foreløbige odds i forhold til de indskud, der til enhver tid er foretaget på hvert enkelt af de mulige udfald af væddekampen.

Et væddemåls samlede odds afskæres til 2 decimaler.  

Fejl

Fejl i odds

8. Det er som udgangspunkt de odds, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, der er gældende. Er der imidlertid fejl i disse odds, kan Danske Licens Spil annullere væddemålet, såfremt kunden vidste eller burde vide, at de angivne odds var fejlagtige.

Fejl i øvrige oplysninger

9. Det er som udgangspunkt de oplysninger om væddekampen, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, der er gældende. Såfremt der er væsentlige fejl i disse oplysninger, kan Danske Licens Spil annullere væddemålet, såfremt kunden vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. Såfremt der eksempelvis er tale om en mindre fejlskrift i klubnavn, spillernavn mv. vil Danske Licens Spil således som udgangspunkt ikke annullere det relevante væddemål.

10. Danske Licens Spil tilstræber, at indholdet på danskespil.dk, tekst-tv, programbladet.dk, det digitale kampprogram, Oddset appen, mv. er ajour, men indestår ikke for, at indholdet er komplet eller korrekt, og indholdet er således kun af vejledende karakter.

Fejl på spilkvittering

11. Er der fejl i de odds eller de øvrige oplysninger, der angives på kundens spilkvittering, og dette ikke skyldes en fejlagtig registrering i Danske Spil koncernens IT-system, kan Danske Licens Spil annullere væddemålet, såfremt kunden vidste eller burde vide, at de odds eller de oplysninger, der var angivet på spilkvitteringen, var fejlagtige.

Indlevering af væddemål

12. Væddemålsspillene kan spilles gennem terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens IT-system eller via onlinespil. Endvidere kan væddemålsspillene spilles på den måde, Danske Licens Spil til enhver tid anviser.

Det ønskede indskudsbeløb vælges af kunden ved markering på kuponen. Ved onlinespil vælges det ønskede indskudsbeløb af kunden ved elektronisk markering. Der kan kun vælges ét beløb pr. kupon. Hvis en kupon indeholder et systemspil, opgøres den samlede indskudssum ved at gange antallet af forskellige kombinationer med det valgte indskudsbeløb. 

Grænser

13. Ved onlinespil er minimumsindskuddet for det enkelte væddemål 1 kr., medmindre andet fremgår af danskespil.dk. Danske Licens Spil kan fastsætte en øvre indskudsgrænse for hvert enkelt væddemål.

Ved spil hos forhandleren er minimumsindskuddet for det enkelte væddemål 10 kr., medmindre andet fremgår af danskespil.dk. Den øvre indskudsgrænse for hvert enkelt væddemål er 1.000 kr. Hvis kunden indskyder et større beløb, har kunden indgået flere væddemål.

Den maksimale samlede gevinst pr. kupon for væddemål er begrænset til 1.500.000 kr.

Spilkupon

14. Ved spil hos forhandlere, herunder via selvbetjeningsterminaler, skal kunden kontrollere spilkuponen, inden spillet købes.

Ved onlinespil skal kunden kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes.

Spilkvittering

15. Ved indgåelse af et væddemål hos en forhandler udskrives en spilkvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede væddemål.

Ved onlinespil registreres spillet i Danske Spil koncernens IT-system, når kunden har bekræftet spillet, og spilkvitteringen for spillet vises på skærmen. Spillet registreres direkte i Danske Spil koncernens IT-system som tilhørende den pågældende registrerede kunde.

16. Kunden skal ved modtagelse af spilkvitteringen kontrollere, at spilkvitteringens oplysninger svarer til det ønskede væddemål, samt at spilkvitteringen ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Licens Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Licens Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug, hvis kunden har offentliggjort eller delt spilkvitteringen på f.eks. sociale medier eller i andre medier.

Kundens annullering af væddemål

17. Hvis en kunde ønsker at annullere et væddemål indgået hos en forhandler, skal det ske straks og senest 5 minutter efter, at spilkvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor væddemålet blev indgået.

Retten til annullering bortfalder dog, hvis forhandleren eller terminalen er lukket, hvis væddekampen er startet, eller hvis væddemålet er lukket for annullering.

Når et Live væddemål er indgået, kan det ikke annulleres af kunden.

Spilkvitteringen for det væddemål, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Ved annullering af et væddemål vil alle spilkvitteringens væddemål blive annulleret.

Ved onlinespil kan kunden ikke annullere væddemålet, når kunden har bekræftet væddemålet.

Udsatte, aflyste og afbrudte væddekampe

Udsatte væddekampe

18. For så vidt angår udsatte væddekampe i non-sport og følgende sportsgrene: tennis, badminton, bordtennis, beachvolley, atletik, cricket, snooker, padel, golf, dart, motorsport, skisport, poker, boksning, MMA og skak vil alle væddemål være gældende uanset, hvornår væddekampen afvikles. Væddemål annulleres dog, hvis væddekampen udsættes mere end 30 døgn efter det af Danske Licens Spil fastsatte tidspunkt for væddekampens start.

For så vidt angår øvrige sportsgrene, herunder bl.a. fodbold og håndbold, vil Danske Licens Spil annullere væddemål på udsatte væddekampe, hvis en væddekamp ikke er påbegyndt senest 6 timer efter det af Danske Licens Spil fastsatte tidspunkt for væddekampens start.

Afbrudte væddekampe

19. For så vidt angår afbrudte væddekampe i non-sport og følgende sportsgrene: tennis, badminton, bordtennis, beachvolley, atletik, cricket, snooker, padel, golf, dart, motorsport, skisport, poker, boksning, MMA og skak vil alle væddemål være gældende uanset, hvornår væddekampen færdigspilles. Væddemål annulleres dog, hvis væddekampen færdigspilles senere end 30 døgn efter det af Danske Licens Spil fastsatte tidspunkt for væddekampens start.

For så vidt angår øvrige sportsgrene, herunder bl.a. fodbold og håndbold, vil Danske Licens Spil annullere væddemål på afbrudte væddekampe, hvis en væddekamp ikke igangsættes senest 6 timer efter afbrydelsestidspunktet.

Hvis de officielle arrangører stadfæster stillingen ved afbrydelsen af væddekampen som resultat inden annulleringstidspunktet, vil Danske Licens Spil udbetale i henhold til dette resultat. Ved andre afgørelser fra de officielle arrangører (f.eks. tildeling af sejr) vil Danske Licens Spil annullere alle ikke-afgjorte væddemål. 

Aflyste væddekampe

20. Hvis en væddekamp aflyses af de officielle arrangører inden væddekampens start, vil Danske Licens Spil annullere alle væddemål på væddekampen.

Ordinær spilletid

21. Som resultat for et væddemål gælder den afgørelse, der foreligger, når væddekampen er afsluttet ved ordinær spilletids udløb, jf. dog punkt 22. Kampafgørelser efter ordinær spilletids udløb, f.eks. i tilfælde af forlænget spilletid, er således uden betydning for væddemålets afgørelse, medmindre det specifikt fremgår af væddemålet. 

Væddemål på del af væddekamp

22. For væddemål på en del eller dele af en væddekamp (f.eks. resultatet efter 1. halvleg) gælder det resultat, der foreligger, når den pågældende del af væddekampen er færdigspillet, uanset at hele væddekampen ikke færdigspilles. 

Dødt løb

23. Reglen om dødt løb kan benyttes i de tilfælde, hvor to eller flere deltagere i en begivenhed slutter lige.

I tilfælde af dødt løb reduceres oddset iht. antallet af vindere. Er der spillet på en deltager, der får samme placering som én anden deltager, vil oddset blive halveret. Er der spillet på en deltager, der får samme placering som flere andre deltagere, reduceres oddset tilsvarende.

Eksempel 1

Der spilles 100 kr. på, at en deltager vinder til odds 10,00. Resultatet ender lige (dødt løb) mellem to deltagere. Oddset halveres, og gevinsten bliver 100 kr. x 5,00 = 500 kr.

Eksempel 2

Der spilles 150 kr. til odds 3,00 på, at en deltager ender i Top 3 på et topscorerspil.

Topscorerspillet slutter med 3 deltagere med samme antal scoringer på 3. pladsen. Oddset reduceres derfor til 1/3, og gevinsten bliver 150 kr. x 1,00 = 150 kr.

Eksempel 3

Der spilles på, at en deltager slutter i Top 5. Indsatsen er 120 kr. til odds 2,70. Deltageren slutter på 4. pladsen, hvor der er dødt løb mellem i alt seks deltagere. To af disse placeringer ligger i placeringsintervallet, der er spillet til, hvilket betyder at oddset bliver reduceret til 2/6 af det oprindelige odds. Gevinsten på spillet bliver derfor 120 kr. x 0,90 = 108 kr.

Kilder

24. En væddekamps resultat baseres som udgangspunkt på officielle kilder (de officielle arrangører). I de tilfælde, hvor væddekampens udfald ikke baseres på kampstatistik fra officielle kilder, eller hvor Danske Licens Spil kan konstatere, at sådan kampstatistik er behæftet med fejl, benyttes så vidt muligt uafhængige kilder (f.eks. tv-billeder/streaming).

De officielle arrangørers eventuelle rettelse af et resultat efter, at væddekampen er færdigspillet, er uden betydning. 

Danske Licens Spils annullering af væddemål

25. Udover hvad der i øvrigt følger af disse spilleregler og Supplerende spilleregler for Oddset, kan Danske Licens Spil annullere væddemål i følgende tilfælde:

a) Hvis væddemålet er indgået efter en væddekamps start og inden Danske Licens Spils lukning for indskud kan Danske Licens Spil annullere alle væddemål indgået efter kampstart. Dette gælder dog ikke for væddemål på Live, jf. punkt 45;

b) Hvis der fastsættes et resultat, uden at væddekampen er afviklet (f.eks. vinder uden kamp); eller

c) Hvis der på tidspunktet for en væddekamps start ikke er mulighed for, at alle væddekampens mulige udfald kan realiseres (f.eks. fordi en af væddekampens deltagere ikke stiller op).  

26. Hvis et væddemål annulleres af Danske Licens Spil sættes odds til 1,00 på samtlige udfald af det annullerede væddemål. Indskuddet tilbagebetales i henhold til reglerne for gevinstudbetaling, jf. punkt 35-40.

Hvis et væddemål, der indgår i en kombination af væddemål annulleres, sættes odds til 1,00 for samtlige mulige udfald af det annullerede væddemål. Væddemålet vil derefter fortsat være gældende. 

Brug af insiderviden, spil på egne kampe, match-fixing mv.

27. En kunde må ikke indgå et væddemål på væddekampe (herunder kampe og turneringer), hvori kunden selv er deltager, dommer, eller på anden måde kan udøve indflydelse på udfaldet af væddemålet.

28. En kunde må ikke indgå et væddemål, når kunden er i besiddelse af insiderviden, som sætter kunden i en position, hvor kunden opnår en uberettiget fordel i forhold til personer, der ikke er i besiddelse af denne viden (misbrug af insiderviden).  

29. En kunde må ikke udføre eller medvirke til handlinger, som medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af væddekampe for at opnå en fordel eller gevinst for kunden selv eller andre og fjerne hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af de pågældende kampe (match-fixing).

30. En kunde må ikke udnytte fejlodds eller bet delays, manipulere odds, deltage i syndikatspil, hvidvask, svig, bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter - eller forsøge herpå – og må i øvrigt ikke udvise anden utilbørlig adfærd, som i henhold til disse spilleregler eller efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet.

31. Danske Licens Spil kan afvise eller annullere væddemål på væddekampe eller spærre for udbetaling af en gevinst, såfremt Danske Licens Spil har viden eller mistanke om uregelmæssigheder, jf. punkt 27–30. Desuden kan Danske Licens Spil ved begrundet mistanke videregive kundens navn og oplysninger om væddemålet til relevante sportsforbund, myndigheder eller Danske Licens Spils samarbejdspartnere vedrørende integritet (f.eks. United Lotteries for Integrity in Sports).

Afvisning af væddemål m.v.

32. Danske Licens Spil er til enhver tid berettiget til at afvise eller stoppe for væddemål på en eller flere væddekampe/kombinationer af væddekampe. Danske Licens Spil kan afvise eller helt eller delvist stoppe væddemål hos en enkelt forhandler, en gruppe forhandlere, alle forhandlere eller ved onlinespil. 

Gevinstberegning

33. Gevinst for væddemål beregnes ved at gange odds for de(t) korrekt(e) forudsagte resultat(er) for hver enkelt væddekamp med hinanden og med indskuddet.

Spilafgift

34. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Kundens gevinst er fritaget for indkomstskat.

Gevinstudbetaling 

35. Alle gevinster afrundes nedad til nærmeste hele eller halve kronebeløb inden udbetalingen.

36. Ved onlinespil overføres gevinsterne automatisk til kundens spilkonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

37. Når spilkvitteringen er indlæst hos forhandleren, registreres en eventuel gevinst som udbetalt i Danske Spil koncernens IT-system, og spilkvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende.

Hvis den samlede gevinst på en spilkvittering er:

a) 1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til kunden.

b) 1.001 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 37 a). Forhandleren kan dog også udbetale gevinsten direkte til kundens danske NemKonto, hvis kunden ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto. Endvidere kan forhandleren henvise kunden til selv at foretage gevinstudbetaling via danskespil.dk/spilid.

c) over 5.000 kr., udbetales gevinsten altid automatisk til kundens danske NemKonto, hvis kunden ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto.

Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 18 år. Danske Licens Spil eller dennes forhandlere er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

Kopier og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en spilkvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Licens Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på spilkvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens IT-system, f.eks. fordi spilkvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en spilkvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil kan til enhver tid ændre de anførte beløbsgrænser for forhandlernes gevinstudbetaling.

38. Får Danske Licens Spil mistanke om, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, kan Danske Licens Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

39. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Licens Spil til den, der er i besiddelse af gyldig spilkvittering med tilhørende Spil-id. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af gevinsten.

40. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb. Dette gælder uanset gevinstudbetaling eksempelvis måtte være spærret i henhold til disse spilleregler eller i øvrigt ikke sker straks eller ikke sker som forudsat i disse spilleregler. 

Spærring

41. Danske Licens Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Licens Spil herimod, eller hvis Danske Licens Spil konstaterer uregelmæssigheder eller utilbørlig adfærd, som i henhold til disse spilleregler eller efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet.

Forældelse

42. Forældelsesfristen er tre år for alle væddemål. En kunde skal ved forkert eller manglende udbetaling af gevinst henvende sig til Danske Licens Spil senest tre år efter væddemålets afgørelse. Overskrides ovennævnte frist, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

43. Hvis en kunde ønsker at klage over spillet, kan kunden klage til Danske Licens Spil.

En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan desuden altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal kunden angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen ”Hjælp”.

