vil inden længe være forældet, hvilket vil mindske din brugeroplevelse på danskespil.dk. Vi anbefaler derfor, at du opgraderer til en nyere version.

Vilkår

Netspilsvilkår

Gældende fra 25. maj 2018

1. Generelt

1.1. De vilkår, der følger nedenfor gælder for personer, der ønsker at oprette en netspilskonto på danskespil.dk eller som ønsker at deltage i spil på danskespil.dk. Personer, der ønsker at oprette en netspilskonto, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”spiller”), for at kunne deltage i spil på danskespil.dk.

1.2. Ved oprettelse af en netspilskonto på danskespil.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Spil koncernen på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

1.3. Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Spil koncernen via danskespil.dk. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Spil koncernens spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

1.4. Danske Spil koncernen forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Spil koncernen ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

2. Registrering

2.1. Registrering som spiller hos Danske Spil koncernen kan kun foretages af en person, som

 • har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,
 • er fyldt 18 år,
 • ikke er erklæret personligt konkurs, og
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

  Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil koncernen, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

2.2. Registrering som spiller hos Danske Spil koncernen skal ske ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer. Spilleren skal endvidere oplyse sit forventede spilleomfang for så vidt angår spil på danskespil.dk.

2.3. Ved registrering kontrollerer Danske Spil koncernen, om spilleren er registeret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Er dette tilfældet, vil netspilskontoen og kundeforholdet med Danske Spil koncernen ikke kunne oprettes.

2.4. Ved login på netspilskontoen via danskespil.dk skal der anvendes NemID. Ved login på netspilskontoen fra tekniske platforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.

2.5. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på danskespil.dk eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer via danskespil.dk eller at kontakte Kundecentret. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

2.6. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

2.7. Danske Spil koncernen validerer CPR-numre i CPR-registret, og såfremt der er uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger, og de oplysninger der fremgår af CPR-registret, vil netspilskontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er blevet undersøgt og afklaret. At en netspilskonto er midlertidig betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til netspilskontoen, og at der ikke kan udbetales penge fra netspilskontoen, men spilleren kan godt købe spil.

2.8. Danske Spil koncernen forbeholder sig retten til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

3. Behandling af personoplysninger

3.1. Danske Spil koncernen overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter danskespil.dk accepterer spilleren, at Danske Spil koncernen behandler spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik.

4. Spærring m.v.

4.1. Danske Spil koncernen kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens netspilskonto helt eller delvist.

4.2. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Danske Spil koncernen.

4.3. Danske Spil koncernen kan endvidere spærre spillerens netspilskonto, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Spil koncernens vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.

4.4. Danske Spil koncernen kan derudover begrænse spillerens indskudsmuligheder eller spærre spillerens netspilskonto (og/eller efter omstændighederne begrænse indskudsmuligheder, annullere eller ophæve afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

 • Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter
 • Spil på idrætsbegivenheder, hvori spilleren selv deltager som idrætsudøver eller dommer
 • Spil på væddemålsspil fra oddssættere og personer i lignende stillinger
 • Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation
 • Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
 • Spil mod sig selv
 • Overtrædelse af gældende chatregler
 • Forsøg på hacking af spillerens netspilskonto eller andre spilleres netspilskonti
 • Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere
 • Systematisk spil på forsinkede oddsbevægelser i forhold til markedsbevægelser
 • Systematisk spil på fejlbehæftede odds og udnyttelse af bet delays
 • Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter
 • Misbrug af spillerens netspilskonto
 • Brug af andre spilleres netspilskonti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger
 • Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom
 • Anden utilbørlig adfærd, der efter Danske Spil koncernens opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

4.5. Danske Spil koncernen kan endvidere foretage en spærring af spillerens netspilskonto, såfremt Danske Spil koncernen finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

4.6. Spærring af spillerens netspilskonto kan ske, uanset om ovenstående handlinger sker eller mistanke opstår på baggrund af spillerens aktiviteter via danskespil.dk eller Danske Spils koncernens øvrige spiludbud, herunder via Vegas.dk.

4.7. Danske Spil koncernen er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

5. Ansvar

5.1. Netspilskontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

5.2. Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine NemID loginoplysninger, brugernavn samt sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.

5.3. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

5.4. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens netspilskonto, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Spil koncernen, der herefter vil spærre spillerens netspilskonto. Når spærringen af spillerens netspilskonto er bekræftet af Danske Spil koncernen, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens netspilskonto.