Hvis kunden får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad kunden havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Offentliggørelse

44. Ved spil købt via en forhandler har Danske Licens Spil ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på den forhandler, der har solgt en vindende spilkvittering, herunder hvornår denne er solgt, samt oplysninger om det vundne væddemål, herunder hvilke kampe væddemålet vedrører, odds og gevinstens størrelse.

Ved onlinespil har Danske Licens Spil ret til at offentliggøre hjembyen på kunden af en vindende spilkvittering (den by, som er registreret på kunden hos Danske Licens Spil) samt oplysninger om det vundne væddemål, herunder hvilke kampe væddemålet vedrører, odds og gevinstens størrelse.

Live

45. På Live væddekampe kan der indgås væddemål på begivenheder, som er under afvikling.

Hvis odds på en Live væddekamp ved en fejl ikke løbende opdateres efter kampstart, forbeholder Danske Licens Spil sig retten til at annullere alle berørte væddemål på den givne væddekamp.

46. Danske Licens Spil oplyser om livescore på flere medier, såsom tekst-tv, danskespil.dk, Danske Licens Spils app mv. Disse oplysninger er udelukkende tiltænkt som en service over for kunden og er alene af vejledende karakter, hvorfor Danske Licens Spil ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i livescore.

47. Hvis der indgås et Live væddemål, der på tidspunktet for registrering af væddemålet i Danske Spil koncernens IT-system, allerede er afgjort, annullerer Danske Licens Spil det indgåede væddemål.

Efter kundens indlevering af et Live væddemål, vil der være en forsinkelse, før væddemålet registreres i Danske Spil koncernens IT-system. Hvis væddemålet i mellemtiden er lukket, eller hvis odds er ændret, afvises væddemålet, medmindre kunden har valgt at acceptere oddsændringer i sine (app-)indstillinger.

Tag Pengene

48. Ved onlinespil kan visse væddemål indløseshelt eller delvist, før de er endeligt afgjort. Dette gøres via Tag Pengene.

49. Ved Tag Pengene tilbydes kunden et beløb beregnet på baggrund af det aktuelle odds i væddemålet. Ved kundens accept af det tilbudte beløb bliver det igangværende væddemål afgjort og det præcise beløb overført til kundens spilkonto, se dog punkt 52.

Det oprindelige væddemål er herefter ikke længere gældende.

Kunden kan dog vælge at indløse indskuddet delvist, hvorefter væddemålet for den resterende del af indskuddet fortsat er gældende.

50. Tag Pengene er tilgængeligtfor det pågældende væddemål, hvis Tag Pengene fremgår af spilkvitteringen.

51. Når et Tag Pengene beløb er accepteret af kunden, kan kunden ikke annullere dette.

52. Efter kundens accept af Tag Pengene beløbet, vil der være en kort forsinkelse, inden accepten registreres i Danske Spil koncernens IT-system. Hvis odds i mellemtiden er ændret eller væddemålet i mellemtiden er lukket, afvises udbetalingen. Ved afvisning som følge af oddsændringer eller lukning af væddemål består det oprindelige væddemål.

53. Hvis tilførslen af et Tag Pengene beløb til en kundes spilkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for beregningen af beløbet viser sig at være fejlagtigt, er Danske Licens Spil berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på kundens spilkonto, såfremt kunden vidste eller burde vide at beregningen beroede på en fejl.

54. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise enhver anmodning om eller accept af udbetaling af et Tag Pengene beløb. Danske License Spil forbeholder sig endvidere retten til enhver tid at ændre, suspendere eller fjerne Tag Pengene funktionen for enkelte eller alle begivenheder, kampe eller markeder.

55. Danske Licens Spil kan ikke holdes ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system skulle medføre, at en anmodning om eller accept af udbetaling af Tag Pengene beløbet ikke kan gennemføres, eller at Tag Pengene funktionen ikke er tilgængelig for det pågældende væddemål.

Byg Væddemål

56. Der kan på udvalgte begivenheder kombineres flere væddemål (del-væddemål) på samme begivenhed via funktionen Byg Væddemål. Disse spilleregler og Supplerende spilleregler for Oddset er også gældende for Byg Væddemål. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse specielle regler for Byg Væddemål i punkt 56-62 og de øvrige generelle spilleregler og Supplerende spilleregler for Oddset, har de i punkt 56-62 nævnte regler dog forrang.

57. Hvis et del-væddemål på en spilkvittering spillet via Byg Væddemål annulleres, annulleres det samlede Byg Væddemål.      

58. Hvis blot et (eller flere) del-væddemål i Byg Væddemålet tabes, vil det samlede Byg Væddemål være tabt.

59. Danske Licens Spil kan annullere det samlede Byg Væddemål, hvis spillestedet ændres efter offentliggørelse af de relevante odds.

60. Alle de på kampdagen (lokal tid hvor væddekampen afvikles) afgjorte resultater og delresultater er gældende for væddemålets afgørelse. Senere ændringer og omstødelser af disse er uden betydning for væddemålenes afgørelse.

61. Gule og røde kort er kun gældende for aktive spillere fra startfløjt til slutfløjt af 1. halvleg og fra startfløjt til slutfløjt af 2. halvleg. Således medregnes gule og røde kort givet til ikke-aktive spillere og officials ikke, ligesom kort givet til aktive spillere før eller efter kampen eller i løbet af pausen heller ikke medregnes.

62. Ved afgørelse af Byg Væddemål benyttes følgende kilde: stats-portal.statsbomb.com.

Spillemyndigheden

63. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Licens Spils udbud af væddemål.

 

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

 

Artiklen forsætter nedenfor

Supplerende spilleregler for Oddset

Gældende fra den 12. juli 2024

1. Generelt

Nærværende Supplerende spilleregler for Oddset regulerer nærmere væddemålsspil på de enkelte sportsgrene og begivenheder (væddekampe) som udbydes af Danske Licens Spil i henhold til de til enhver tid gældende generelle spilleregler for Oddset (Oddset Spilleregler). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle spilleregler for Oddset og en speciel spilleregel for en enkelt sportsgren eller begivenhed i nærværende Supplerende spilleregler for Oddset, har sidstnævnte forrang.

Fodbold

2. Indgåelse af Væddemål

2.1 Alle væddemål på fodbold vil blive afgjort på baggrund af stillingen, når væddekampen fløjtes af efter den ordinære spilletid plus eventuel tillægstid (en ordinær fodboldkamp afgøres normalt efter 90 minutters spil). Dette gælder dog ikke ved forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence. Forlænget spilletid er perioden efter den ordinære spilletid, eksklusiv eventuel straffesparkskonkurrence. I væddekampe, hvor der indgår forlænget spilletid og/eller straffesparkskonkurrence, er det resultatet efter ordinær spilletid, der er gældende, medmindre andet er angivet. Såfremt arrangørerne af en væddekamp ændrer tidsformatet for væddekampen til at være andet end 90 minutter over to halvlege, kan Danske Licens Spil annullere væddemål på væddekampen, såfremt de sportslige forudsætninger for væddekampen ved ændringen af tidsformatet har ændret sig væsentligt. Halvlegsvæddemål forudsætter, at væddekampen afvikles over to halvlege.

2.2 For væddekampe, der spilles på neutral bane, vil det hold, som arrangøren nævner først, blive betragtet som værende "hjemmeholdet" i forbindelse med væddemål.

2.3 Mål på straffespark: Hvis et straffesparkskud rammer træværket eller målmanden og berøres igen, før bolden går i mål, anses straffesparket for brændt.

2.4 Mål på frispark: Målet skal scores direkte på frisparket. Straffespark tæller ikke med.

3. Resultat

3.1 Afgørelse af væddemål sker på baggrund af resultatet af væddekampen eller væddekampene ved ordinær spilletids ophør, medmindre andet er angivet i betingelserne for væddemålet.

4. Halvleg/Fuldtid

4.1 Spil på dobbelte resultater (Halvleg/Fuldtid) vil blive afgjort på baggrund af væddekampens stilling ved henholdsvis pause og fuldtid.

5. Vinder Begge Halvlege

5.1 Ved spil på hold til at vinde begge halvlege, behandles de to halvlege som separate væddekampe, og for at vinde begge halvlege skal et hold have scoret flere mål end det andet hold i hver af de to halvlege. Dvs. at hvis et hold fører 1-0 efter første halvleg og væddekampen slutter 1-0, er væddemålet tabt, da holdet rent faktisk ikke vandt begge halvlege.

6. Spillermarkeder

Disse spillermarkeder omfatter f.eks. spiller scorer et eller flere mål, spiller scorer på frispark, spiller scorer på hovedstød, spiller scorer udenfor feltet, spiller laver assist, spiller får kort/rødt kort.

6.1 Væddemål på spillere, der ikke kommer på banen, annulleres. Selvmål anvendes ikke i forbindelse med afgørelse af målscorerspil. Ved selvmål udbetales den næstfølgende målscorer som vinder. Hvis det eneste mål scoret før fuld tid er et selvmål, vil ’Ingen Målscorer’ være vinderudfaldet.

6.2 I forbindelse med væddemål på ’Første Målscorer’, vil indskud på spillere, der ikke kommer på banen eller først kommer på banen, efter det første mål er scoret, blive tilbagebetalt.

6.3 I forbindelse med væddemål på ’Sidste Målscorer’ vil alle væddemål være gældende, så længe spilleren har været på banen, uagtet at han ikke var på banen, da det sidste mål blev scoret.  

6.4 I forbindelse med væddemål på spillerrelaterede markeder, vil væddemålet altid være gældende, så længe spilleren har været på banen. Hvis et væddemål vedrører flere spilleres samlede antal scoringer, eller hvorvidt mindst én af flere spillere scorer, eller lignende, vil væddemålet være gældende, såfremt mindst én af de nævnte spillere har været på banen.

6.5 I forbindelse med væddemål på, om en spiller scorer (JA/NEJ) / laver assist (JA/NEJ) / får kort (JA/NEJ) / holder buret rent (JA/NEJ), samt væddemål på spillermatchen (”spiller mod spiller” eller ”spiller mod hold”), er det en forudsætning for væddemålets gyldighed, at spilleren starter på banen. I modsat fald annulleres væddemålet.

6.6 I forbindelse med væddemål på, om en navngiven spiller noteres for over/under antal af skud, skud på mål, tacklinger, afleveringer, offsides, assists og lignende, er det en forudsætning for væddemålets gyldighed, at spilleren starter på banen. I modsat fald annulleres væddemålet.

Ved afgørelse af antallet af skud, skud på mål, tacklinger, afleveringer, offsides, assists og lignende, noteret til den enkelte spiller, benyttes følgende kilder:

Champions League: www.uefa.com

Landskampe, Premier League, Championship, Liga Cup, FA Cup, Bundesliga, DFB Poke, Serie A, Coppa Italia, La Liga, Copa del Rey og Ligue 1: optaplayerstats.statsperform.com

Superliga: superliga.dk

MLS: MLS.com

6.7 Spil på hold til at score væddekampens sidste mål bliver afgjort på baggrund af, hvilket hold, der indenfor ordinær spilletid, scorer væddekampens sidste mål. Selvmål tæller med i denne type spil. Dvs. hvis sidste mål i en væddekamp mellem Tottenham og Chelsea er et selvmål af Tottenham, vil Chelsea være vinderudfaldet af væddemålet ’Sidste Hold til at Score.

6.8 Ved tvivl om hvilken spiller, der scorede et mål eller lavede assist, bliver væddemål afgjort på baggrund af de officielle udmeldinger, jf. punkt 24 i de generelle spilleregler for Oddset. Hvis de officielle udmeldinger afgør målet som et selvmål, vil der ikke blive noteret assist på målet.

7. Antal Mål Lige/Ulige

7.1 Alle væddemål af denne type vil blive afgjort på baggrund af antallet af mål scoret ved slutningen af ordinær spilletid. I forbindelse med denne type væddemål vil 0 mål blive betragtet som et lige antal mål.

8. Minut for Hændelse

8.1 I forbindelse med afgørelse af væddemål af denne type vil væddekampens første minut blive betragtet som tællende fra 1. sekund til og med 59. sekund, det 2. minut fra 1. minut til og med 1. minut og 59 sekunder, osv. Dvs. at i tilfælde af spil på første mål til at falde mellem 11. og 20. minut og målet falder efter 20 minutter og 3 sekunder vil spillet være tabt, da målet er faldet i perioden 21. til 30. minut. Tillægstid tæller med i væddemålet.

9. Over/Under Antal Mål/Kort/Hjørnespark

9.1 Væddemål vil blive afgjort på baggrund af, om der er flere eller færre mål/kort/hjørnespark i forhold til det udbudte væddemål.

9.2 Flest kort/hjørnespark/højest kort-index og lignende: Det valgte hold (eller spiller hvis muligt) skal få flere kort/hjørnespark osv. for at væddemålet er gevinstgivende. Ved uafgjort er væddemålet tabt.

9.3 Første kort/hjørnespark/mål og lignende: Forekommer hændelsen ikke i væddekampen eller i det angivne interval, er væddemålet tabt.

10. Relaterede Spil på Samme Væddekampe

10.1 To eller flere spil på samme væddekamp (f.eks. resultatet samt ’Første Målscorer’, etc.) kan ikke kombineres, medmindre spillet relaterer sig til ’Matchen’ eller via ’Byg Væddemål’.

10.2 Såfremt en kombination af flere spil på samme væddekamp som beskrevet i punkt 10.1 fejlagtigt er blevet accepteret, vil væddemålets indskud blive fordelt på de enkelte spil og betragtet som singler.

11. Spilstop på Fodboldkampe

11.1 På væddemål, der ikke er markeret som "Live", vil spil sædvanligvis kun accepteres indtil kampstart. Det kan dog forekomme, at enkelte spil accepteres efter kampstart, hvis det vurderes, at forudsætningerne for spillet er uændrede.

12. Scorecast (Første/Sidste Målscorer og korrekt resultat)

12.1 For at vinde et Scorecast væddemål skal både ’Første Målscorer’ og resultat ved slutningen af ordinær spilletid være korrekt forudsagt.

12.2 Såfremt den valgte ’Første Målscorer’ ikke kommer på banen eller først kommer på banen efter det første mål er scoret, vil væddemålet på resultatet være gældende som single spil til det odds, der var at finde på tidspunktet for indgåelsen af væddemålet.

12.3 Da selvmål ikke anvendes til afgørelse af ’Første/Sidste Målscorer’, vil Scorecastet for ’Første Målscorer’ blive afgjort på baggrund af den følgende målscorer og væddekampens korrekte ciffertips, hvis det første mål er et selvmål. Hvis væddekampens sidste mål er et selvmål, vil Scorecastet for ’Sidste Målscorer’ blive afgjort på baggrund af næstsidste målscorer og væddekampens korrekte ciffertips. Hvis slutresultatet er 1-0, og målet et selvmål, vil Scorecast væddemål blive afgjort som korrekt ciffertips singlevæddemål.

12.4 Bliver en væddekamp afbrudt før tid og efter et mål er blevet scoret, vil Scorecast væddemål blive betragtet som single væddemål på ’Første Målscorer’. Hvis ingen mål er scoret ved afbrydelsen, vil alle væddemål blive annulleret.

13. Spil på Gule/Røde Kort

13.1 Væddemål, der er accepteret på baggrund af en forkert stilling, vil blive ændret, så de afspejler den korrekte stilling.

13.2 Væddemål på gule/røde kort vil blive afgjort på baggrund af antallet af kort vist i løbet af ordinær spilletid, men ikke eventuel forlænget spilletid. Kort bliver kun talt med, hvis de bliver givet til spillere, mens de er på banen. Kort givet til trænere o.l. tæller ikke med. Kort givet efter slutfløjtet tæller heller ikke med.

13.3 Antallet af kort tælles som følger: Gult kort = 1, Rødt kort = 2, Et gult og et rødt = 3, To gule kort og et rødt = 3. Det maksimale antal kort til en spiller er 3 kort.

13.4 Væddemål, der involverer tidspunkt for kort, vil blive afgjort på baggrund af tidspunktet, hvor kortet bliver givet til spilleren.

13.5 Ved væddemål på kort-index tæller gule kort for 10 points og røde kort for 25 points. Afgørelse af væddemål vil i denne sammenhæng ske på baggrund af en sammentælling af points. Kun kort givet i ordinær spilletid tæller med. En spiller kan maksimalt få 35 points.

14. Antal Hjørnespark

14.1 Væddemål på antal hjørnespark vil blive afgjort på baggrund af antal hjørnespark i ordinær spilletid.

15. Væddemål på første halvleg

15.1 Væddemål på første halvleg bliver afgjort på baggrund af resultatet ved pausen. Første halvleg er normalt 45 minutter plus eventuel tillægstid.

16. Handicap Skrives som enten (0-1) eller -1, (1-0) eller +1, (2-0) eller +2, osv.

16.1 Handicapvæddemål bliver afgjort på baggrund af, at et hold er givet et forspring på x antal mål. Er handicappet (0-1) og resultatet 2-0, vil væddekampen blive betragtet som afgjort med slutresultatet 2-1. Var resultatet 1-0, ville væddekampen afgøres med slutresultatet 1-1, osv.

17. Asian Handicap

17.1 Handicap 0 mål – Skrives som (0-0)

Hvis der er en vinder af væddekampen, er alle indskud på dette hold vinderudfald, mens alle indskud på det modsatte hold er tabt. Ender væddekampen uafgjort, tilbagebetales alle indskud.

17.2 Handicap +/- 1 mål – Skrives som (0-1) eller (1-0)

Indskud på holdet, der er tildelt et forspring på 1 mål: Vinder dette hold eller ender væddekampen uafgjort, er alle indskud vinderudfald. Taber holdet med præcis 1 mål, tilbagebetales alle indskud. Taber holdet med 2 eller flere mål, er alle indskud tabt.

Indskud på holdet, der er fratrukket 1 mål: Vinder dette hold med 2 eller flere mål, er alle indskud vinderudfald. Vinder holdet med præcis 1 mål, tilbagebetales alle indskud. Taber holdet eller ender væddekampen uafgjort, er alle indskud tabt.

17.3 Handicap +/- 0,5 mål – Skrives som (0-0,5) eller (0,5-0)

Indskud på holdet, der er tildelt et forspring på 0,5 mål: Vinder dette hold eller ender væddekampen uafgjort, er alle indskud vinderudfald. Taber holdet, er alle indskud tabt.

Indskud på holdet, der er fratrukket 0,5 mål fra start: Vinder dette hold, er alle indskud vinderudfald. Taber holdet eller ender væddekampen uafgjort, er alle indskud tabt.

17.4 Handicap +/- 0,25 mål – Skrives som (0-0,25) eller (0.25-0)

Indskud på holdet, der er tildelt et forspring på 0,25 mål: Vinder dette hold, er alle indskud vinderudfald. Ender væddekampen uafgjort, afregnes halvdelen af indskuddet som vinderudfald, mens den anden halvdel tilbagebetales. Taber holdet, er alle indskud tabt.

Indskud på holdet, der er fratrukket 0,25 mål fra start: Vinder dette hold, er alle indskud vinderudfald. Ender væddekampen uafgjort, tilbagebetales halvdelen af indskuddet, mens den anden halvdel er tabt. Taber holdet, er alle indskud tabt.

17.5 Handicap +/- 0,75 mål – Skrives som (0-0,75) eller (0,75-0)

Indskud på holdet, der er tildelt et forspring på 0,75 mål: Vinder dette hold eller ender væddekampen uafgjort, er alle indskud vinderudfald. Taber holdet med præcis 1 mål, tilbagebetales halvdelen af indskuddet, mens den anden halvdel er tabt. Taber holdet med 2 eller flere mål, er alle indskud tabt.

Indskud på holdet, der er fratrukket 0,75 mål fra start: Vinder dette hold med 2 eller flere mål, er alle indskud vinderudfald. Vinder holdet med præcis 1 mål, afregnes halvdelen af indskuddet som vinderudfald, mens den anden halvdel tilbagebetales. Taber holdet eller ender væddekampen uafgjort, er alle indskud tabt.

18. Straffesparkskonkurrence

18.1 I forbindelse med væddemål på straffesparkskonkurrence er det kun resultatet i straffesparkskonkurrencen, der er gældende. Straffespark tildelt før straffesparkkonkurrencen tæller ikke med. Såfremt en væddekamp ikke går i straffesparkskonkurrence, vil alle væddemål herpå blive annulleret.

19. Væddekampe mellem to spillere/Væddekampe mellem hold og spiller

19.1 For væddekampe mellem to spillere (f.eks. hvilken spiller scorer flest mål?) er det et krav, at begge spillere starter på banen. Starter kun én eller ingen af spillerne på banen, bliver alle væddemål annulleret.

19.2 For væddekampe mellem hold og spiller (f.eks. scorer holdet flere mål end spilleren?) er det et krav, at spilleren starter på banen. Starter spilleren ikke på banen, bliver alle væddemål annulleret.

20. Forlænget Spilletid

20.1 Væddemål på forlænget spilletid vil blive afgjort på baggrund af den planlagte varighed af den forlængede spilletid + tillægstid til den forlængede spilletid.

20.2 Alle væddemål på forlænget spilletid gælder fra forlænget spilletids start og inkluderer ikke ordinær spilletid.

21. Sæsonspil

21.1 Alle væddemål bliver afgjort på baggrund af slutstillingen i ligaen. Eventuelle play-off kampe vil ikke blive talt med. Spil på ’Hvem vinder’ en specifik turnering vil blive afgjort på baggrund af, hvilket hold, der løfter trofæet. Såfremt et hold ikke gennemfører hele sæsonen, vil væddemål stadig være gældende.

21.2 I forbindelse med spil mellem to eller flere hold (f.eks. hvilket hold slutter højest) følges ligaens regler for afgørelse ved pointlighed (f.eks. målscore eller indbyrdes opgør). Hvis der ikke foreligger en officiel afgørelse af, hvilket hold der er sluttet øverst, henvises til reglen for dødt løb.

22. Topscorer

22.1 Liga Topscorer

Væddemål om, hvilken spiller, der bliver topscorer i en given liga, baseres på den regulære sæson, dvs. uden play-off kampe. Kun mål scoret i den pågældende liga tæller med. Væddemålet kræver, at spilleren deltager i mindst én væddekamp - sker dette ikke, vil væddemålet blive annulleret. Såfremt flere spillere har scoret samme antal mål, gælder reglen for dødt løb.

22.2 Topscorer EM 2024

Alle topscorerspil ved EM 2024 afgøres efter reglen for dødt løb, såfremt flere spillere har scoret samme antal mål. Dette gælder selvom UEFA måtte kåre én topscorer.

Amerikansk Fodbold

23. Indgåelse og afgørelse af væddemål

23.1 Alle væddemål vil blive afgjort ud fra de officielle resultater, inklusive overtid.

24. Overtid

24.1 Overtid er gældende for alle spil, medmindre andet er angivet.

25. Væddemål for spillere

25.1 Hvis en navngiven spiller ikke kommer på banen, men står opført som ”did not play” eller ”not active” i det officielle Game Summary fra NFL, tilbagebetales indskud på alle udfald med den pågældende spiller.

Atletik

26. Afgørelse af Væddemål

26.1 Væddemål på atletik afgøres på baggrund af det officielle resultat, der foreligger ved podieceremonien. Såfremt der ikke afholdes podieceremoni, vil væddemål blive afgjort på baggrund af de officielle arrangørers resultat. En efterfølgende ændring af det officielle resultat er uden betydning.

26.2 Alle væddemål på individuelle deltagere vil blive annulleret, såfremt deltageren ikke stiller til start i konkurrencen. Alle væddemål vil være gældende, uanset deltageren diskvalificeres, trækker sig eller på anden måde udgår efter at være stillet til start i konkurrencen.

26.3 For væddemål vedrørende to deltageres indbyrdes individuelle præstation gælder følgende:

a) Deltageren med den bedste placering i konkurrencen vil være vinder i væddemålet.

b) Såfremt begge stiller til start, og den ene ikke fuldfører konkurrencen, vil den fuldførende være vinder i væddemålet.

c) Væddemål annulleres, såfremt ingen eller kun den ene af de nævnte stiller til start. Væddemål annulleres ligeledes, såfremt ingen af de nævnte fuldfører konkurrencen.

Baseball

27. Afgørelse af Væddemål og Afbrudte Væddekampe

27.1 Hvis en væddekamp har været startet, men efterfølgende er blevet afbrudt, gælder følgende regler:

a) Deltageren med den bedste placering i konkurrencen vil være vinder i væddemålet.

b) Såfremt begge stiller til start, og den ene ikke fuldfører konkurrencen, vil den fuldførende være vinder i væddemålet.

c) Væddemål annulleres, såfremt ingen eller kun den ene af de nævnte stiller til start. Væddemål annulleres ligeledes, såfremt ingen af de nævnte fuldfører konkurrencen.

27.2 Alle væddemål er inklusive ekstra innings, medmindre andet er angivet.

27.3 I forbindelse med væddekampe, hvor der er angivet pitcher, er det et krav, at begge pitchere stiller til start. Stiller en eller flere pitchere ikke til start, bliver væddemålet annulleret.

28. Over/Under og Handicapvæddemål

28.1 Væddemål på over/under antal runs i væddekampen er gældende, så længe der er spillet mindst ni innings. Dette gælder dog ikke, hvis hjemmeholdet fører, da væddemål i så fald vil være gældende, så længe der er spillet mindst otte innings.

Basketball

29. Afgørelse af Væddemål

29.1 Alle væddemål er inklusive overtid, medmindre andet er angivet. Væddemål på 2. halvleg i andre turneringer end NBA, NCAA og WNBA er dog eksklusive overtid, medmindre andet er angivet.

29.2 Ændres væddekampens spillested, vil samtlige væddemål på væddekampen blive annulleret.

29.3 Væddemål på et navngiven holds antal sejre i grundspilssæsonen (under/over) i NBA vil blive annulleret, såfremt holdet har spillet færre end 81 kampe.

29.4 Væddemål på antal kampe i slutspilsserier vil blive annulleret, såfremt arrangøren ændrer formatet for antal kampe (f.eks. ”bedst af 7 kampe” ændres til ”bedst af 5 kampe”).

30. Spillervæddemål

30.1 Væddemål på navngivne spillere annulleres, såfremt den pågældende spiller ikke får spilletid i væddekampen.

30.2 For at opnå gevinst på væddemål på Double/Double skal spilleren have registreret ti eller flere i mindst to af følgende fem statistiske kategorier: Point, Rebounds, Assists, Blocked Shots eller Steals.

30.3 For at opnå gevinst på væddemål på Triple/Double skal spilleren have registreret ti eller flere i mindst tre af følgende fem statistiske kategorier: Point, Rebounds, Assists, Blocked Shots eller Steals.

30.4 Væddemål som vedrører to spilleres indbyrdes individuelle præstation (flest point, rebounds eller lignende) annulleres, såfremt den ene eller begge spillere ikke opnår spilletid i væddekampen. Danske Licens Spil kan opstille handicap mellem de to spillere, hvilket vil figurere på selve væddemålet. Hvis de to spillere opnår samme individuelle præstation (inklusive handicap), og dette ikke var et spilbart udfald, vil væddemålet blive annulleret.

30.5 Væddemål på en navngiven spiller til at score væddekampens første point vil blive annulleret, såfremt spilleren først kommer på banen efter, at første point er scoret.

31. Afbrudte væddekampe

31.1 Danske Licens Spil vil annullere væddemål på afbrudte væddekampe, såfremt en væddekamp ikke igangsættes senest 6 timer efter afbrydelsestidspunktet. Følgende undtagelser gælder dog vedrørende de amerikanske turneringer NBA, NCAA og WNBA:

a) I NBA vil væddekampe, der afbrydes efter mere end 43 minutters spilletid, blive resulteret efter stillingen ved afbrydelsestidspunktet. Hvis der er spillet mindre end 43 minutter, vil væddemål blive annulleret, såfremt væddekampen ikke igangsættes senest 6 timer efter afbrydelsestidspunktet. Dog vil ikke-afgjorte væddemål på 4. quarter blive annulleret, såfremt 4. quarter ikke færdigspilles.

b) I NCAA og WNBA vil væddekampe, der afbrydes efter mere end 35 minutters spilletid, blive resulteret efter stillingen ved afbrydelsestidspunktet. Hvis der er spillet mindre end 35 minutter, vil væddemål blive annulleret, såfremt væddekampen ikke igangsættes senest 6 timer efter afbrydelsestidspunktet. Dog vil ikke-afgjorte væddemål på 4. quarter blive annulleret, såfremt 4. quarter ikke færdigspilles.

Boksning

32. Afgørelse af Væddemål og Afbrydelse/Ændring af Væddekampe

32.1 Hvis en af deltagerne bliver udskiftet med en anden bokser, vil alle væddemål blive annulleret.

32.2 Ved en ændring af antallet af omgange, vil alle væddemål på omgange blive annulleret (f.eks. bokser til at vinde i runde syv, over/under antal omgange, etc.). Alle andre væddemål vil fortsat gælde.