5.5. Danske Spil koncernen er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Spil koncernens kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Spil koncernens systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.

6. Brug af netspilskonto

6.1. Spilleren skal overføre penge fra sin bankkonto til sin netspilskonto, før det er muligt at købe spil via danskespil.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter.

6.2. Indbetalinger til netspilkontoen kan alene ske ved brug af de af Danske Spil koncernen godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, Danske Spil koncernen tillader.

6.3. Danske Spil koncernen accepterer ikke spil på kredit.

6.4. Udbetalinger og indbetalinger kan ses på netspilskontoen i en periode på 1 år, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Danske Spil koncernens kundecenter.

6.5. Indbetalinger til spillerens netspilskonto samt udbetalinger fra netspilskontoen til spillerens bankkonto kan af Danske Spil koncernen pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af danskespil.dk.

7. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring

7.1. Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens netspilskonto sker til spillerens NemKonto. Udbetaling til en anden bankkonto tilhørende spilleren kan alene ske ved spillerens personlige henvendelse til Danske Spil koncernens kundecenter. Det er spillerens ansvar at dokumentere ejerskab over bankkontoen samt kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.

7.2. Indestående midler på netspilskontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen på ”Min side”, eller ved henvendelse til Kundecentret. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af netspilskontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto.

7.3. Gevinster vil være til rådighed på spillerens netspilskonto hurtigst muligt efter spillets/væddemålets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover vil dog først blive overført til spillerens netspilskonto eller bankkonto 3-4 uger efter spillets afslutning.

7.4. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers netspilskonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Spil koncernen berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra netspilskontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra netspilskontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

7.5. Såfremt spillerens overførsel af penge til netspilskontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Spil koncernen tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

7.6. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Danske Spil koncernen omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Danske Spil koncernen sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens netspilskonto.

7.7. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Spil koncernen ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på netspilskontoen.

7.8. Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til Danske Spil koncernens Kundecenter, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.

7.9. Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet håndteres efter det ovennævnte.

7.10. Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto.

7.11. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter Danske Spils vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.

7.12. Danske Spil forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb i henhold til ovenstående på baggrund af spillerens aktiviteter såvel via danskespil.dk som via Danske Spils koncernens øvrige spiludbud, herunder via Vegas.dk.

8. Standardvilkår for kampagner

8.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på danskespil.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de i punkt 10 angivne vilkår for bonus.

8.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

8.3. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

8.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

8.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere', et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en netspilskonto via danskespil.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

8.6. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

8.7. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Danske Spil koncernens rimelige mening kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder Danske Spil koncernen sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillerens netspilskonto eller bonuskonto.

8.8. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Danske Spil koncernen vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Danske Spil koncernen alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Danske Spil koncernen ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder Danske Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

8.9. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives.

8.10. Danske Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Danske Spil koncernens kontrol.

9. Chat

9.1. I det omfang spilleren tilbydes adgang til en chat via danskespil.dk, skal brugen af chatfunktionen altid ske med respekt for de til enhver tid gældende chatregler for det pågældende forum.

10. Bonusser og bonus points

Generelle vilkår for bonus i relation til alle spil

10.1. Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en netspilskonto og kun i forbindelse med spil købt via netspilskontoen. Danske Spil koncernen forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

10.2. Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

10.3. Vilkår og betingelser tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af den pågældende bonus. Disse skal accepteres, førend bonussen tildeles.

10.4. Danske Spil koncernen kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkår og betingelser på grund af omstændigheder uden for Danske Spil koncernens kontrol.

10.5. Hvis en spiller ifølge Danske Spil koncernen har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Danske Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens netspilskonto eller bonuskonto. Endvidere forbeholder Danske Spil koncernen sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

10.6. Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

 • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres netspilskonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
 • Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
 • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

Generelle vilkår for bonus i relation til Oddset

10.7. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på en særlig bonuskonto. Indeståender på bonuskontoen er låst, hvilket betyder, at spilleren ikke kan få udbetalt indeståender på bonuskontoen eller anvende disse midler til at købe spil for på danskespil.dk. Når vilkår og betingelser for et bonustilbud er opfyldt, frigives bonusbeløbet og det overføres herefter til spillerens netspilskonto, hvorefter det kan anvendes til køb af spil via netspilskontoen på linje med øvrige midler på netspilskontoen.

10.8. Hvis et væddemål annulleres, tæller væddemålet ikke med i eventuelle gennemspilskrav for den aktuelle bonus.

10.9. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

Generelle vilkår for bonus i relation til Casino

10.10. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

10.11. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på netspilskontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra netspilkontoen.

Generelle vilkår for bonus i relation til Poker

10.12. De generelle vilkår for bonus kan ses på danskespil.dk.

Generelle vilkår for bonus points i relation til Poker og Casino

10.13. Ved spil for rigtige penge på Poker og/eller Casino spil på danskespil.dk, optjener spilleren bonus points. De nærmere vilkår for optjening og brug af bonus points kan ses på danskespil.dk.

10.14. Danske Spil koncernen forbeholder sig ret til ikke at lade en spiller optjene bonus points eller annullere optjente bonus points, såfremt spilleren overtræder eller på anden måde misligholder nærværende vilkår, kampagnevilkår eller relevante spilleregler.

10.15. Optjente bonus points forældes efter 3 år i henhold til de almindelige forældelsesfrister i forældelsesloven.

11. Spil fra udlandet

11.1. Danske Spil koncernens danske tilladelser til at udbyde spil er kun gældende i Danmark (herunder i Grønland) og Færøerne. Spil via danskespil.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

12. Ansvarligt spil

12.1. En spiller med netspilskonto hos Danske Spil koncernen kan maksimalt indsætte 20.000 kr. dagligt på sin netspilskonto.

12.2. Ovenstående beløbsgrænse kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Danske Spil koncernen, ligesom Danske Spil til enhver tid og uden forudgående varsel kan implementere nye beløbsgrænser.

12.3. Desuden har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til netspilskonto. Alle overførselsgrænser kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

12.4. På trods af ovenstående kan Danske Spil koncernen til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Danske Spil koncernen vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

12.5. Spilleren kan også selv spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil netspilskontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes netspilskontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under "Min side".

12.6. Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil netspilskontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.

12.7. Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.

12.8. Danske Spil koncernen henviser endvidere til vores ansvarlighedsinformation på danskespil.dk om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests, kontaktoplysninger til LudomaniLinjen, anbefalinger om danske og grønlandske behandlingstilbud m.v.

13. Fortrydelsesret

13.1. Der gælder for køb af spil foretaget via danskespil.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

14. Klager

14.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Spil koncernens udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Spil koncernen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Spil koncernen behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

14.2. En klage over spil købt hos Danske Spil koncernen kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via www.forbrug.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen kontakt@danskespil.dk’.

14.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

15. Ophør

15.1. Spilleren kan via danskespil.dk eller Kundecentret til enhver tid opsige kontrakten med Danske Spil koncernen vedrørende netspilskonto, hvilket resulterer i, at denne lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra danskespil.dk, skal der ske henvendelse til Kundecentret.

15.2. Danske Spil koncernen kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende netspilskonto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, netspilskontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

15.3. Det er ene og alene Danske Spil koncernen, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

15.4. Danske Spil koncernen kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende netspilskonto med 1 måneds varsel.

15.5. Ved ophør lukkes spillerens netspilskonto og spillerens indestående på netspilskontoen overføres til spillerens bankkonto, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede.

 

Danske Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
kontakt@danskespil.dk
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

PLUS

Vilkår for PLUS abonnement

Gældende fra 25. maj 2018

1. Generelt

1.1. De vilkår, der følger nedenfor gælder for personer, der ønsker at tilmelde sig PLUS abonnement. Personer, der ønsker at tilmelde sig abonnementsordningen, skal registreres som abonnent (herefter ”spiller”).

1.2. Ved tilmelding indgår spilleren kontrakt med Danske Spil koncernen på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

1.3. Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Spil koncernen via PLUS abonnement. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Spil koncernens spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

1.4. Danske Spil koncernen forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Spil koncernen ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

2. Om PLUS abonnement

2.1. PLUS abonnement er en abonnementsordning, hvor spilleren hver uge automatisk spiller hos Danske Spil koncernen. Spilleren betaler via BetalingsService (BS).

2.2. PLUS abonnement tilbydes for Lotto, Vikinglotto, Joker, Eurojackpot, MillionKeno og V75.

2.3. Spilleren vælger de spil, der ønskes spillet. Såfremt spilleren i forbindelse med Lotto eller Vikinglotto ønsker at spille Joker, bliver et Joker tal automatisk valgt til spilleren. Både for Lotto og Vikinglotto gælder, at spilleren kun kan spille hele kuponer a 10 rækker eller de foruddefinerede systemer. Der skal minimum spilles én kupon.