33. Afgørelse af slutning på Væddekampen

33.1 Hvis en bokser trækker sig i pausen mellem to omgange, vil han blive betragtet som at have trukket sig i den netop afsluttede omgang (dvs. hvis en bokser f.eks. trækker sig mellem omgang nr. fire og omgang nr. fem, vil han blive betragtet som at have tabt i omgang nr. fire).

33.2 Hvis en væddekamp bliver stoppet eller en bokser diskvalificeret, før det samlede antal runder er nået, vil resultater være gældende for den runde, hvori væddekampen blev stoppet. Hvis en afgørelse på points falder før det maksimale antal runder er bokset, vil resultater blive baseret på den runde, hvori væddekampen blev stoppet. Såfremt en bokser i pausen mellem to omgange trækker sig, bliver diskvalificeret eller ikke stiller til start, vil resultatet blive afgjort på baggrund af den sidst afsluttede runde.

33.3 Væddemål på en bokser til at vinde på points, vil kun give gevinst, hvis det planlagte antal omgange er færdiggjort.

Cricket

34. Afgørelse af væddemål.

34.1 Alle væddemål vil blive annulleret, hvis væddekampens officielle resultat er "intet resultat". Hvis en væddekamp er under indflydelse af udefrakommende faktorer (f.eks. dårligt vejr), men ikke bliver erklæret som "intet resultat", vil væddemål blive afgjort på baggrund af de officielle turneringsregler for pågældende væddekamp. Dette er inklusive væddekampe, der bliver afgjort vha. Duckworth-Lewis metoden, eller hvor det planlagte antal af overs er reduceret.

34.2 Hvis spillested bliver ændret, vil væddemål stadig være gældende, medmindre væddekampen flyttes til udeholdets hjemmebane, eller en international væddekamp bliver flyttet over landegrænser. I sådanne tilfælde vil alle væddemål blive annulleret.

34.3 For en-dagskampe og testkampe, hvor der ikke udbydes spil på uafgjort, og hvor de officielle resultater ikke angiver en vinder, vil reglen for dødt løb være gældende.

35. Væddemål på en Serie

35.1 Hvis en serie bliver afbrudt, inden det aftalte antal væddekampe har fundet sted, eller hvis det aftalte antal væddekampe bliver reduceret, vil det førende hold efter den sidste væddekamp er afsluttet blive betragtet som vinder i forbindelse med afgørelse af væddemål.

35.2 Hvis en serie bliver afbrudt inden det aftalte antal væddekampe har fundet sted, eller hvis det aftalte antal væddekampe bliver reduceret, vil væddemål på det nøjagtige ciffertips af serien blive annulleret.

35.3 Hvis en serie bliver afbrudt inden det aftalte antal væddekampe har fundet sted, eller hvis det aftalte antal væddekampe bliver reduceret, vil den førende spiller efter den sidste væddekamp er afsluttet blive betragtet som vinder i forhold til væddemål på tops series batsman og top series bowler.

35.4 Spil på tops series batsman og top series bowler er gældende, selvom spilleren ikke har været på banen.

35.5 Hvis en serie bliver afbrudt inden det aftalte antal væddekampe har fundet sted, vil væddemål indgået efter den sidst færdiggjorte væddekamp blive annulleret.

36. Metode for “Next Dismissal” (hvordan mistes næste gærde)

36.1 Resultat for markedet er bestemt af Next Dismissal af holdet, der batter.
Hvis hver batter udtræder med en skade eller på grund af sygdom efter, at et væddemål er placeret, vil væddemålet blive afgjort på Next Dismissal. Hvis der ingen Next Dismissal er under forløbet af innings, vil væddemålet blive annulleret.

37. Fall of Next Wicket (tidspunkt for næste fald af gærde)

37.1 Resultat af dette marked bliver afgjort på grundlag af det totale antal runs, som et hold har scoret i indeværende inning, når det nævnte gærde falder (f.eks. tredje gærde). Hvis én eller begge battere trækker sig, bliver væddemålet afgjort på grundlag af det næste faldende gærde. Hvis holdet ”trækker” sig eller når deres mål, og der derfor ikke falder et gærde før afslutningen på indeværende inning, vil væddemålet blive afgjort på grundlag af det totale antal runs ved slutningen af indeværende inning. Hvis inningen slutter på grund af dårligt vejr, vil spillet blive annulleret, med mindre det allerede er afgjort.

38. Bedste Batter

38.1 Resultatet af væddemål på bedste batter bliver afgjort ud fra, hvilken batter, der har den højeste individuelle score i en enkelt inning. Væddemål på top batter i testkampe er kun gældende for hvert holds første inning. Der vil være separate væddemål for top batter for hvert hold baseret på hele væddekampen.

38.2 Hvis en batter udgår midt i sin inning, vil hans score være gældende. Væddemål på en spiller, der ikke indgår blandt de 11 startende spillere, vil blive annulleret. Væddemål på en spiller, der indgår blandt de 11 startende spillere, er gældende, uanset om spilleren får lov at batte. Hvis to eller flere spillere har samme score, vil reglen omkring dødt løb være gældende.

38.3 Væddemål på bedste batter vil blive annulleret, hvis der har været utilstrækkeligt spil i inningen efter følgende regler:

a) I testkampe vil spil på top battere blive annulleret, hvis der er spillet mindre end 50 overs i inningen, og holdet ikke trækker sig eller har mistet alle gærder.

b) I en-dagskampe (undtaget 20/20 kampe) vil væddemål på top battere blive annulleret, hvis mindre end 20 overs er spillet i inningen, holdet ikke har mistet alle gærder eller ikke har nået deres mål for at vinde væddekampen.

c) I 20/20-kampe vil væddemål på topbattere blive annulleret, hvis mindre end fem overs er spillet i inningen, holdet ikke har mistet alle gærder eller ikke har nået deres mål for at vinde væddekampen.

39. Antal Runs af Batter

39.1 Væddemål på runs af batter bliver afgjort på baggrund af det totale antal runs lavet af en given batter.

39.2 Det er kun runs krediteret til givne batter, der tæller (f.eks. wides, no-balls, leg-byes, osv.). Hvis en batter udgår med en skade, men vender tilbage i en senere inning, tæller det samlede antal runs i begge innings som batterens totale antal runs. Hvis en batter udgår med en skade og ikke vender tilbage, vil de runs, der blev opnået inden batteren udgik, tælle som det samlede antal runs.

39.3 I en begrænset overs kamp vil antal runs af batter blive annulleret, hvis væddekampen er forkortet i antallet af overs i forhold til det oprindelige planlagte, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

39.4 I testkampe vil en batters antal runs være gældende uanset længde på innings.

40. Runs i Inning

40.1 Væddemål på antal runs i en inning bliver afgjort på baggrund af det totale antal af runs scoret af et givent hold i løbet af en inning.

40.2 I en begrænset overs-kamp vil runs i en inning blive annulleret, hvis væddekampen er forkortet i antallet af overs i forhold til det oprindelige planlagte, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

40.3 I testkampe vil et holds antal runs i en inning være gældende uanset inningens længde.

41. Flest seksere

41.1 Væddemål vil blive annulleret, hvis ikke der forefindes et officielt resultat og dette ikke er et "intet resultat". Hvis begge hold har scoret samme antal seksere, vil reglen for dødt løb være gældende.

42. Hvilken spiller scorer flest runs

42.1 I både begrænset overs-kampe og testkampe skal begge spillere være ved gærdet på et tidspunkt i væddekampen for at væddemålet er gældende. Den af de to spillere, der scorer flest runs, vil blive betragtet som vinder. Såfremt de har scoret lige mange runs, vil spillet blive annulleret.

42.2 I begrænset overs-kampe vil spillervæddemål blive annulleret, hvis væddekampen er forkortet i antallet af overs i forhold til det oprindelig planlagte, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

42.3 I testkampe vil et spillervæddemål være gældende uanset inningens længde.

Dart

43. Afgørelse af Væddemål og Afbrudte Væddekampe

43.1 Hvis en spiller ikke starter væddekampen, vil alle væddemål på væddekampen blive annulleret.

43.2 Hvis en væddekamp starter (minimum ét kast er gennemført), men ikke bliver færdigspillet, vil den spiller, der kvalificerer sig til næste runde, bliver betragtet som vinder af væddekampen. Yderligere væddemål vil blive annulleret.

44. Højeste Checkout

44.1 Hvis resultatet eruafgjort og dette ikke var muligt at spille på, vil reglen om dødt løb være gældende.

Billard

45. Afgørelse af væddemål

45.1 For spil på en enkelt væddekamp vil alle væddemål blive annulleret, hvis en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret før væddekampens start. I det tilfælde, hvor en væddekamp er startet, men ikke bliver færdigspillet fordi en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret, vil alle ikke afgjorte væddemål blive annulleret.

Golf

46. Afgørelse af Væddemål og Afbrudte Turneringer

46.1 En spiller anses for at være startet i en turnering, når han/hun har taget det første slag.

46.2 Hvis en runde eller turnering bliver afbrudt eller udsat, flyttes starttidspunktet. Bemærk at en evt. play-off mellem enkelte spillere afgøres baseret på resultatet af turneringen og ikke resultatet af den enkelte runde.

46.3 Vinder af runder: Hvis to eller flere spillere ender med samme antal slag, gælder reglen om dødt løb.

46.4 Topspil: Hvis to eller flere spillere ender med samme antal slag, gælder reglen om dødt løb.

46.5 Misser cuttet: Væddemålet bliver afgjort efter 2. runde. Hvis turneringen bliver afbrudt og aflyst inden slutningen af 2. runde, vil væddemålet blive annulleret.

46.6 Klarer cuttet: Hvis den navngivne spiller ikke gennemfører de første to runder, bliver væddemålet annulleret.

46.7 Hvis to spillere er sat op mod hinanden i et væddemål, uden at man kan spille på uafgjort, vil uafgjort mellem dem betyde, at væddemålet annulleres. Hvis tre eller flere spillere er sat op mod hinanden i et væddemål og to eller flere spillere ender som vinderudfald, vil reglen om dødt løb gælde.

46.8 Hvis en spiller ikke gennemfører runden (eller ikke gennemfører hullet, hvis væddemålet handler om et bestemt hul) vil væddemålet annulleres.

46.9 Resultater offentliggjort af de officielle arrangører, herunder afgørelser om antal puts, distancer, spil på green/fairway mv., er gældende. Rettelser af offentliggjorte resultater kan ske op til 24 timer efter det oprindelige resultat. Rettelser efter 24 timer har ikke betydning for væddemålet.

Ishockey (NHL)

47. Afgørelse af Væddemål

47.1 Væddemål baseres på væddekampe, som afvikles efter formatet 3 x 20 minutters perioder inklusive eventuel overtid og straffeslagskonkurrence. Såfremt væddekampens format ændres, vil alle væddemål blive annulleret.

47.2 I væddekampe der afgøres ved overtid eller straffeslagskonkurrence vil det vindende hold blive krediteret ét mål, og væddemål afgøres på den baggrund.

47.3 Alle væddemål er inklusive overtid eller straffeslagskonkurrence, medmindre andet er angivet for væddemålet. Væddemål på 3. periode er eksklusive overtid og straffeslagskonkurrence.

48. Afbrudte væddekampe

48.1 Såfremt en væddekamp afbrydes efter mere end 54:59 minutters spil, vil Danske Licens Spil resultere kampen efter stillingen ved afbrydelsestidspunktet, hvis en væddekamp ikke igangsættes senest 6 timer efter afbrydelsestidspunktet. Hvis der er spillet mindre end 55:00 minutter på afbrydelsestidspunktet, vil Danske Licens Spil annullere alle ikke-afgjorte væddemål på væddekampen, hvis en væddekamp ikke igangsættes senest 6 timer efter afbrydelsestidspunktet.

49. Ændret spillested

49.1 Såfremt spillestedet for væddekampen ændres, påvirkes væddemålene ikke. Dog vil alle væddemål blive annulleret, såfremt spillestedet ændres til det oprindelige udeholds hjemmebane.

50.Spillervæddemål

50.1 Væddemål på navngivne spillere annulleres, såfremt den pågældende spiller ikke får spilletid i væddekampen.

50.2 Væddemål som “Spiller scorer” eller “Spillerens totale antal point” og lignende afgøres ud fra mål scoret i ordinær spilletid og overtid. Mål scoret i straffeslagskonkurrence tæller således ikke med.

51.Turneringsvæddemål

51.1 Væddemål på et navngiven holds antal sejre i grundspilssæsonen (under/over) i NHL vil blive annulleret, såfremt holdet har spillet færre end 80 kampe, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

51.2 Væddemål på hvilket hold der vinder en Division (grundspil) i NHL er baseret på holdenes resultat i grundspilssæsonen. Holdet med flest sejre vil være vinder af en Division, og har flere hold samme antal sejre, vil de officielle tiebreak-regler i NHL være gældende.

51.3 Væddemål på hvilket hold der vinder Division Playoff i NHL afgøres ud fra hvilket hold, der repræsenterer Divisionen i Conference finalen.

51.4 Væddemål på hvilket hold der vinder en Conference i NHL afgøres ud fra hvilket hold, der repræsenterer Conferencen i Stanley Cup finalen.

51.5 Væddemål på antal kampe i slutspilsserier vil blive annulleret, såfremt arrangøren ændrer formatet for antal kampe (f.eks. ”bedst af 7 kampe” ændres til ”bedst af 5 kampe”).

Slalom/Storslalom

52. Afgørelse af væddemål

52.1 Mindst én af de to deltagere skal opnå en klassificeret placering (World Cup point)

Motorsport

53. Afgørelse af væddemål

53.1 Motorløbet betragtes som startet i det øjeblik der gives signal til at starte opvarmningsrun-den/”formation lap”. Væddemål på navngivne deltager(e) annulleres, såfremt de(n) pågældende ikke deltager i opvarmningsrunden/”formation lap” eller direkte fra pit.

53.2 Væddemål på et motorløb bliver afgjort på baggrund af det officielle resultat, der foreligger ved podieceremonien. En efterfølgende ændring af det officielle resultat er uden betydning.

Væddemål vedrørende en motorløbssæson bliver afgjort på baggrund af det officielle resultat, der foreligger ved podieceremonien efter sidste løb i sæsonen. En efterfølgende ændring af det officielle resultat er uden betydning.

53.3 For væddemål vedrørende to deltageres indbyrdes individuelle præstation gælder følgende:

a) Deltageren med den bedste placering i motorløbet vil være vinder i væddemålet.

b) Såfremt begge stiller til start, og den ene ikke fuldfører motorløbet, vil den fuldførende være vinder i væddemålet.

c) Væddemål annulleres, såfremt ingen eller kun den ene deltager starter i motorløbet.

d) Såfremt ingen af deltagerne fuldfører motorløbet, vil væddemålet afgøres på baggrund af flest gennemførte omgange.

e) Såfremt ingen af deltagerne fuldfører motorløbet, og såfremt begge deltagere gennemfører lige mange omgange, vil væddemålet blive annulleret.