2.4. For Eurojackpot gælder, at der minimum skal spilles 2 rækker.

2.5. For MillionKeno gælder, at der minimum skal spilles én række om dagen (en kupon á 35 kr. om ugen). Der vælges automatisk nye Keno tal hver uge.

2.6. For V75 gælder, at der minimum skal spilles én Lynkupon om ugen. V75 spillet foregår som hovedregel om lørdagen, men kan undtagelsesvis foregå på andre ugedage. I tilfælde af, at der i samme uge afvikles mere end ét V75 løb, vil Danske Spil vælge, hvilket løb, kuponen skal gælde for. V75-kuponen sendes til spilleren på e-mail forud for løbet. Spilleren kan ikke ændre, hvilket løb, kuponen gælder for.

3. Tilmelding

3.1.Tilmelding til PLUS abonnement kan kun foretages af en person, som

 • har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,
 •  er fyldt 18 år,
 • ikke er erklæret personligt konkurs, og
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

3.2. Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil koncernen, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

3.3. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmeldingen til PLUS abonnement, er korrekte. Desuden påhviler det spilleren at kontrollere, at BS-aftalen efterfølgende bliver oprettet korrekt, og at den – så længe spilleren ønsker at deltage i de valgte spil – løbende opretholdes. Spilleren deltager ikke i de valgte spil, såfremt betalingen ikke er tilmeldt BS, uanset årsagen hertil.

3.4. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at spilleren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke kan overføres til spillerens bankkonto. Spilleren får umiddelbart efter tilmeldingen tilsendt en e-mail som dokumentation for spillerens deltagelse i de valgte spil. Spilleren modtager ikke yderligere dokumentation. Af e-mailen fremgår de spil, spilleren har valgt - herunder de enkelte tal (såfremt spilleren deltager med de samme tal hver uge), løb, oplysning om tidspunktet for første trækning eller løb samt prisen pr. uge for de valgte spil. Spillerens BS-aftalenummer vil fremgå af spillerens profil under Min Side, så snart BS-aftalen er oprettet. På Min Side kan spilleren ligeledes se den registrerede bankkonto til brug for overførsel af gevinster.

3.5. Spilleren skal straks ved modtagelsen af den bekræftende e-mail kontrollere, at abonnementsoplysningerne er korrekte samt kontakte Danske Spils Kundecenter, såfremt dette ikke er tilfældet.

4. Betaling

4.1. Ved tilmelding til PLUS abonnement accepterer spilleren, at der oprettes en betalingsaftale, og at PLUS abonnement tilmeldes BS.

4.2. Betalingen for spillene trækkes automatisk fra spillerens bankkonto forud for spillenes afvikling. Betalingen vil fremgå af spillerens betalingsoversigt fra BS.

4.3. Såfremt spillerens betaling – uanset af hvilken grund – afvises, herunder f.eks. på grund af bortfald af betalingsaftalen, deltager spilleren ikke i de valgte spil.

4.4. Spilleren kan vælge at betale med betalingskort i perioden frem til det tidspunkt, hvor den første betaling trækkes via BS-aftalen. Spilleren skal da i forbindelse med tilmeldingen vælge kortbetaling og indtaste kortoplysninger m.v.

5. Udbetaling af gevinster samt tilbageføring

5.1. Gevinster overføres automatisk til den af spilleren angivne bankkonto den førstkommende bankdag efter trækningen, med mindre andet fremgår af spillereglerne for de valgte spil. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

5.2. Gevinstoverførslen til spilleren sker med frigørende virkning for Danske Spil. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med overførsel af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.

5.3. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en overførsel til spillerens bankkonto ved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter, eller nærværende vilkår.

5.4. Viser det sig, at en overførsel til en spillers bankkonto beror på en fejl (f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt) eller der konstateres eller opstår mistanke om snyd, misligholdelse eller et af de øvrige ovennævnte forhold, er Danske Spil koncernen berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det udbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto via BS-aftalen.

5.5. Danske Spil koncernen er endvidere berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra spillerens netspilskonto, uanset om der er dækning herfor på netspilskontoen, såfremt spilleren har accepteret ”Vilkår for Netspil”.

5.6. Så længe Danske Spil koncernen ikke har modtaget det udestående beløb, vil spillerens PLUS abonnement aftale med Danske Spil koncernen være lukket. Danske Spil koncernen genåbner PLUS abonnement aftalen, når Danske Spil koncernen har modtaget det udestående beløb. Spilleren vil i denne periode ikke have mulighed for at deltage i de spil, som Danske Spil koncernen udbyder via www.danskespil.dk samt mobil.danskespil.dk, herunder de spil, der er omfattet af spillerens PLUS abonnement aftale.

5.7. Såfremt spillerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Spil koncernen tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

5.8. Såfremt der i begge ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Spil koncernen ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller ved udbetaling af eventuelle gevinster.

5.9. Automatiske gevinstoverførsler til spillerens bankkonto kan af Danske Spil koncernen pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af danskespil.dk.

6. Behandling af personoplysninger

6.1. Danske Spil koncernen overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter PLUS abonnement accepterer spilleren, at Danske Spil koncernen behandler spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik.

7. Ansvar

7.1. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, herunder hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

7.2. Danske Spil koncernen er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Spil koncernens kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Spil koncernens systemer ikke kan gennemføres, og/eller at spil ikke kan gennemføres.

8. Fortrydelsesret

8.1. Der gælder for køb af spil foretaget via PLUS abonnement ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

9. Klager

9.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Spil koncernens udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Spil koncernen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises.

9.2. Danske Spil koncernen behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

9.3. En klage over spil købt hos Danske Spil koncernen kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via www.forbrug.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

9.4. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

10. Ophør

10.1. Spilleren kan til enhver tid opsige PLUS abonnement. PLUS abonnement opsiges ved afmelding af BS-aftalen igennem spillerens eget pengeinstitut. PLUS abonnement ophører samtidig med udløbet af den periode, spilleren allerede har betalt for.

10.2. Såfremt der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund, kan Danske Spil koncernen til enhver tid bringe kontrakten vedrørende PLUS abonnement til ophør.

10.3. Danske Spil koncernen kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende PLUS abonnement med 1 måneds varsel.

Danske Spil A/S

Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
kontakt@danskespil.dk
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor

Spilkort

Vilkår for Spilkort

Gældende fra 25. maj 2018

1. Generelt

1.1. De vilkår, der følger nedenfor gælder for personer, der ønsker at tilmelde sig Danske Spil koncernens spilkort (herefter ”Spilkortet”). Personer, der ønsker at tilmelde sig Spilkortet, skal registreres som kortindehaver (herefter ”spiller”).

1.2. Ved tilmelding indgår spilleren kontrakt med Danske Spil koncernen på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

1.3. Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Spil koncernen, som kan registreres på Spilkortet i forbindelse med spilkøb. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Spil koncernens spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på danskespil.dk eller rekvireres hos Kundecentret.

1.4. Danske Spil koncernen forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Spil koncernen ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

2. Bestilling af Spilkortet

2.1. Bestilling af Spilkortet kan kun foretages af en person, som

har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer, 
er fyldt 18 år, 
ikke er erklæret personligt konkurs, og 
ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil koncernen, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

2.2. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med bestillingen af Spilkortet, er korrekte. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at gevinster ikke kan overføres til spillerens bankkonto. Spilkortet sendes til den person/adresse, som er opgivet i forbindelse med spillerens registrering hos Danske Spil koncernen. Spilleren vil normalt modtage Spilkortet senest 30 dage efter bestillingen. Hvis Spilkortet udebliver eller er fejlbehæftet, skal spilleren kontakte Danske Spil koncernens Kundecenter.

2.3. Danske Spil koncernen forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en bestilling af Spilkortet.

3. Anvendelse af Spilkortet

3.1. Spilkortet giver spilleren, der deltager i Danske Spil koncernens spil, købt hos Danske Spils forhandlere, mulighed for at få eventuelle gevinster overført til en af spilleren valgt konto i et dansk pengeinstitut. Spilkortet kan desuden anvendes til deltagelse i konkurrencer og kampagner, som Danske Spil koncernen måtte udbyde.

3.2. Danske Spil koncernen kan stille som betingelse for deltagelse i visse spiltyper samt ved spilkøb over en af Danske Spil koncernen fastsat værdi, at Spilkortet anvendes.

3.3. Når spilleren ønsker eller er forpligtet til at anvende sit Spilkort i forbindelse med købet af et spil, skal Spilkortet gives til forhandleren, inden spillet gennemføres. Forhandleren indlæser Spilkortet i terminalen og registrerer herefter spillet. Spilkortets kortnummer bliver påført spilkvitteringen. Kun hvis kortnummeret er påført spilkvitteringen, vil en eventuel gevinst blive overført til den bankkonto, der er knyttet til Spilkortet. For konkurrencer som f.eks. DM i Tips og lignende konkurrencer og kampagner gælder tillige, at kun hvis kortnummeret er påført spilkvitteringen, vil et spil deltage i den pågældende konkurrence.