53.4 Ved væddemål på hvilken deltager der først udgår og lignende, vil antal gennemførte omgange være afgørende. Hvis flere deltagere udgår på samme omgang, vil der blive udbetalt efter reglen for dødt løb på alle disse deltagere, uanset hvor på banen de udgår.

Rugby League og Rugby Union

54. Afgørelse af Væddemål

54.1 Alle væddemål bliver afgjort på baggrund af 80 minutters spilletid. Eventuel forlænget spilletid er ikke gældende. Undtaget er væddemål på forlænget spilletid.

54.2 Hvis et handicapvæddemål slutter uafgjort, og dette udfald ikke var muligt at spille på, vil væddemålet blive annulleret. Hvis det var muligt at spille på uafgjort, er væddemålet gældende.

54.3 I forbindelse med væddemål på væddekampens eller holdets første try, vil penalty tries blive ignoreret. Væddemål på spiller til at score første try vil blive annulleret, hvis spilleren først kommer på banen efter dette er scoret.

54.4 Væddemål på spiller til at score minimum første try, er kun gældende for spillere, der starter væddekampen.

54.5 Hvis spillested bliver ændret, vil væddemål stadig være gældende. Undtaget fra denne regel er tilfælde, hvor ændringen giver udeholdet hjemmebane, eller hvor internationale væddekampe bliver flyttet over landegrænser. I sådanne tilfælde vil alle væddemål blive annulleret.

55. Væddemål på Tillægstid

55.1 Forlænget spilletid i rugby er defineret som perioden efter anden halvleg og indtil væddekampen slutter. Forlænget spilletid inkluderer ikke straffesparkskonkurrence. Alle væddemål på forlænget spilletid er gældende fra begyndelsen af forlænget spilletid, og hændelser foregået i ordinær spilletid tæller ikke med. Hvis den ordinære spilletid f.eks. slutter 21-21, og der bliver scoret 14 points i den forlængede spilletid, vil antal points i forlænget spilletid blive resulteret som 14.

Snooker

56. Afgørelse af Væddemål

56.1 En snooker væddekamp bliver betragtet som værende startet, når der breakes i første frame. Dette gælder også selvom der efterfølgende er re-rack af første frame. Frames, der bliver afgjort pga. en spiller, der kommer for sent, er tællende for alle væddemål.

56.2 Hvis en spiller ikke stiller til start, vil alle væddemål på denne spiller blive annulleret. I så fald kan reguleringer svarende til Tattersalls rule 4(c) anvendes for de resterende spillere i turneringen.

56.3 I tilfælde af re-rack vil alle væddemål sat før starten på framen være gældende. Points fra før re-rack i den frame, der er blevet re-racked, tæller ikke med. Væddemål indgået efter breaket, men før re-rack, vil blive annulleret.

56.4 Såfremt en spiller ikke gennemfører det aftalte antal frames (f.eks. fordi han trækker sig eller bliver diskvalificeret) og ingen spiller har vundet væddekampen, vil væddemål på korrekt frame score samt væddemål på total antal frames blive annulleret.

56.5 Væddemål på første farve til at blive stødt i hul vil ikke gælde for free balls eller foul stroke. Farven på første bold vil være enten gul, grøn, brun, blå, pink eller sort.

56.6 Hvis en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret efter væddekampens start, vil den spiller, der går videre til næste runde, blive betragtet som vinder af væddekampen. Alle andre væddemål (f.eks. korrekt frame score, Handicap) vil blive annulleret.

Tennis

57. Afgørelse af væddemål

57.1 Den første serv i en tenniskamp afgør, hvornår væddekampen starter.

57.2 Når en spillers første væddekamp i en turnering er begyndt, er turneringsvæddemål for den givne spiller gældende. Hvis spilleren af en hvilken som helst årsag sidenhen trækker sig, vil turneringsvæddemål på spilleren være tabt.

57.3 I tilfælde af ændring af underlag, sted eller ændring fra indendørs bane til udendørs og omvendt, er alle væddemål stadig gældende.

57.4 For spil på en enkelt væddekamp vil alle væddemål blive aflyst, hvis en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret før væddekampens start. I det tilfælde, hvor en væddekamp er startet, men ikke bliver færdigspillet, vil alle ikke afgjorte væddemål blive aflyst.

57.5 Hvis en væddekamp bliver udsat, vil alle væddemål være gældende og starttidspunktet vil blive flyttet.

58. Væddemål på Korrekt sæt score/Total antal sæt/Total antal partier

58.1 Hvis en væddekamp afsluttes uden at en spiller har vundet tilstrækkelig mange sæt til at vinde væddekampen i forhold til det total antal planlagte sæt (f.eks. fordi den anden spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret), vil alle ikke afgjorte væddemål på korrekt sæt, totalt antal sæt og totalt antal partier blive aflyst.

58.2 En tie-break – inklusive Super tie-break og Match tie-break - tæller som et parti.

59. Scoren i næste Parti

59.1 Tie-breaks tæller ikke i dette marked, hvorfor eventuelle væddemål modtaget på udfaldet af næste parti vil blive aflyst, hvis det næste parti er en tie-break.

59.2 Hvis et parti afbrydes, men færdigspilles samme dag, det begyndte, vil væddemål på scoren i partiet være gældende.

59.3 Hvis et parti af en hvilken som helst grund ikke færdigspilles, vil alle væddemål på scoren i partiet blive aflyst.

59.4 Der er 8 mulige udfald af et parti:

Serveren vinder til 0

Serveren vinder til 15

Serveren vinder til 30

Serveren vinder efter lige (deuce)

- Modtageren vinder til 0

- Modtageren vinder til 15

- Modtageren vinder til 30

- Modtageren vinder efter lige (deuce)

60. Handicapvæddemål

60.1 Hvis en væddekamp afsluttes uden at en spiller har vundet tilstrækkelig mange sæt til at vinde væddekampen i forhold til det totale antal planlagte sæt (f.eks. fordi den anden spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret), vil alle ikke afgjorte handicapvæddemål blive aflyst.

Padel

61. Afgørelse af væddemål

61.1 Den første serv i en padelkamp afgør, hvornår væddekampen starter.

61.2 Når en spillers første væddekamp i en turnering er begyndt, er turneringsvæddemål for den givne spiller gældende. Hvis spilleren af en hvilken som helst årsag sidenhen trækker sig, vil turneringsvæddemål på spilleren være tabt.

61.3 I tilfælde af ændring af underlag, sted eller ændring fra indendørs bane til udendørs og omvendt, er alle væddemål stadig gældende.

61.4 For spil på en enkelt væddekamp vil alle væddemål blive aflyst, hvis en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret før væddekampens start. I det tilfælde, hvor en væddekamp er startet, men ikke bliver færdigspillet, vil alle ikke afgjorte væddemål blive aflyst.

61.5 Hvis en væddekamp bliver udsat, vil alle væddemål være gældende og starttidspunktet vil blive flyttet.

62. Væddemål på Korrekt sæt score/Total antal sæt/Total antal partier

62.1 Hvis en væddekamp afsluttes uden at en spiller har vundet tilstrækkelig mange sæt til at vinde væddekampen i forhold til det total antal planlagte sæt (f.eks. fordi den anden spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret), vil alle ikke afgjorte væddemål på korrekt sæt, totalt antal sæt og totalt antal partier blive aflyst.

62.2 En tie-break – inklusive Super tie-break og Match tie-break - tæller som et parti.

Badminton

63. Afgørelse af væddemål

63.1 Den første serv i en badmintonkamp afgør, hvornår væddekampen starter.

63.2 Når en spillers første væddekamp i en turnering er startet, er turneringsvæddemål for den givne spiller gældende. Hvis spilleren af en hvilken som helst årsag sidenhen trækker sig eller bliver diskvalificeret, vil turneringsvæddemål på spilleren være tabt.

63.3 For spil på en enkelt væddekamp vil alle væddemål blive annulleret, hvis en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret før væddekampens start. I det tilfælde, hvor en væddekamp er startet, men ikke bliver færdigspillet, vil alle ikke afgjorte væddemål blive annulleret.

64. Væddemål på Korrekt sæt score/Total antal sæt/Total antal point

64.1 Hvis en væddekamp ikke færdigspilles (f.eks. fordi den anden spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret), vil alle ikke afgjorte væddemål på korrekt sæt, totalt antal sæt og totalt antal point blive annulleret.

65. Handicapvæddemål

65.1 Hvis en væddekamp ikke færdigspilles (f.eks. fordi den anden spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret), vil alle ikke afgjorte handicapvæddemål blive annulleret.

Cykling

66. Afgørelse af væddemål

66.1 Alle væddemål på cykling afgøres på baggrund af det officielle resultat fra løbsledelsen og tager alle juryafgørelser i betragtning, der foretages indenfor 12 timer efter starttidspunktet for det respektive cykelløb eller etape. Efter 12 timer påvirker forespørgsler, diskvalifikation og/eller appeller ikke væddemålet. En ændring af det officielle resultat efter 12 timer fra starttidspunktet vil således være uden betydning for væddemålet.

66.2 Alle væddemål på individuelle deltagere vil blive annulleret, såfremt deltageren ikke stiller til start i cykelløbet eller på etapen. Alle væddemål vil være gældende, uanset deltageren udgår efter at løbet eller etapen er igangsat.

66.3 For væddemål vedrørende to deltageres/holds indbyrdes individuelle præstation gælder følgende:

a) Deltageren med den bedste placering i cykelløbet eller på etapen vil være vinder i væddemålet.

b) Såfremt begge stiller til start, og den ene ikke fuldfører cykelløbet eller etapen, vil den fuldførende være vinder i væddemålet.

c) Væddemål annulleres, såfremt ingen eller kun den ene af de nævnte stiller til start i cykelløbet eller på etapen. Væddemål annulleres ligeledes, såfremt ingen af de nævnte fuldfører cykelløbet eller etapen.

66.4 Uanset ruten i et cykelløb eller en etape ændres, f.eks. pga. vejret, vil alle væddemål fortsat være gældende.

66.5 Såfremt et cykelløb eller en etape neutraliseres af de officielle arrangører, vil alle ikke-afgjorte væddemål blive annulleret.

66.6 Væddemål på hold i et cykelløb eller en etape er gældende, såfremt holdet stiller til start i cykelløbet eller på etapen, uanset om der måtte være enkelte deltagere på holdet, som ikke stiller til start eller udgår undervejs.

Futsal

67. Afgørelse af væddemål

67.1 Alle væddemål vil blive afgjort på baggrund af stillingen, når den ordinære væddekamp fløjtes af. Dvs. resultatet af ordinær tid samt eventuel tillægstid, men ikke ved forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence og Golden Goal.

Håndbold

68. Afgørelse af væddemål

68.1 Alle spil på håndbold vil blive afgjort efter ordinær spilletid, dvs. 60 minutters spil, medmindre andet specifikt er oplyst. Ekstra tid tæller ikke.

68.2 2 min. udvisninger og gule kort givet til spillere/ledere på bænken tæller med ved afgørelse af væddemål.

68.3 For væddemål på en navngiven spiller (f.eks. scorer spilleren O/U antal mål eller får spilleren O/U antal udvisninger), er det en forudsætning for væddemålets gyldighed, at spilleren får spilletid. Hvis spilleren ikke får spilletid, vil alle væddemål blive annulleret.

68.4 For væddekampe mellem to spillere (f.eks. hvilken spiller scorer flest mål?) er det en forudsætning for væddemålets gyldighed, at begge spillere får spilletid. Får én eller begge spillere ingen spilletid bliver alle væddemål annulleret.

68.5 Hvis et væddemål vedrører flere spilleres samlede antal scoringer, eller hvorvidt mindst én af flere spillere scorer, vil væddemålet være gældende, hvis mindst en af de nævnte spillere har været på banen.

Gælisk fodbold

69. Afgørelse af væddemål

69.1 Antal point: Væddemål på det totale antal point-scoringer i væddekampen. Mål tæller ikke med i dette væddemål. 

69.2 Antal mål: Væddemål på det totale antal mål i væddekampen.

69.3. Total score: Væddemål på antal point-scoringer og antal mål kombineret. Et mål tæller 3 point og en point-scoring tæller 1 point.

Gælisk hurling

70. Afgørelse af væddemål.

70.1 Antal point: Væddemål på det totale antal point-scoringer i væddekampen. Mål tæller ikke med i dette væddemål. 

70.2 Antal mål: Væddemål på det totale antal mål i væddekampen.

70.3. Total score: Væddemål på antal point-scoringer og antal mål kombineret. Et mål tæller 3 point og en point-scoring tæller 1 point.

eSport

71. Afgørelse af væddemål:

71.1 Første Tårn: Væddemål på holdet, der får det første tårn noteret på scoreboardet, er vundet. 

71.2 First Blood: Væddemål på holdet, der får det første kill noteret på scoreboardet, er vundet.

72. Counter-Strike:

72.1 Alle væddemål er inklusive overtid, medmindre andet er angivet.

72.2 Hvis det ordinære antal runder/maps af en eller anden grund ændres eller ikke bliver fuldført, annulleres alle væddemål, undtagen dem der allerede er afgjort.

72.3 Alle væddemål afgøres ud fra det officielle resultat leveret af HLTV.

72.4 Ved trevejsvæddemål (uden uafgjort) om flest kills eller tilsvarende, der ender uafgjort mellem to eller flere spillere vil reglen om dødt løb være gældende. Det er en forudsætning for væddemålets gyldighed, at alle de navngivne spillere i matchen opnår minimum 1 kill, i modsat fald annulleres væddemålet.

72.5 Hvis mindst 5 runder på et map spilles med færre end 10 spillere, vil alle ikke-afgjorte væddemål på mappet blive annulleret.

72.6 Hvis et hold skifter 2 eller flere spillere, anses det som et nyt hold, og alle væddemål på den pågældende væddekamp vil blive annulleret, hvis ændringen ikke var sket, da væddekampen blev udbudt af Danske Licens Spil.

73. Øvrig eSport

Valorant:

73.1 Hvis mindst 5 runder på et map spilles med færre end 10 spillere, vil alle ikke-afgjorte væddemål på mappet blive annulleret.

DOTA 2:

73.2 Hvis et map startes med færre end 10 spillere, vil alle væddemål på mappet blive annulleret.

73.3 Hvis en spiller mister forbindelsen indenfor de første 10 minutter af et map og ikke kan genetablere forbindelsen eller ikke bliver erstattet af en anden spiller i resten af mappet, vil alle ikke-afgjorte væddemål på mappet blive annulleret.