3.4. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at kortnummeret er påtrykt spilkvitteringen, og at kortnummeret er korrekt.

4. Udbetaling af gevinster samt tilbageføring

4.1. Danske Spil overfører automatisk gevinster på spilkvitteringer med korrekt spilkortnummer til spillerens pengeinstitut. Det oplyste kontonummer er afgørende for, hvilken bankkonto eventuelle gevinster vil blive overført til. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.

4.2. Overførslen sker normalt den anden mandag, efter at alle spil og spilleuger på kvitteringen er afviklet. Såfremt gevinsten overstiger en af Danske Spil koncernen fastsat størrelse, vil gevinsten dog først blive udbetalt efter udløbet af en særlig frist, jf. spillereglerne for de enkelte spil. Gevinsterne forældes i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

4.3. Spilleren kan, inden ovennævnte overførsel har fundet sted, få udbetalt sin gevinst hos en Danske Spil forhandler i overensstemmelse med spillereglerne.

4.4. Gevinstoverførslen til spilleren sker med frigørende virkning for Danske Spil. Eventuelle gebyrer og lignende, som spillerens pengeinstitut måtte beregne i forbindelse med overførsel af gevinster, udskrift af kontoudtog mv. betales af spilleren. Det kan eventuelt ske ved, at der fratrækkes et beløb i den vundne gevinst.

4.5. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en overførsel til spillerens bankkonto ved konstatering af eller mistanke om snyd, misligholdelse af spilleregler eller konkurrencebetingelser, ulovlige aktiviteter, brud på Danske Spil koncernens anvisninger om brug for Spilkortet, eller nærværende vilkår.

4.6. Viser det sig, at en overførsel til en spillers bankkonto beror på en fejl (f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt) eller der konstateres eller opstår mistanke om snyd, misligholdelse eller et af de øvrige ovennævnte forhold, er Danske Spil koncernen berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det udbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto.

4.7. Danske Spil koncernen er endvidere berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra spillerens netspilskonto, uanset om der er dækning herfor på netspilskontoen, såfremt spilleren har accepteret ”Vilkår for Netspil”.

4.8. Såfremt spillerens overførsel af penge til netspilskontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Spil koncernen tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

4.9. Såfremt der i begge ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Spil koncernen ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller ved udbetaling af eventuelle gevinster.

4.10. Automatiske gevinstoverførsler til spillerens bankkonto kan af Danske Spil koncernen pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af danskespil.dk.

5. Behandling af personoplysninger

5.1. Danske Spil koncernen overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren bestiller og benytter Spilkortet accepterer spilleren, at Danske Spil koncernen behandler spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik.

6. Ansvar

6.1. Spilkortet er personligt, og spilleren må udelukkende anvende Spilkortet til at handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

6.2. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, herunder hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

6.3. Såfremt spilleren får mistanke om, at der sker uberettiget brug af Spilkortet, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Spil koncernen, der herefter vil spærre Spilkortet. Når spærringen af Spilkortet er bekræftet af Danske Spil koncernen, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af Spilkortet.

6.4. Danske Spil koncernen er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Spil koncernens kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Spil koncernens systemer ikke kan gennemføres, og/eller at spil ikke kan gennemføres.

7. Fortrydelsesret

7.1. Der gælder for registrering af deltagelse i spil og udvalgte konkurrencer og kampagner foretaget via Spilkortet ingen fortrydelsesret. Registreringen af de pågældende spil, konkurrencer og kampagner kan derfor ikke annulleres.

8. Klager

8.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Spil koncernens udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Spil koncernen. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Spil koncernen behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

8.2. En klage over spil købt hos Danske Spil koncernen kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via www.forbrug.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’.

8.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på danskespil.dk under fanen Kundecenter.

9. Ophør

9.1. Såfremt spilleren ikke vil benytte Spilkortet længere, skal spilleren destruere Spilkortet.

9.2. Såfremt der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund, kan Danske Spil koncernen til enhver tid bringe kontrakten vedrørende Spilkort til ophør og spærre spillerens Spilkort.

9.3. Danske Spil koncernen kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende Spilkort med 1 måneds varsel.

Danske Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 72 80 80
kontakt@danskespil.dk
www.danskespil.dk

Artiklen forsætter nedenfor