League of Legends:

73.4 Hvis et map startes med færre end 10 spillere, vil alle væddemål på mappet blive annulleret.

73.5 Hvis en spiller mister forbindelsen indenfor de første 10 minutter af et map og ikke kan genetablere forbindelsen igen eller kan erstattes af en anden spiller i resten af mappet, vil alle ikke-afgjorte væddemål på mappet blive annulleret.

Overwatch:

73.6 Hvis et map startes med færre end 12 spillere, vil alle væddemål på mappet blive annulleret.

Wild Rift:

73.7 Hvis et map startes med færre end 10 spillere, vil alle væddemål på mappet blive annulleret.

Hestevæddeløb

74. Afgørelse af væddemål

74.1 Væddemål på hestevæddeløb afgøres ud fra det officielle resultat i henhold til værtslandets løbsbestemmelser.

Hvis et resultat ændres efter, at det officielle resultat er godkendt, f.eks. efter positive dopingprøver, ignoreres denne ændring i vores resultatafgørelse.

Langtidsvæddemål afgøres efter samme odds og placeringsvilkår, som gælder på tidspunktet for indgåelsen af væddemålet.

74.2 Væddemål kan placeres på Vinder eller Vinder/Placering. Når afkrydsningsfeltet Vinder/Placering markeres, fordobles enhedsindskuddet, der placeres på vindervalget. Væddemålet vil indeholde ét væddemål på Vinderen og et andet væddemål på Placering. Betingelserne for Placering fremgår af begivenhedens overskrift, f.eks. 1/5 ved placering 1,2,3.

For hestevæddeløb bestemmes Vinder/Placering-væddemål ud fra antallet af startende heste:

Antal startende heste

Ikke Handicapløb

Handicapløb

1 - 4

Kun vinder

Kun vinder

5 - 7

1/4 odds, for placering 1,2

1/4 odds, for placering 1,2

8 - 11

1/5 odds, for placering 1,2,3

1/5 odds, for placering 1,2,3

12 - 15

1/5 odds, for placering 1,2,3

1/4 odds, for placering 1,2,3

16

1/5 odds, for placering 1,2,3

1/4 odds, for placering 1,2,3,4

Antallet af startende heste, bestemmer Vinder/Placering-betingelserne for væddeløb, som ikke er Langtidsvæddemål.

Hvis udgåede heste gør, at der starter mindre end fem heste, går Placeringsindskuddet videre til Vinder-spillet.

Nogle løb kan fravige i odds eller placeringer i forhold til tabellen. Dette vil fremgå af løbets betingelser.

Eksempel på beregning af Placerings-odds: 1/5 ved placering 1,2,3 betyder, at der er gevinst, hvis den valgte hest bliver placeret mellem de tre første heste over mål. Det anførte odds fratrækkes 1,00 og reduceres med den anførte regel, f.eks. 1/5. Der tillægges 1,00 og det er gevinsten for placering. Eksempel: Odds 10,00 minus 1,00 = 9,00, som reduceres med 1/5 = 1,80 plus 1,00 = 2,80 (Placeringsodds). 

74.3 Hvis der er dødt løb på førstepladsen, gælder reglen for dødt løb i henhold til punkt 23 i de generelle spilleregler for Oddset.

74.4 Langtidsvæddemål

Begivenheder der er tilgængelige for kunder på forhånd mere end 48 timer før væddeløbet.

Væddemål på udgåede heste i langtidsvæddemål anses for tabte, medmindre andet er angivet.

Langtidsvæddemål kan suspenderes på dage, hvor der afvikles væddeløb, der vedrører begivenheden.

Langtidsvæddemål afgøres efter odds og placeringsbetingelser på tidspunktet for væddemålets indgåelse.

74.5 Hvis et væddeløb udsættes og afvikles senere på dagen, vil væddemålene være gældende. Væddemål kan annulleres, hvis væddeløbet erklæres ugyldigt, flyttes til en anden dag, afbrydes eller betingelserne for væddeløbet ændres.

74.6 Regel 4

I tilfælde af der udgår heste i væddeløb, efter at spilleren har foretaget sit væddemål, vil Regel 4-reduktion blive anvendt ud fra følgende tabel:

Odds på den udgåede

Beløbet fratrukket gevinster minus indskud

1,11 eller lavere odds på udgåede

90 øre pr. krone

1,12 til 1,18

85 øre pr. krone

1,19 til 1,25

80 øre pr. krone

1,26 til 1,30

75 øre pr. krone

1,31 til 1,40

70 øre pr. krone

1,41 til 1,53

65 øre pr. krone

1,54 til 1,62

60 øre pr. krone

1,63 til 1,80

55 øre pr. krone

1,81 til 1,95

50 øre pr. krone

1,96 til 2,20

45 øre pr. krone

2,21 til 2,50

40 øre pr. krone

2,51 til 2,75

35 øre pr. krone

2,76 til 3,25

30 øre pr. krone

3,26 til 4,00

25 øre pr. krone

4,01 til 5,00

20 øre pr. krone

5,01 til 6,50

15 øre pr. krone

6,51 til 10,00

10 øre pr. krone

10,01 til 15,00

5 øre pr. krone

Odds over 15,01

Ingen fradrag

I tilfælde af at en hest udgår anvendes fradraget i henhold til den udgåedes odds lige før tilbagetrækningen.

Hvis 2 eller flere heste udgår, vil det samlede fradrag ikke overstige 90 øre pr. krone i gevinst.

Regel 4-reduktion anvendes på alle vindende væddemål, der blev indgået, før en hest udgik.

Hvis en hest er under starterens kommando, men nægter at løbe, tabes væddemålet.

I alle hestevæddeløb gælder det, at hvis en hest udgår eller er blevet erklæret udgået af starteren – refunderes indskuddene på denne valgmulighed. Den eneste undtagelse for dette er antepost-væddemål. Væddemål på de resterende heste i det pågældende væddemål udsættes for fradrag.

74.7 Nogle væddeløb kan indeholde reserveheste, som muligvis tildeles odds i Danske Licens Spils lister over tidlige odds. Slutplaceringen for en af disse reserveheste vil tælle, uanset om denne er tildelt odds eller ej.

Hvis en reservehest erklæres som officiel deltager i løbet og den efterfølgende udgår, vil Regel 4 som regel anvendes på reservehesten fra dette tidspunkt.

Greyhound

75. Afgørelse af væddemål

75.1 Ved spil på Greyhoundløb spilles der på startboksnummeret. Det betyder, at skulle den oprindelige hund ikke komme til start og i stedet blive erstattet af en reservehund, så er spillet fortsat gældende. Det betyder samtidig, at det ikke er afgørende for spillet, hvilken hunds navn, der står på kvitteringen, men derimod hvilken startboks hunden starter fra.

75.2 Hvis en greyhound udgår uden at blive erstattet af en reserve, så vil oddset på de øvrige startende hunde blive reguleret, således at oddset bliver det odds, som den aktuelle hund stod til ved starten på løbet.

75.3 Hvis et Greyhoundløb afbrydes og afvikles senere på dagen, så vil væddemål blive afgjort, når løbet på ny afvikles og et officielt resultat foreligger.

Mixed Martial Arts (MMA)

76. Afgørelse af Væddemål og Afbrydelse/Ændring af Væddekampe

76.1 Hvis en af deltagerne bliver udskiftet med en anden deltager, vil alle væddemål blive annulleret.

76.2 Ved en ændring af antallet af omgange, vil alle væddemål på omgange blive annulleret (f.eks. over/under antal omgange, etc.). Alle andre væddemål vil fortsat gælde.

76.3 Hvis en væddekamp bliver stoppet eller en deltager diskvalificeret før det samlede antal runder er nået, vil resultater være gældende for den runde, hvori væddekampen blev stoppet. Hvis en afgørelse på points falder før det maksimale antal runder er gennemført, vil resultater blive baseret på den runde, hvori væddekampen blev stoppet. Såfremt en deltager i pausen mellem to omgange trækker sig, bliver diskvalificeret eller ikke stiller til start, vil resultatet blive afgjort på baggrund af den sidst afsluttede runde.

Politik og Underholdning

77. Underholdning

77.1 Væddemål på underholdningsprogrammer som for eksempel X Factor, Vild med Dans og lignende vil fortsat være gældende, uanset en deltager trækker sig fra konkurrencen eller af andre årsager ikke deltager i konkurrencen.

77.2 Uanset at arrangørerne eller Danske Licens Spil tilføjer/fjerner deltagere i konkurrencen, vil væddemål placeret på øvrige deltagere fortsat være gældende.

78. Politik

78.1 Væddemål placeret på en navngiven person vil fortsat være gældende, uanset den pågældende person trækker sig fra valget, eller af andre årsager ikke deltager i valget.

78.2 Væddemål placeret på et navngivet parti vil blive annulleret, såfremt det pågældende parti trækker sig fra valget, eller af andre årsager ikke deltager i valget.

78.3 Uanset at Danske Licens Spil tilføjer/fjerner udfald, vil væddemål placeret på øvrige udfald fortsat være gældende.

Volleyball

79. Afgørelse af væddemål

79.1 Alle væddemål afgøres efter væddekampens officielle resultat. Væddemål vedrørende ”først til x point” og ”næste point” og lignende, som allerede er blevet afgjort, vil dog ikke blive påvirket, såfremt et hold fratrækkes point af dommeren i væddekampen.

79.2 Væddemål som vedrører ”hvem vinder x point i x sæt” eller lignende vil blive annulleret, såfremt sættet eller væddekampen er afgjort, inden pågældende point er spillet.

79.3 I turneringer hvor vinderen skal findes over to kampe, og der gøres brug af et såkaldt Golden Set for at finde den endelige vinder af kampen vil dette Golden Set ikke inkluderes i afgørelsen af øvrige væddemål på væddekampen. Golden Set tæller således kun med i afgørelsen af væddemål som “hvem går videre”, “hvem vinder turneringen” og lignende.

79.4 Såfremt spillestedet for væddekampen ændres, påvirkes væddemålene ikke. Dog vil alle væddemål blive annulleret, såfremt spillestedet ændres til det oprindelige udeholds hjemmebane.

OL-medaljer

80. Afgørelse af væddemål

80.1 Væddemål på OL-medaljer afgøres på baggrund af det officielle resultat, der foreligger ved afslutningsceremonien. En efterfølgende ændring af det officielle resultat er uden betydning.

80.2 Såfremt et hold vinder medalje i en disciplin, tæller det som én medalje, uanset antallet af deltagere på holdet.

80.3 Hvis to eller flere lande vinder samme antal medaljer i et væddemål vedrørende flest medaljer, vil væddemålet blive afgjort efter reglen for dødt løb.

 
Artiklen forsætter nedenfor

 

Poker Spilleregler

Gældende fra 8. november 2022

Generelt

1. Poker er betegnelsen for en række kortspil udbudt af Danske Licens Spil, hvor deltagerne indbyrdes spiller mod hinanden. Poker kan både spilles mod et indskud af rigtige penge og som gratis spil for fiktive penge.

2. Poker kan spilles via Danske Licens Spils download klient eller via Danske Licens Spils Poker App. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.danskespil.dk, at spilleren tiltræder ”Vilkår for Netspil” (herefter benævnt ”netspilsvilkårene”), som findes på www.danskespil.dk. Oplysning om spilformer og spillevejledning kan ses på www.danskespil.dk.

3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

4. Kun de Poker spil, der er registreret i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem, deltager i spillet. Det spil der deltages i, angives i spillerens spilhistorik. Spilhistorikken kan ses ved at spilleren logger ind på sin netspilskonto i download klienten.

5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i spillerens spilhistorik, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

6. Poker spillene kan spilles af to eller flere spillere afhængig af det enkelte spil. Danske Licens Spil fungerer alene som administrator af spillene.

7. De enkelte Poker spil vil blive udbudt både i turneringsform og som cash game, jf. spillevejledningerne, som kan ses på www.danskespil.dk. Turneringspoker er en spilvariant, hvor spillet afgøres over en serie af hænder, mens cash game er en spilvariant, hvor hver enkelt hånd udgør et separat spil. Hvis en spiller, uanset spilvariant, ikke foretager en påkrævet handling inden for den tidsperiode, som er angivet på det valgte bord, taber spilleren det pågældende spil.

8. Det er muligt at spille Poker gratis og med indskud. Spil om fiktive penge har ingen værdi, og de fiktive penge kan ikke indløses til rigtige penge. Der optjenes ikke pokerpoint ved spil af gratis Poker. Ved at spille Poker med indskud optjenes der pokerpoint. De nærmere regler og vilkår herfor står beskrevet på https://danskespil.dk/poker/min-tilbagebetaling.

9. Inden overførelse af et pengebeløb til et Poker spil bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger (herunder om der spilles for fiktive penge (gratis) eller for rigtige penge (indskud)) svarer til det beløb, spilleren ønsker at tilføre det enkelte spil.

Snyd og anden uønsket adfærd

10. Danske Licens Spil kan tildele en spiller en advarsel, en karantæne eller blokere eller lukke spillerens netspilskonto, herunder tilbageholde eller konfiskere midler fra denne, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræder:

1. Opfordring eller medvirken til snyd via chatten, jf. punkt 11.

2. Overtrædelse af gældende chatregler, jf. punkt 12.

3. Aftalt spil (”collusion”), anvendelse af applikationer eller robotter (”bots”) til hjælp i spillet, anvendelse af øvrige tilføjelsesprogrammer, der kan give spilleren en uretmæssig fordel samt øvrig uønsket adfærd, jf. punkt 13.

4.”Grimming” eller ”Big Blind-udnyttelse” er ikke tilladt. Når der spilles heads-up kræves det, at spilleren, der modtager knappen, spiller ligeså mange small blinds som big blinds. Den spiller, der modtager knappen i første hånd, er forpligtet til at afslutte hånden i big blind.

5. ”Queueing” er en måde hvorpå spillere forsøger at påvirke hvem de spiller imod. Det kan eksempelvis aftales indbyrdes hvornår man tilmelder sig en given SNG/SPIN så man undgår modstanderen. Det er hverken tilladt bevidst at spille samme borde og udnytte viden om hinandens kort (collusion) eller bevidst at undgå hinanden i disse formater (queueing).

6. ”Ratholing” er, når en spiller forlader et bord efter at have fået et samlet overskud, for umiddelbart efter at sætte sig ved samme bord igen, men for et mindre beløb end hvad vedkommende forlod bordet med.

7. Brugen af tredjepartsprogrammer, der hjælper med at træffe real-time beslutninger. Herunder, men ikke begrænset til:

·       PioSOLVER

·       PokerSnowie

·       Jesolver

·       Flopzilla

·       ICMIZER

·       Vision GTO Trainer

·       InstaGTO

·       Holdem Indicator

·       Omaha Indicator

·       Stud Indicator

·       Tournament Indicator

·       HirokuScript

·       Poker Calculator Pro

·       Super HUD

·       Tournament Shark

·       Lucid GTO

·       Spinwize

·       Deepsolver

Brugen af en virtuel maskine og/eller et program, mens Danske Spil Poker benyttes, der har til formål at dele skærmoplysninger eller give fjernadgang. Herunder, men ikke begrænset til:

·       Oracle VM VirtualBox

·       VMware

·       TeamViewer

·       Microsoft Remote Desktop

·       AnyDesk

·       LogMeIn

 

Tilladte tredjepartsprogrammer:

·       Partycaption

·       StackAndTile

·       PlaceMint

·       Starshelper

·       Mosaic 2

·       Table Tamer

·       IntuitiveTables

·       Universal Replayer

·       Jurojin Poker

·       Slot Poker Pro

 

11. Hvis en spiller via chatten opfordrer eller medvirker til snyd i et spil, tildeles spilleren karantæne. Snyd kan eksempelvis forekomme, hvor en spiller via chatten direkte eller indirekte giver udtryk for, hvilke kort der skal spilles ud.

12. Ved overtrædelse af de gældende chatregler kan der tildeles karantæne fra Poker. Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af chatten:

·       Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre spillere, dealeren, m.fl.

·       Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane.

·       Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen).

·       Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.

·       Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.

·       Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider.

·       Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer.

·       Anstødeligt alias: Aliaser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt.

·       Reklame i alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt.

·       Narkorelateret alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.

13.1 Danske Licens Spil og dennes leverandører bestræber sig på at opdage og forhindre spilleres snyd, herunder, men ikke begrænset til, aftalt spil (”collusion”), brug af applikationer, robotter (”bots”) og anden software, som skaber en urimelig fordel over andre spillere, herunder ved brug af kunstig intelligens, chip-dumping, scripting og anden form for uønsket adfærd, der giver spillere en urimelig fordel i forhold til andre spillere, se nærmere nedenfor. Som led i dette arbejde accepterer vores spillere, at vi træffer foranstaltninger til bl.a. at opdage software, som muliggør snyd og anden uønsket adfærd, herunder ved at læse listen over igangværende software på spillernes computere. Vi reagerer hurtigst muligt ved mistanke om snyd og anden uønsket adfærd og arbejder løbende på at optimere vores spil samt kontrollere de enkelte spilleres spilmønstre. Vi kan dog ikke garantere, at alle forsøg på snyd og anden uønsket adfærd forhindres, og vi påtager os derfor ikke eventuelt erstatningsansvar herfor. I det omfang en spiller har lidt et tab til en anden spiller som følge af snyd eller anden uønsket adfærd, forsøger vi i videst muligt omfang at tilbageføre de beløb, der er tabt af spilleren. Dette forudsætter dog, at vi kan finde den pågældende spiller, der har snydt eller udvist anden uønsket adfærd og konfiskere dennes spillers midler. I tilfælde af at mere end en spiller har lidt et sådant tab, vil eventuelle konfiskerede midler fordeles pro rata efter hver berørt spillers tab.

13.2 Aftalt spil

Der spilles altid mod andre spillere, og det er ikke på nogen måde tilladt at spille mod sig selv eller forsætligt at tabe penge til andre. Det er ikke tilladt at opnå en fordel frem for andre spillere, herunder, men ikke begrænset til, at dele informationer, der ikke er tilgængelige for en anden spiller som f.eks. kort, skabe en koordineret strategi med en anden spiller, og acceptere at dele præmierne fra et spil. Hvis en spiller har mistanke om, at andre spillere ved et bord spiller sammen, skal denne øjeblikkeligt indrapportere dette ved at kontakte Danske Licens Spil på kontakt@danskespil.dk.

13.3 Tredjeparts software

Det er ikke tilladt at bruge nogen former for tredjeparts software, der giver spilleren real-time råd, eller som giver forslag til, eller udfører, beslutninger på spillerens vegne, herunder, men ikke begrænset til, brug af HUD’s, seating scripts, applikationer, robotter (”bots”) og anden software, som skaber en urimelig fordel over andre spillere, herunder ved brug af kunstig intelligens. Spilleren skal således selv træffe sine beslutninger og udføre disse. 

13.4 Chip-dumping

Det er ikke tilladt at chip-dumpe, herunder ved med vilje at tabe en hånd til en anden spiller for at videregive chips til den pågældende spiller. Hvis en spiller mistænker en anden spiller for at chip-dumpe, skal denne øjeblikkeligt indrapportere dette ved at kontakte Danske Licens Spil på kontakt@danskespil.dk.

13.5 Heads-up matches

Når man starter en heads-up match, skal spilleren, der starter med dealer button, spille et lige antal hænder fra small blind og big blind. Spilleren der starter med dealer button, skal afslutte spillet inden en hånd, hvor dealer knappen modtages.

 

Cash Out

14.1 Ved spil af Poker via pokerklient eller app kan visse spil sælges helt, før de er endeligt afgjort. Dette gøres via ’Cash Out’.

14.2 Danske Licens Spil kan ikke holdes ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system medfører, at en anmodning om eller accept af udbetaling af Cash Out-beløbet ikke kan gennemføres, eller at Cash Out-funktionen ikke er tilgængelig for det pågældende spil.

14.3 Det tilbudte beløb via ’Cash Out’ er det samlede beløb, som tilføres spillerens spilkonto.

14.4 Når et ’Cash Out’-beløb er accepteret, kan spilleren ikke annullere dette.

14.5 Hvis tilførslen af et Cash Out beløb til en spillers spilkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for beregningen af beløbet viser sig at være fejlagtigt, er Danske Licens Spil berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto, såfremt spilleren vidste eller burde vide at beregningen beroede på en fejl.

Spillemyndigheden

15. Danske Licens Spils administration af spillet er underlagt Spillemyndighedens kontrol.

Valutaomveksling

16. Alle udbetalinger af gevinster sker i danske kroner. Såfremt et spil afvikles i anden valuta end danske kroner, købes den givne valuta i henhold til den aktuelle dagskurs fra www.oanda.com. Den kurs spilleren har købt spillet til, vil også blive benyttet ved tilbageveksling fra anden valuta til danske kroner. Den aktuelle dagskurs fastlåses hver morgen kl. 8:00.

Annullering af spil

17. Efter spilstart kan spillet ikke længere annulleres.

Uafsluttede spil

18. Eventuelle uafsluttede Poker spil behandles hurtigst muligt, og senest inden 90 dage. Såfremt et igangværende Poker spil afbrydes som følge af en fejl i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem, henvises for så vidt angår turneringer til www.danskespil.dk/poker/regler_ved_nedbrud.. For så vidt angår cash games vil en afbrydelse som følge af en fejl i Danske Licens Spils leverandørs spilsystem, som udgangspunkt medføre at hånden erklæres død, og indsatsen i den pågældende hånd bliver ført tilbage til spillerne, således at alle spillere har samme udgangspunkt som før den afbrudte hånd blev igangsat.

Gevinstberegning

19. For så vidt angår gevinstberegningen i de enkelte Poker spil henvises til www.danskespil.dk.

Overførsel af gevinster

20. Pokergevinster overføres automatisk til spillerens netspilskonto. Danske Licens Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted.

Spilafgift

21. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Force Majeure

22. Hvis det på grund af strejke eller anden begivenhed, der henhører under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemføre Poker spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør Danske Licens Spil ud fra en samlet sikkerhedsmæssig vurdering, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens netspilskonto.

Forældelse

23. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Licens Spil senest 3 år efter spilledagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Offentliggørelse

24. Danske Licens Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår et Poker spil er spillet.

Eventuelle oversættelser

25. Såfremt enkelte af Poker spillene vil blive udbudt på engelsk, og der i så tilfælde er uoverensstemmelser mellem eventuelle oplysninger anført på engelsk inde på spilsiderne, og regler eller vilkår anført på dansk i disse spilleregler, netspilsvilkårene eller eventuelle særlige kampagnevilkår, er det altid de danske regler og vilkår, der er gældende.

 

Danske Licens Spil A/S

CVR-nr.: 33034474

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

Spillehjørnet Spilleregler

Gældende fra 03. april 2019

1. Spillehjørnet er betegnelsen for en række spil udbudt af Danske Licens Spil, hvor deltagerne indbyrdes spiller mod hinanden, eller alene mod huset.

2. 2. Danske Licens Spil udbyder spillene i Spillehjørnet i henhold til de generelle regler, jf. punkterne 1 til 26. Specielle regler for de enkelte spil fremgår af spillevejledningen for det enkelte spil på www.danskespil.dk.

3. Spillehjørnets spil kan spilles via hjemmesiden www.danskespil.dk og via mobilenheder. Det er en betingelse for deltagelse i spil, at spilleren tiltræder ”Vilkår for Netspil” (”netspilsvilkårene”), som findes på www.danskespil.dk.

Oplysning om spilformer og spillevejledning kan ses på www.danskespil.dk.

4. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af www.danskespil.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.

5. Kun de Spillehjørnet spil, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet.

Det spil der deltages i, angives på den elektroniske kvittering, jf. punkt 11.

6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Karantæne

7. Danske Licens Spil kan tildele en spiller karantæne fra Spillehjørnet, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræder:

• Opfordring eller medvirken til snyd via chatten, jf. punkt 8.

• Overtrædelse af gældende chatregler, jf. punkt 9.

• Aftalt spil, bl.a. ved forsætligt at tabe penge til andre spillere.

• Anvendelse af egne applikationer eller robotter (’bots’) til hjælp i spillet.

8. Hvis en spiller via chatten opfordrer eller medvirker til snyd i et spil, tildeles spilleren karantæne. Snyd kan eksempelvis forekomme, hvor en spiller via chatten direkte eller indirekte giver udtryk for, hvilke kort der skal spilles ud eller placering af spilbrikker.

9. Ved overtrædelse af de gældende chatregler kan der tildeles karantæne fra Spillehjørnet. Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af chatten:

Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre.

Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane.

Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen).

Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.

Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.

Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider.

Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer.

Anstødeligt alias: Aliaser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt.

Reklame i alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt.

Narkorelateret alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.

Enhver spiller, der oplever chikane eller lignende via chatten på Spillehjørnet, skal dokumentere adfærden og straks kontakte Danske Licens Spil med henblik på en nærmere vurdering af, om en spiller skal tildeles karantæne.

Spillemyndigheden

10. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Licens Spils administration af Spillehjørnet.

Spil mod andre

11.Multiplayer-spil spilles mod en eller flere spillere afhængig af det enkelte spil. Der spilles altid mod andre spillere, og det er ikke på nogen måde tilladt at spille mod sig selv. Danske Licens Spil fungerer alene som administrator af spillene. Danske Licens Spil har sammen med dets leverandører iværksat en lang række tiltag for at forhindre spilleres brug af robotter med henblik på automatisering eller optimering af spil. En sådan brug er således også i strid med netspilsvilkårene, da vi ønsker, at vores spil altid foregår mellem fysiske personer. Vi reagerer altid med det samme ved mistanke om spil via robotter og arbejder løbende på at optimere vores spil samt kontrollere de enkelte spilleres spilmønstre. Vi kan dog ikke garantere, at alle forsøg på brug af robotter forhindres, og påtager os ikke eventuelt erstatningsansvar herfor.

Kvitteringen

12. Spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når det nødvendige antal spillere har købt spillet, og spillet starter. Kvittering for købet kan hentes frem på skærmen via "Min side". En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller.

Annullering af spil

13. Efter spilstart kan spillet ikke længere annulleres.

Jackpots

14. I de forskellige spil kan der vindes en jackpot. Specifikke regler for de enkelte jackpots kan forefindes under de enkelte spils spillevejledning på danskespil.dk.

15.For at vinde en jackpot skal spilleren opnå et jackpot spin. Betingelserne for at opnå et jackpot spin er beskrevet i vejledningen i hvert enkelt spil. Alle gevinster i jackpot spinnet kan vindes når betingelserne for et jackpot spin er opnået, og uanset indsatsens størrelse, men sandsynligheden for, hvilke felter spilleren lander på, varierer fra spil til spil, og er afhængig af, hvor ofte et jackpot spin udløses i det pågældende spil.

Der kan ikke vindes penge i prøvespil (spil uden indskud).

16. For hvert købt spil bidrager spilleren til de voksende jackpots. Der vil være separate jackpotpuljer for hvert enkelt spil. Jackpotpuljen vil for hvert spil indeholde et minimumsbeløb - en jackpotgaranti. Hver gang en spiller laver et indskud, vil en del af indskuddet gå til jackpotpuljer og jackpotgarantien.

Når en jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart. Der vil derfor ikke opstå en situation, hvor der spilles ind til en jackpot, der ikke eksisterer. Der gøres dog opmærksom på, at der kan opstå en lille forsinkelse på de såkaldte jackpot-tickers (jackpot-feed) på hjemmesiden, som ikke vises i realtid. Denne afvigelse har dog ikke indflydelse på selve spilafviklingen. I selve jackpot spinnet er jackpotpuljen angivet i realtid.

17. Såfremt flere spillere har fået tildelt et jackpot spin samtidig, vil vinderen af jackpotpuljen være den der gennemfører og vinder jackpot spinnet hurtigst. Den anden spiller vil blive tildelt garantien. Såfremt en spiller med et tildelt jackpot spin bliver i tvivl om udfaldet af jackpot spinnet, vil der blive indhentet spilhistorik til dokumentation for resultatet.

Skulle der opstå en situation, hvor en eller flere spillere fejlagtigt tror, at de har vundet en given jackpot, vil Danske Licens Spil fremskaffe logs og spilhistorik og informere kunden om det rigtige resultat. Det vil altid være resultatet i Danske Licens Spils softwareleverandørs system, der er gældende for spillet.

18. En jackpot vil ikke blive lukket, mens den er aktiv. Såfremt Danske Licens Spil måtte beslutte at nedlægge et spil, vil den tilknyttede jackpot imidlertid blive lukket. Danske Licens Spil kan i den forbindelse beslutte, at jackpotten overføres til et nyt spil, eller at jackpotten afvikles på anden vis. Danske Licens Spil vil informere nærmere herom under det pågældende spil forud for nedlæggelsen af spillet.

Et jackpot-forløb vil ikke blive afbrudt, med mindre der er mistanke om tekniske problemer. I så fald vil spillet blive midlertidig stoppet indtil der er en afklaring på problemets omfang.

Uafsluttede spil

19. Skulle en spiller miste forbindelse til internettet eller på anden vis være forhindret i at gennemføre spillet, gælder indskuddet, hvis det er placeret og registreret før afbrydelsen finder sted. Spilleren har dog mulighed for at genoptage sit spil, så længe dette gøres inden for 30 dage. Når spilleren ikke at genoptage spillet inden tidsfristens udløb, vil spillet blive frigivet, og andre spillere kan overtage spillet.

20. Alle købte kabalespil er åbne i 10 dage fra spilkøb. Når spilleren ikke spillets mål inden for denne periode, opgives og afsluttes spillet uden videre. Spilleren får ikke sit indskud tilbagebetalt.

21. Eventuelle uafsluttede spil behandles hurtigst muligt, og senest inden 90 dage. Såfremt et igangværende spil afbrydes som følge af en fejl i Danske Spil koncernens centrale IT-system, vil indskuddet i det afbrudte spil blive tilbagebetalt til spilleren. 

Gevinstberegning

22. For så vidt angår gevinstberegningen og størrelsen af gevinsterne i de enkelte spil henvises til gevinstoversigten, som vises i forbindelse med de forskellige spil.

Spilafgift

23. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Force Majeure

24. Hvis det på grund af strejke eller anden begivenhed, der henhører under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemføre spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør Danske Licens Spil, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens spilkonto.

Forældelse

25. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Licens Spil senest 3 år efter spilledagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Offentliggørelse

26. Danske Licens Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår et spil er spillet.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

 

Tips spilleregler

Gældende fra den 1. december 2023

Generelt

1. Tips er en fælles betegnelse for en række spil, som går ud på at forudsige - tippe - resultatet i et antal af Danske Licens Spil udvalgte kampe. Danske Licens Spil udbyder Tips spil fra 2 til 25 kampe pr. kupon. Kuponerne benævnes fra Tips 2 til Tips 25. 

Danske Licens Spil kan i tillæg til nærværende spilleregler fastsætte særlige spilleregler for udvalgte Tips spil. Dette vil i så fald fremgå af kuponen på danskespil.dk.

2. Nærværende spilleregler gælder for Tips, uanset om spillet købes hos en forhandler (papirkuponer og ”Spil i butik") eller som onlinespil (danskespil.dk samt på mobile enheder). Det er dog en betingelse for deltagelse i onlinespil, at kunden tiltræder "Vilkår for Netspil" (netspilsvilkårene), som findes på danskespil.dk.

Danske Licens Spil har indført et Spil-id, som skal anvendes i forbindelse med køb af spil hos forhandlere. En kunde skal altid anvende sit eget personlige Spil-id. Vilkår for Spil-id finder anvendelse, når Spil-id’et anvendes i forbindelse med køb af spil. Spil-id’et giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres automatisk til kundens danske NemKonto eller en oplyst specifik dansk bankkonto.

De spilleregler, der gælder særligt for onlinespil, vil være angivet med understreget tekst.

3. Danske Licens Spil kan til enhver tid foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til spillereglerne. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af danskespil.dk. 

4. Kun de Tips rækker, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, deltager i spillet. 

Fejl

5. Det er som udgangspunkt de oplysninger om Tips kampene, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, der er gældende. Er der imidlertid fejl i disse oplysninger, kan Danske Licens Spil udtrække et erstatningsresultat (tendenslodtrækning) i henhold til punkt 19 nedenfor.

6. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på kundens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens IT-system, er de registrerede oplysninger i IT-systemet gældende. Kundens retsstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til kunden håndteres efter en vurdering af, om kunden vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Såfremt et Tips spil annulleres som følge af en fejl i Danske Spil koncernens IT-system, vil alle indskud på det pågældende spil blive tilbagebetalt.

7. Danske Licens Spil tilstræber, at indholdet på danskespil.dk, på tekst-tv, på programbladet.dk, i det digitale kampprogram mv. er ajour, men indestår ikke for, at indholdet er komplet eller korrekt. Oplysninger om Tips spil på danskespil.dk, på tekst-tv, på programbladet.dk, i det digitale kampprogram mv. er således alene af vejledende karakter.

8. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en kunde ved ikke at følge de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb, eller som en forhandler på anden måde måtte have påført en kunde.

Tips spillene

9. Danske Licens Spil tilbyder Tips spil indeholdende fra 2 til 25 kampemed op til 10 udfald pr. kamp. For hver kamp skal kunden ved afkrydsning markere hvilket udfald, der tippes i de udvalgte kampe.

Det førstnævnte hold i hver kamp anses i alle tilfælde for hjemmehold.

10. Danske Licens Spils rækkekupon kan anvendes til at tippe udvalgte matematiske systemer. 

11. Danske Licens Spils systemkuponer, R- og U-systemkuponer, kan anvendes til brug for udvalgte reducerede systemer på de Tips spil, hvor Danske Licens Spil tilbyder dette. Kunden vælger og afkrydser det system, som kunden ønsker anvendt.

12. Enkeltrækkerne i de reducerede systemer dannes i overensstemmelse med den udskrivning, som er vist i Danske Licens Spils til enhver tid gældende udskrivningsnøgle, som findes på danskespil.dk.

13. Tips kan spilles som lynspil ”LynTips”, hvor kombinationerne er baseret på statistiske oplysninger om de sandsynlige udfald i kampene. Kunden har mulighed for at vælge mellem flere forskellige kombinationsmuligheder.

Spilkuponen

14. Ved spil hos forhandlere, herunder ved selvbetjeningsterminaler, skal kunden kontrollere spilkuponen, inden spillet købes.

Ved onlinespil skal kunden kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes.

Spilkvitteringen

15. Ved spil hos en forhandler udskrives en spilkvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil.

Ved onlinespil registreres spillet i Danske Spil koncernens IT-system, når kunden har bekræftet spillet, og spilkvitteringen for spillet vises på skærmen. Spillet registreres direkte i Danske Spil koncernens IT-system som tilhørende den pågældende registrerede kunde.

16. Kunden skal ved modtagelse af spilkvitteringen kontrollere, at spilkvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at spilkvitteringen ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Licens Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Licens Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug, hvis kunden har offentliggjort eller delt spilkvitteringen på f.eks. sociale medier eller i andre medier.

Kundens annullering af spil

17. Hvis en kunde ønsker at annullere et spil, skal det ske straks og senest inden for 5 minutter efter, at spilkvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev indgået. Retten til annullering bortfalder dog, hvis forhandleren eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for annullering.

Spilkvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Ved annulleringen vil alle spilkvitteringens spil blive annulleret.

Ved onlinespil kan kunden ikke annullere spillet, når kunden har bekræftet spillet.

Afgørelse af Tips

18. En Tips kupon består af kampe med starttidspunkt samme dag. Eksempelvis indeholder Tips 13 Søndag 13 kampe, som alle har starttidspunkt søndag (lokal tid hvor kampen spilles). Danske Licens Spil kan dog beslutte, at en Tips kupon skal indeholde kampe, som afvikles over flere forskellige kampdage. Dette vil i så fald fremgå af kuponen på danskespil.dk.  Flyttes en kamp til en anden kampdag (uden for perioden), foretages der tendenslodtrækning af den pågældende kamp (jf. punkt 19).

Som Tips resultat i en kamp gælder det resultat, der foreligger, når kampen afsluttes af dommeren efter ordinær spilletids udløb, uanset hvor kampen afvikles. Kampafgørelser efter ordinær spilletids udløb, f.eks. i tilfælde af forlænget spilletid, er således uden betydning for Tips resultatet. Et resultat udover ordinær spilletids udløb er dog gældende, hvis dette specifikt fremgår af Tips spillet.

De officielle arrangørers eventuelle rettelse af kampresultatet efter en kamps afslutning som følge af protest eller lignende, er uden betydning for Tips resultatet.

Danske Licens Spil kan ved kuponfastsættelsen bestemme, at der kan tippes på et delresultat af en kamp (f.eks. 1. halvleg).Såfremt en kamp afbrydes, udsættes eller aflyses efter, at delresultatet er afgjort, vil delresultatet være gældende for tipningen.

Danske Licens Spil kan fastsætte særlige regler og i fornødent omfang træffe afgørelse om, hvorvidt det fremkomne udfald er gældende for tipningen, herunder i hvilket omfang tendenslodtrækning (jf. punkt 19) skal benyttes i tilfælde af afbrydelse, aflysning, udsættelse eller uregelmæssigheder ved afviklingen af kampen.

"Sejr uden kamp" anses for aflyst kamp.

Hvis der i øvrigt skulle opstå tvivl om, hvorvidt en kamp, der er optaget på en Tips kupon, skal medregnes i tipningen med det i kampen opnåede resultat eller med det udtrukne erstatningsresultat, træffer Danske Licens Spil den endelige afgørelse.  

Der kan ikke rejses krav mod Danske Licens Spil i forbindelse med ændringer af et gevinstgivende resultat. 

19. Når der foretages tendenslodtrækning, sker udtrækningen af erstatningsresultatet for hver enkelt kamp på grundlag af et antal enheder, der hver repræsenterer ét af de mulige Tips resultater.

Antallet af enheder repræsenterende samme resultat bestemmes efter den tendens eller sandsynlighed, der er for hvert af udfaldene. Ved trækningen skal alle alternative Tips resultater altid være repræsenteret.

Gevinstberegning

20. På Tips kuponer med 3 udfald pr. kampudbetales gevinster efter nedenstående tabel:

Spil

Antal præmiegrupper

Præmiefordeling i %

Tilbagebetalingsprocent

Tips 2

1

100

90

Tips 3

1

100

88

Tips 4

1

100

85

Tips 5

1

100

85

Tips 6

1

100

85

Tips 7

1

100

85

Tips 8

2

50-50

80

Tips 9

2

50-50

75

Tips 10

2

50-50

75

Tips 11

2

50-50

75

Tips 12

3

40-30-30

75

Tips 13

4

45-16-12-27

75

Tips 14

4

45-16-12-27

75

Tips 15

4

45-16-12-27

75

Tips 16

4

45-16-12-27

75

Tips 17

4

45-16-12-27

75

Tips 18

4

45-16-12-27

75

Tips 19

4

45-16-12-27

75

Tips 20

4

50-20-15-15

75

Tips 21

4

50-20-15-15

75

Tips 22

4

50-20-15-15

75

Tips 23

4

50-20-15-15

75

Tips 24

4

50-20-15-15

75

Tips 25

4

50-20-15-15

75

På den enkelte række kan der kun opnås én gevinst.

Eksempel:

For Tips 13 deles den samlede gevinstsum i fire præmiegrupper med:

  • 45% som 1. præmie, der deles lige mellem de rækker, der indeholder 13 rigtige resultater.
  • 16% som 2. præmie, der deles lige mellem de rækker, der indeholder 12 rigtige resultater.
  • 12% som 3. præmie, der deles lige mellem de rækker, der indeholder 11 rigtige resultater.
  • 27% som 4. præmie, der deles lige mellem de rækker, der indeholder 10 rigtige resultater.

Tilbagebetalingsprocenten er 75 i dette tilfælde.

21. Fra den i punkt 20 angivne fordeling af den samlede gevinstsum gælder følgende undtagelser:

a) Såfremt gevinsterne i en højere gevinstpulje bliver mindre end i en lavere pulje, slås puljerne sammen, og beløbet deles ligeligt mellem vinderrækkerne i disse puljer.

b) Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende rækker i en gevinstpulje, eller gevinsterne ikke udgør mindst 10 kr., overføres puljens gevinstbeløb til kommende gevinstpuljer.

22. Danske Licens Spil offentliggør Tips resultater og præmieprognoser på danskespil.dk.

Spilafgift

23. Danske Licens Spil beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Kundens gevinster er fritaget for indkomstskat. 

Gevinstudbetaling

24. Alle gevinster afrundes nedad til nærmeste hele eller halve kronebeløb inden udbetalingen. 

25. Ved onlinespil overføres gevinsterne automatisk kundens spilkonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene.

Hvis der er flere gevinster på en spilkvittering, udbetales de samlet og først, når alle spil på spilkvitteringen er afgjort.

26. Når spilkvitteringen er indlæst, registreres en eventuel gevinst som udbetalt i Danske Spil koncernens IT-system, og spilkvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende.

Hvis den samlede gevinst på en spilkvittering er:

a)  1.000 kr. eller mindre, udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til kunden.

b) 1.001 kr. og op til og med 5.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 26 a). Forhandleren kan dog også udbetale gevinsten direkte til kundens danske NemKonto, hvis kunden ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto. Endvidere kan forhandleren henvise kunden til selv at foretage gevinstudbetaling på danskespil.dk/spilid.

c)  over 5.000 kr., udbetales gevinsten altid automatisk til kundens danske NemKonto, hvis kunden ikke har oplyst en specifik dansk bankkonto.

Af hensyn til eventuelle klager kan gevinster på 1,5 mio. kr. og derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter Tips kuponen er afsluttet.

Der kan kun ske udbetaling af gevinster til personer over 18 år. Danske Licens Spil eller dennes forhandlere er altid berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation.

Kopier og lignende af spilkvittering kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en spilkvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Licens Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på spilkvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens IT-system, f.eks. fordi spilkvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en spilkvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Danske Licens Spil kan til enhver tid ændre de anførte beløbsgrænser for forhandlernes gevinstudbetaling.

27. Får Danske Licens Spil mistanke om, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, kan Danske Licens Spil suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget.

28. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Licens Spil til den, der er i besiddelse af gyldig spilkvittering med tilhørende Spil-id. En spilkvittering er ikke gyldig efter udbetaling af gevinsten.

29. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb. Dette gælder uanset gevinstudbetaling eksempelvis måtte være spærret i henhold til disse spilleregler eller i øvrigt ikke sker straks eller ikke sker som forudsat i disse spilleregler. 

Spærring

30. Danske Licens Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Licens Spil herimod, eller hvis Danske Licens Spil konstaterer andre uregelmæssigheder eller utilbørlig adfærd, som i henhold til disse spilleregler eller efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet.

Forældelse

31. Forældelsesfristen er tre år for alle væddemål. En kunde skal ved forkert eller manglende udbetaling af gevinst henvende sig til Danske Licens Spil senest tre år efter væddemålets afgørelse. Overskrides ovennævnte frist, fortabes retten til gevinst.

Klageadgang

32. Såfremt en kunde ønsker at klage over spillet, kan kunden klage til Danske Licens Spil.

En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal kunden angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen ”Hjælp”.

Hvis kunden får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad kunden havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling. 

Offentliggørelse

33. Ved spil købt via en forhandler har Danske Licens Spil ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på den forhandler, der har solgt en vindende spilkvittering samt oplysninger om gevinstens størrelse.

Ved onlinespil har Danske Licens Spil ret til at offentliggøre hjembyen på kunden af en vindende spilkvittering (den by, som er registreret på kunden hos Danske Licens Spil) samt oplysninger om gevinstens størrelse.

Spillemyndigheden

34. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Licens Spils administration af Tips.

 

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor